DUA KATINEUNG

: Chye Retty Isnendes

Catetan ti Nu Nulis

Ieu seratan sanes bade agul ku payung butut, mung malah mandar sasieureun sabeunyeureun supados teu pareureumeun obor perkawis pancakaki sareng sajarah hiji rundayan. Sakalihna, mugi bae kaaos ku warga-wargi tuturunan Ciheulang sareng Cicurug nu parantos bacacar di lima benua. Urang tiasa kontak henteu pasugan-sugan pakutan-kutan.

Lebaran datang deui. Kabungah mumbul deui. Ngariung sadudulur dua-tilu poe bada Lebaran bari ngawadul macangkrama, hiji hal nu kacida diarep-arepna ku kuring. Sok resep waktu Ua-ua-Mamang-Bibi lengkep jeung wadia baladna sewang-sewang daratang ka imah indung tuluy ngawarangkong ngalohong. Kituna teh bari teu kendat narima kadang wargi ti jauhna-ti deukeutna seja silih lubarkeun kasalahan bari nyacapkeun kasono lawas teu tepung. Sakalian bari pancakaki silih wanohkeun rundayan.

Enya, dua atawa tilu poe bada Lebaran kituna teh, da poe H-na mah di ditu di kulon, di bumi ema[1] (nini) nu geus kacida sepuhna. Tunggul rahayu keur para putrana nu tujuh.  Putuna nu lima likur. Buyutna nu tilu likur. Jeung kadang wargi nu teu kaitung jumlahna, seke seler ti Cicurug jeung Ciheulang nu masih keneh nguatan kawargian jeung nganggap kolot ka ema.

Tapi, duka ku naon, unggal ngumpul ngariung dua-tilu poe bada Lebaran teh, nu dipilihna imah indung. Meureun dumeh aya teras dapur nyanghareup ka kulah. Genah pikeun ngalohong bari neuteup cai kulah pinuh ku gurame. Malah kadang bari ngaruseup. Ngan lamun meunang gurame bibit, teu meunang diala ku indung. Nu diala teh kitu we, emas, gurame satalapak leungeun, patin, lele, jeung nilem. Bari rame ngaler-ngidul teh, bari resep ningalikeun nu nguseup. Meus-meus giriwil, meus-meus giriwil. Kadaharan lebaran ngabayak.  Tingcaramuil bari nguseup. Taya nu kurang. Duka, indung teh boga wae tedaeun. Geus puguhing kueh-kueh lembur mah. Eta meureun kasebutna RT, aya wae nu ngirim teh.

Jam dua las, nu nguseup eureun. Beubeunanganana diasongkeun ka para istri. Para Bapa sarolat lohor. Nu ngarasanan lauk biasana bibi ti Bandung[2], indung[3] cuh-cih nyayagikeun sangu. Bibi istrina Mamang ti Banten nyambel jahe, resepna ti Bapa sorangan –atuda Si Bapa mah kana nyambel teh ahlina we sugan. Nyambel nanaon oge pasti apal jeung raos–  Cengekna kari ngala, jeruk limona kari jengke. Kebon leutik pinuh ku lalabeun. Poh-pohan, reundeu, mamangkokan, leunca, surawung, jeung sajabana nu aya.  Bibi nu bungsu[4] nyayagikeun piring, bari memehna ngala heula leunca, da keukeuh hayang karedok leunca. Kabeh taya nu cicing. Ketang kuring nu sok cicing teh.

Kuring mah sok resep nitenan bae bari sadia notes jeung pulpenna. Rek barang tanya ka  Folkloris, ahli Folklor. Tilu Ua jeung saurang Mamang nu geus rengse lohorna. Nu araya geus arapaleun ieuh kana ketak teh.

Bari cuh-cih di dapur para istri, teu tinggaleun nyenggakan nu ngalohong. Nu ngageber lauk mah cicing bae, da baraya eta mah. Teu wanieun pipilueun ngobrol. Paling lamun diheureuyan atawa digonjak, bati nyerengeh bae.

Kasempetan kuring barang tanya. Lebaran kamari, nu ditanyakeun teh perkara nayor (dimuat dina Cupumanik-Bandung), Lebaran ieu mah nu hayang ditanyakeun teh sasakala ngaran jalan.

Di Nagrak-Cibadak teh aya jalan karamat nu kawentar, nyaeta Jalan Pahlawan. Ka saha deui atuh nanyakeun teh iwal ka Ua Haji Erry[5]. Aya sabenerna mah nu leuwih soheh lamun ditanya, nyaeta aki ti gigir, Ki Djohar[6].  Kasepuhan nu masih keneh sehat wal’afiat.  Tapi tangtos, anjeunna nuju sareng kulawargina. Kudu merlukeun waktu husus ka anjeunna mah. Moal tiasa nuju Lebaran kieu mah. Ari teu Lebaran, kapan kuringna di Bandung. Nyaeta kudu merlukeun waktu husus tea. Kudu nyempetkeun hiji mangsa mah.

Jalan Pahlawan teh asalna mah ngaran gang. Ngan beuki dieu digedean nepi ka asup mobil sagala. Panjangna eta jalan kira-kira dua kilometeran. Eta jalan teh jalan norobos ka lembur wetan. Di tungtung jalan aya SD kahot. SDN V Nagrak baheula mah, keur kuring sakola di dinya (taun 1980-1986). Ayeuna mah dihijikeun jeung SDN II Nagrak nu aya hareupeunana. Ngaranna robah jadi SDN II Nagrak.

Keueung atuh ngaliwat jalan eta mah. Lantaran sapanjang sakilo meter bras ka sakola mah, beulah kenca teh… kuburan nu caraneom. Beulah katuhu dapuran awi. Tukangeun dapuran awi blang sawah satungtung deuleu. Sora-sora caricangkas, tongeret, cihcir teh nambahan sieun barudak SD. Tatangkalan ngajarega moekan jalan. Aya tangkal dukuh nu geus kahot di palebah kuburan teh. Eta we tangkalna meni geus lukutan jeung janggotan, pikasieuneun.

Matak, isuk-isuk teh barudak ngaburudul ti kulon ti kidul (lembur kuring) kawas nu jangjian embung kabeurangan, da keueueng taya batur mah. Recok cekcok cewoh saruka bungah kumaha we ilaharna barudak SD. Tapi geus nepi ka jalan palebah sungut kuburan jeung dapuran awi di kenca-katuhu, bep baralem. Taya nu ngomong. Leumpang ditenang-tenang, padahal hate deg-degan. Nu borangan mah sok deregdeg ninggalkeun, nu sejen milu lumpat. Tapi nu ngareugreugkeun teh lanceuk-lanceuk lalaki nu kelas lima kelas genep. Sok antare wae. Mawa reugreug ka adi-adi kelasna.

Kuring ge sok kabeurangan. Ngan hadena sok aya Mang Acep atawa Kang Iyan nu sok nungguan. Maranehna mah kelas genep di SD II, beda dua kelas jeung SD jeung kuring mah nu sahandapeun maranehna.

“Hayu, tong lumpat. Da ditungguan ieuh!” ceuk Mang Acep (kapi Mamang, putra Aki ti gigir, Ki Oji[7], rakana Ki Djohar, adina aki kuring[8]) bari nungguan di pengkolan ka Jalan Pahlawankeun. Kuring bungah pisan mun ditungguan ku Mang Acep jeung Kang Iyan teh, da aya batur ngaliwat ka Jalan Pahlawan.

Kakeueung ngaliwat ka eta jalan teh, hiji mangsa mah katambahan ku kasieun. Sieun dicegat jeung ditangkeup Si Ahid –budak kelas genep SDN V nu ngadadak owah. Manehna sok nyumput na rungkun awi atawa kuburan nu dibenteng/ditembok. Beuki bae barudak SD teh rerempodanana. Atuda mun geus nangkeup teh tara dileupaskeun. Hayang milu ka sakola, cenah. Megatna teh bari teu dibaju, dadana ngaliglag bae, ngan calana beureum atina nu lagedu dipapake. Ari awakna jangkung gede ceuk ukuran budak kelas genep mah, geus baleg. Leuwih gede ti nu dipegatna. Atuh puguh indung bapa barudak kelas handap mah merlukeun nganteur atawa nguriling jalanna ka jalan kacamatan, ngajauhan puguh. Reuhreuy deui teh sanggeus aya beja Si Ahid maot, duka ku naon alatanana mah.

Nu jadi kaaneh dina pikiran kuring keur budak kana eta jalan teh, nyaeta unggal tanggal 17 Agustus para gegeden kacamatan jeung para sesepuh, sanggeus upacara di lapang kacamatan, Lapang Gumbira, leut ngeungkeuy ka Jalan Pahlawan. Ngadon ngadunga di kuburan nu geus lalukutan. Cenah maranehna nu dipendem di dinya teh Para Pahlawan waktu ngarebut kamerdekaan nu kasambut dina Revolusi Fisik. Nu kasambut teh aya kana 10 urangna. Matak dingaranan Jalan Pahlawan, da aya kuburan para pahlawan. Tapi, beh dieu ku urang dinya, eta patempatan teh dijadikeun kuburan umum. Jadi nambahan kuburanana ka sisi-sisi meped ka jalan liliwatan.

Waktu konfirmasi ka Ua Haji Erry dina sela-sela dongengna, eta katerangan teh beuki eces, enya kitu ayana. Tapi saurna deui, tos dialihkeun eta para pahlawan teh taun 90-an. Tos henteu di dinya deui. Sabenerna geus teu pantes disebut Jalan Pahlawan, da nu aya mah masarakat biasa nu dipendem di dinya.

Ua Haji nu nembe eungkeut-eungkeut damang, beuki umyang katingalina. Teu leungiteun sumanget ngadongengna. Teras disenggakan ku nu araya.

Raramena perkara Jalan Pahlawan, waktos Ua Haji Erry ngadongengkeun taun 60-an waktu DI/TII jeung partai komunis ngagalaksak. Eta sabudeur kuburan teh sok dijadikeun panyumputan nu sieun ku gorombolan.

Hiji mangsa, Ua Haji  jeung Mamang Banten[9] (rayina) magrib ka isa-keun kapaksa kudu nyimpang ka kuburan, da keur leumpang balik ti Pasantren Gudang kadenge tingjeleger bedil. Nu nyorendang bedil tingkudupruk ka Jalan Pahlawan.

Bari rada ngarempod, duaan kukurusuk kana kuburan. Gobras teh, taneuh kuburan ngalombang. Tangkorek jeung tulang-taleng meni tingborelak dina poekna peuting. Ua jeung Mamang kasima sawatara jongjonan mah. Bari ngadegdeg sieun ku gorombolan jeung reuwas ku titingalian, tuluy ngarayap naek. Nepi ka kuburan nu dibenteng/ditembok, duanana ngarayap, sup, nyumput duaan, nguliwed saeutik tina lawang benteng. Rada bisa nyenghap nu duaan teh di dinya. Tapi waktu Ua malik ka tukang…, gebeg teh, dina tunjangeun kuburan nu hiji (aya dua kuburan), aya maung bodas ngadangong nenjokeun. Buntutna kupat-kepot. Ua soak. Bari neger-neger maneh najan dumaregdeg, anjeunna ngaharewos ka Mamang nu nagog hareupeunana nitah ngarayap ka luar, bari teu dibejaan alesanana. Mamang jeung Ua ngarayap deui ka luar. Bujur kokompodan da asa gep-asa gep dikerekeb.

Meuntas jalan, kurusuk ka dapuran awi, ari jleng teh… delewo sacangkeng mebes ka tengah sawah. Sora bedil tingharieng dina ceuli. Sapanjang leumpang na leutak jeung galengan  sawah, teu kendat mumuntang ka Gusti Allah. Alhamdulillah, duaan salamet nepi ka lembur bari baju teu mangrupa, tacan pangacian nu kalalabur ku kajadian ku dua ku tilu di Jalan Pahlawan tacan mulang sabihari deui. Mamang dibejaan aya maung teh geus beh dieu wae, da harita dianggap leutik keneh, bisi kasieunan ngaliwat ka Jalan Pahlawan (Mamang mah ngan heueuh-heueuh we nyenggakanana, da teu pati baceprot cara Ua).

Ua rengse ngadongengna. Beuleum lauk asak, sangu asak, rencang nu sejenna siap. Sadayana meni ngalimed. Nikmat. Ua kana sambel meni teras-terasan, sakitu gugah teu damang. Kumaha deui da karesepna. Rarayna meni cahayaan. Salirana nu sisip beuki katingal ngalempereng koneng. Dina titingalian kuring, asa ningal Bapa Aki Adang (nu geus taya dikieuna, tapi henteu kedal mah).

“Wa, dupi nu dibenteng teh, eta kuburan saha?”

“Uyut Ua, Bao hidep mah, Uyut Raksa[10] nu gaduh putra Aki Asma[11], aki Ua. Uyut Raksa teh Mandor Besar CV Onderneming Sinagar-Cirohani Kademangan Ciheulang bawahan Cikundul Wiratanudatar, waktu Nagrak can jadi Kacamatan can aya Kabupaten Sukabumi deuih. Tah, Maung teh dina tunjangeun kuburan Uyut Raksa ngadangongna. ”

Kuring ngajenghok. Kakara apal ayeuna. Paingan lamun nyekar ka makam kulawarga di Ciater, kuring tara mendakan nisan nu aya ngaran eta. Teu nanyakeun deuih. Padahal kacida deukeutna geuning  bao sorangan teh dipendemna, kaliliwatan deuih salila genep taun.

Tilu minggu ti Lebaran 1429 H, geletuk Ua Haji pupus. Perkara kuburan jeung makam teh nambihan. Anjeunna teu dipendem di makam kulawarga di Ciater, da tos pinuh saurna, anjeunna ‘ngababakan’ nyalira di Lebak, dina lemah tilas bumi jaman Revolusi Fisik. Wangsul deui ka asal, saur Ua Haji nu kadua[12] sareng katilu[13] mah. ‘Babakan’ nu oge bakal jadi pangreureuhan kuring, jaga.

Emh, teu aya deui panarosan teh. Kuring leungiteun pisan. Cipanon asa teu saat-saat. Horeng eta teh ‘wawancara’ pamungkas sareng anjeunna. Ua nu bageur, nu berehan, nu resep tutulung, nu beunghar ku pangalaman, nu mere ngaran Retty Isnendes ka kuring nu ceuk batur aneh teh, tos teu aya. Hatur nuhun tina sadaya dongengna nu jadi sumber tulisan kuring. Hatur nuhun tina sadaya kasaeanana. Wilujeng angkat Ua, mugi Allah teras nyaangan di alam kubur.  Amin Ya Rabb.***

Sukawangi, 29 Januari 2009

2 Syafar 1430 H


[1] Hj. Siti Asiah binti H. Zainal Abidin, teureuh Cicurug. Pupus ping 27 Januari 2010

[2] Etty Subaeti As, S.Pd., Kepala Sekolah Dasar di Banjaran Bandung

[3] Euis Sulastri, ibu rumah tangga, Ketua RT

[4] Dra. Erni Supantini As (Lilis), guru SMP di Kacamatan Nagrak

[5] Drs. H. Erry Supaeri As, alm. purna ti Sekretariat Negara, Jakarta.

[6]Rd. Djohar Effendi Saleh, purna guru SMA, pangarang, wartawan, budayawan ti Sukabumi

[7] Rd. Muhammad Abdurrohim Asmadiredja, alm. (Aki Oji) Pupus Oktober 2009

[8] Rd. Muhammad Abdurrahman Asmadiredja, alm. (Aki Adang) Pupus 1978

[9] Drs. Asep Surisman As, mancen damel di Kratakau Steel-Banten

[10] Rd. Raksapradja

[11] Rd. Asmadiredja

[12] Drs. H. Erman Suparman As, alm (2011), purna Kepala Sekolah SMP, anggota MUI Nagrak

[13] Drs. Edi Supardi As, purna Kepala TU SMP Cibadak

Iklan

4 comments on “DUA KATINEUNG

 • “Jauh dijugjug anggang ditéang” leres da ibu ^^
  pami sanes lebaran mah sesah pisan pami hoyong ngempel kumplit sakulawargi teh..
  katambih tos rimbitan, tarebih, atah anjang,
  Atuh dina mangsa lebaran pisan waktos anu sampurna pikeun silaturahmi oge pikeun nyukcruk galur karuhun.. bilih anak incu urang pareumeun obor kana pancakaki ^^
  tataros folklor oge janten salasawiosna.. ^^

  Ibu, sri teh asa kantos maos ieu seratan.
  Tapi hilap dimana_
  D fb ibu, atanapi dimana kitu nya.. ^^

 • Tinggalkan Balasan

  Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

  Logo WordPress.com

  You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

  Foto Google+

  You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

  Gambar Twitter

  You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

  Foto Facebook

  You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

  w

  Connecting to %s

  %d blogger menyukai ini: