NYUNGSI PUSTAKA KA WALANDA

Laporan Perjalanan: : Chye Retty Isnendes

Keur tingkat tilu kuliah S1 maca seratan Prof. Dr. H. Yus Rusyana dina Mangle, judulna teh: “Ti Ledeng ka Leiden” dina rubrik kolom. Pogot pisan macana, da gaya nyerat Pa Yus nu mikat sareng eusina nyaritakeun pangalaman mahasiswa (urang Sunda) nu ‘aheng’ bisa ka Walanda sagala, jadi daya tarik eta kolom. Teu ieuh kapikir bakal ‘nurutan’ anjeunna miang ka ditu, sanajan dina waktu jeung dimensi elmu nu beda, ngan mun dipikiran deui, eta judul kolom Pa Yus teh terus bae ngahiung dina ceuli, mun sora tea mah; ngagalindeng dina juru batin.

Hiji hal nu ‘kampungan’ meureun mun diukur ku ukuran kakiwarian mah; norak mun ngarasa agul teh. Teu kitu kumaha, batur mah bur-ber tumpak kapal udara teh kamana-mendi, nyarita ge was-wes-wos geus teu ningnang tumarumpang ku basa internasional cenah. Ari kuring? Sasoranganeun ge sok hayang seuri make basa Inggris teh, asa kandel letah teh. Lain nanaon meureun, ku sikep basa nu negatif kana basa asing jeung latar ‘kasajarahan’ kulawarga kuring nu ‘Islam-nasionalis’ sok antipati kana basa ‘imperialisme’ ieu, saeutik-gedena mangaruhan kabisa kuring. Ieu jadi hiji pembelajaran pikeun kuring.

Tapi Gusti Alloh mah teu ewuheun, kun fayakun teh kaalaman pisan ku kuring. Modalna ceuk sareatna mah hiji: budaya Sunda. Budaya lokal nu sok dicelehkeun teu ngabanding jeung budaya internasional; hususna dina widang basa. Dijalanan ku DIKTI jeung ATL (Asosiasi Tradisi Lisan, pupuhuna Dr. Pudentia, MPSS, M. Hum), kuring jeung 18 mahasiswa S3 ti lima universitas di Indonesia (USU, UI, UPI, UGM, jeung UNUD) meunang beasiswa sakola jeung  sandwich-like (mukim tilu bulan) di Leiden-Walanda.

Ieu meureun mun enya rek agul teh, lain rek ulin tapi rek tolab elmu, hiji moment nu luar biasa. Tolab elmu dina tataran nyalusur pustaka jeung budaya nu patali jeung calon disertasi kuring. Ceuk indung mah, bareto aki sorangan teu lulus waktu rek diiangkeun ka Nagri Juliana teh lantaran waktu ngeusian soal basa Sunda, tina 100 soal aya nu salah: hiji, teu pira. Bari cirambay, indung nyarita, geuning diluluskeunana ku incuna nu ditiupan ku anjeunna, tina sasatna basa Sunda deui. (Tapi, ceuk Bibi mah, teu lulusna teh lantaran bapana aki (uyut) ngadunga sangkan aki teu lulus tong sina asup ka nagri Si Kapir, cenah.)

Enya, kuliah mah di Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Sekolah Pasacasarjana UPI, tapi tos dua taun, ieu Prodi teh gawe bareng jeung ATL (tea) tur mahasiswa nu meunang beasiswa dina ieu program gawe bareng teh diarahkeun kana sastra & budaya Nusantara, tur kuring Alhamdulillah salah sahiji mahasiswa nu ditarima dina eta program. Sasatna ku pitulung Prof. Dr. H. Yus Rusyana sareng Ketua Prodina, Dr. Vismaia S. Damaianti, M.Pd.; putrana Prof. Dr. H. Ahmad Slamet Hardjasujana, MA., M.Sc. guru besar linguistik di UPI, kuring bisa miang teh. Hakekatna mah tangtu bae ti Allah nu maparin nikmat nu teu bisa disulayaan ku kuring.

Duaan ti UPI teh, jeung babaturan lalaki urang Jambi nu kuliah di UPI, sarua manehna ge calon disertasina masalah basa jeung budaya Nusantara (Jambi). Waktu kumpul di bandara mah, nya jadi 18 mahasiswa. 11 lalaki, 7 awewe. Dileupaskeun ku Ketua ATL, karempan di nagri deungeun, kamelang ka kulawarga, jeung kaiman nu nyengcelak dina dada nyelek kana panon, budal jadi cimata. Tapi ku rasa duduluran jeung sanasib babarengan, ahirna papada silih elingan jeung silih comboan silih upahan. Bismillah, rek ngapung 18 jam di awang-awang, ngajugjug nagri asing di tungtung dunya beulah kulon, kuloneun kulon (Arab), rek dilakonan.

*Di Bandara Sutta, para mahasiswa dileupaskeun ku Ketua ATL, Ibu Dr. Pudentia MPSS, M. Hum (nu blus hideung di tengah)

Turun di Bandara Schiphol, ku patugas, rombongan disetop teu meunang kaluar ti bandara. Maranehna melong ka kuring nu make gamis tuluy ngomong jeung baturna. Ahirna sarerea nembongkeun surat tugas belajar, geus kitu mah kakara maranehna unggeuk. Sarerea ngarenghap bungah.

Cicing teh di puseur kota Leiden, nyewa imah nyanghareup ka kanal (walungan buatan) Rijn. Alamatna ge Niewe Rijn (Rijn anyar). Mahasiswa lalaki di sebrangeun kanal, papahareup. Barang datang ge, teu eureun ti muji, aya ku endah ieu nagri. Tapi rasio tuluy dipeungpeukan ku asumsi yen endahna teh kapan diwangun tina kasangsaraan hiji nagri nu 350 taun harta kakayaanana dipake ngawangun ieu nagara leutik (sagede Provinsi Jawa Barat). Teu rek mahmur kumaha atuh?

Antara ‘jatuh cinta’ jeung ‘kaijid’ tuluy bae pagalo sapanjang mukim, antukna ‘nguntungkeun’ pikeun sorangan mah, da eta rasa teh namper tuluy jadi puisi. Lolobana nu ditulis teh puisi basa Indonesia, da daek-teu daek nyarita jeung babaturan kapan basa Indonesia, jadi kakondisikeun mikir dina basa Indonesia. Puisi Sunda ge aya, ngan teu loba.

Sapanjang Oktober 2011 teh geus asup usum gugur (fall), tapi harita tatangkalan sapanjang Rijn jeung sapanjang jalan nuju ka Universitas Leiden, masih keneh daunan. Teu karasa asup ka Nopember, ujug-ujug dangdaunan bet murudul. Nepi ka hiji isuk, nempo pisan tangkal ngaleupaskeun daunna nu panungtung, ngapung kabawa angin. Eum pamandangan iraha boa di nagri sorangan. Kaendahan tina hiji persfektif oksidental (occidental, lawan oriental) nempo angin mugurkeun daun tuluy eta tangkal ngaranggas mirupa tulang, nu ahirna jadi puisi.

*Tatangkalan sapanjang Nieuwe Rijn sawareh geus mugurkeun daun.

Usum nu tiris bet mawa tiis kana awak. Proposal nu diajangkeun di Leiden kudu dirobah cenah, lantaran lega teuing ambahan penelitianana. Atuh burakrakan pikiran teh. Batur mah nyungsi pustaka di perpustakaan KITLV jeung Perpustakaan Universitas Leiden pikeun nambahan data, ari kuring? Ngabaru deui. Enya ngabaru deui. Asa rek putus harepan. Teu bisa mikir fokus. Keur mah eukeur inget ka budak, inget ka lembur, tekanan kondisi di kontrakan ngaronjat (tujuhan mahasiswi ditambah supervisor tiluan, jadi 10 urang ti 10 etnik nu pasipatan jeung paadatanana rupa-rupa. Deuh!), proposal ngabaru deui…

Ka perpustakaan KITLV ampir unggal poe. Dibuka jam dalapan isuk ditutup jam lima sore, sistem nginjeum buku geus ku komputer. Unggal lima-tujuh poe sakali milihan buku dina katalog neangan (deui) data anyar nu disaluyukeun jeung topik anyar (nu heubeul mah otomatis teu dipalire), tuluy dibawa ka imah rek diseken (scan). Sameunang-meunangna we tina gawe tanaga awewe nyeken teh, da sekenanna ge nguriling, ku 10 urang tea. Motokopi kapan mahal, jaba buku kararandel jaba kudu motokopi sorangan (taya tukang potokopi di ditu mah, tanaga tukang teh mahal).

Enyaan asa rek stres, iraha nulisna atuh? Teknik maca gancang diketrukkeun, angger we da kudu digayem (dicerna) ku uteuk, teu namper-namper acan. Untung 80 poe teh proposal anggeus 70%na.  Untung deuih, buku-buku babon model karya Wessing, Rikin, Hidding cocog wae pikeun kajian budaya Sunda nepi ka make teh eta bae (meureun aya di Cupumanik ge, ning eta Atep narjamahkeun nu Wessing), teu kudu jauh-jauh ka Leiden. Jadi ceuk saha nyalusur pustaka Sunda kudu ka Walanda (wae)? Anggapan ieu aya benerna teh eta palebah naskah Sunda, di Universitas Leiden eta mah kokojona.

Leuh palebah naskah mah, bener rumawatna batur. Jempol. Suhu ruangan diatur, nyimpen naskah ge di tempat nu apik, nginjeum ge (jeda waktuna 2 jam tina nginjeum nepi ka naskah nepi ka leungeun urang) kudu disimpen eta naskah teh dina babantalan, teu meunang digolerkeun kitu wae dina meja. Meunang motret di meja husus tapi teu meunang dibawa kaluar. Naskah nu diinjeum (hayang nyaho, da lain garapan kuring) nu patali bae jeung topik kuring. Hiji waktu  nginjeum, beu ieu mah ning tulisan R.A. Kern nu nyalin tulisan katalog Snouck Hurgronje. Duh eta tulisan meni alus jeung rapih, laleutik tapi endah. Tujuh buku leces dina bundelan naskah teh, dipotret bae nu dianggap pentingna. Nu dipotret teh hiji deui naskah Lutung Kasarung, ipis make aksara Jawa. Duka naon eusina, da kuring mah teu ngawasa aksara-aksara buhun, lain filolog.

Pustaka nu kudu disalusur teh dina wangun barang deuih (artefak) di Museum, kitu saur Dr. Pudentia, sangkan apal barang karuhun. Enya bae, waktu ka Tropen Museum-Amsterdam jeung ka Volkenkunde Museum-Leiden, barang-barang kakayaan urang beu ambeu araya di ditu. Piduiteun nu teu kaitung pikeun kakayaan nu geus jadi milik nagara Walanda.

Museum Tropen mah keur krisis harita teh, kitu numutkeun kuratorna. Pamarentah geus embungeun ngabeayaan, tapi pihak museum rek satekah polah cenah mertahankeun museum bakating ku cinta kana harta warisan dunya (Indonesia, utamana mah). Beda bae jeung Museum Volkekunde, nu harita keur renovasi gede-gedean. Tina dua hal nu beda nu saruana teh kumaha dariana maranehna ngajaga jeung rumawat kana barang-barang. Sakabeh barang-barang dikacaan, ditata disorot ku lampu nu meujeuhna, dina ruangan nu diatur suhuna. Taya kekebul sausap, herang, mencrang, pinuh wibawa, nyumorotkeun kaantikan jeung jaman emas bangsa urang baheula.

*Emas di Museum Tropen

Di ditu teh hayang panggih jeung saehu sastra Indonesia, Prof. Dr. A. Teeuw, ngan teu kacumponan da anjeunna tos di panti jompo tur alimeun ditepungan ku mahasiswa. Untung deui wae pendak jeung Prof. Wim van Zanten, ahli tembang Sunda, anjeunna keresaeun diajak diskusi ngeunaan kasundaan, hususna ngeunaan bahan proposal kuring. ‘Batur diskusi’ nu ragot teh Mr. Drs. Marek Ave (58 taun); misanna Joop Ave; putrana Prof. Dr. Jap Ave ahli basa Kalimantan (ieu Profesor teh rerencanganan Profesor Yus, waktu bulan Nopember anjeunna pupus, hanjakal kuring teu nempo perabuanana, padahal diondang ku Marek). Salian ti eta, unggal poe Kemis aya “Meja Indonesia” nu disadiakeun husus ku Universitas Leiden tempat ngumpulna para mahasiswa (lintas jurusan) nu kataji ku Indonesia. Jadi samemena tepung jeung ngobrolkeun Indonesia teh. Sakapeung milu kuliah Pa Drs. Suryadi Sunuri, M.Hum nu ngawulang budaya Indonesia di Universitas Leiden, hayang nyaho tehnik ngajarna.

Aya hal nu kacida berkesan; ngagurat dina hate. Waktu dua kali jaipongan di Walanda. Nu kahiji pentas di Pasar Seni Kliling Suriname di Denhaag, nu kaduana pentas dina workshop di Universitas Leiden. Malah Prof. Dr. Clara Brakel (ahli tari Jawa) sacara husus menta sangkan workshop leuleutikan (ngajar) jaipongan di kelasna. Sabelas urang mahasiswana (Belanda jeung Indonesia) ditambih ku anjeunna, heuheuy diajar jaipongan ku nu ‘api-api bisa’raresepeun pisan najan heseeun tangtuna ge. Susah, harus gagah dan lincah, kitu saur Bu Prof nu tos purnabakti tapi hebring keneh teh –bujeng-bujeng Prof, kuring ge latihan (deuina) ampir dua bulan hehe…

*Chye & Prof. Clara Brakel

Dina poe-poe panungtung, hayang ningal salju teu kacumponan nu murupuy bari kandel mah. Aya bae sapuruluk hujan es jeung salju turun tapi teu ngagunduk cara dina film. Cenah lamun usum tiris (winter), ceuk Teh Tuti C. Atmawidjaja, urang Sunda nu tos tujuh taun di ditu, kadang datang kadang henteu eta salju teh. Ngan mun turun, kanal Rijn ngabeku nepi ka bisa dijadikeun tempat ulin (es luncur).

Dina poe-poe panungtung ge, beuki karasa ning teu beubeunangan pagawean teh. Asa hayang balikan deui ka minggu kahiji, rek meuli sekenan sorangan rek nyekenan saloba-lobana buku. Tapi ning waktu teh beuki nyantek? Perpustakaan KITLV jeung Perpustakaan Universitas geus libur da rek natalan? Jadi, kiwari waktuna muru coklat, keju, jeung barang-barang bawaeun pikeun oleh-oleh. Sesa beasiswa nu diempet-empet lalumpatan tina dompet. Barudak jeung salaki geus ajojing bae dina biwir panon, kulawarga jeung koleha geus diancoanan najan teu sabaraha. Teu dipikiran kumaha mawana. Ke dongengna sa-deui eta mah.***

Cigugurgirang, 070212

Dimuat dina Mangle No. 2374 ping 10 Mei ’12

Iklan

4 comments on “NYUNGSI PUSTAKA KA WALANDA

 • Wah ibu,, ^^
  Subhanallah pangalaman anu endah pisan

  Leres bu, teu aya anu mustahil kanggo Gusti Allah mah
  “Kun Fayakun”
  Ku kituna,
  “Fabiayyi ala’i robbikuma tukadziban –Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kau dustakan?–”

  Maos seratan ibu anu ieu, kabayang kumaha-kumahana__ eces pisan
  janten emut novel-novel kang Abik (Ayat-Ayat Cinta, Ketika Cinta Bertasbih)
  Sigana upami ieu diangkat janten hiji leunjeuran carita, bakal kacida ngirutna,,

 • Tinggalkan Balasan

  Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

  Logo WordPress.com

  You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

  Foto Google+

  You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

  Gambar Twitter

  You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

  Foto Facebook

  You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

  w

  Connecting to %s

  %d blogger menyukai ini: