POHACI & “AMBU”: PROSES NGAREBUT MAKSUD

Catetan tina kagiatan ‘maca’ sajak taun 2014

/I/

Nuju maca sajak KIDANG KAWISAYA karya Chye Retty Isnendes taun 2012

Nuju maca sajak KIDANG KAWISAYA karya Chye Retty Isnendes taun 2012

Bieu narima SMS ti sobat sakelas nu kiwari jadi guru di SMPN 34 Bandung, Bu Sri Tetti Herawati. Eusina ngabejaan yen Pohaci, anaking, jadi Juara Pinunjul 1 Maca Sajak Sunda tingkat Kota. Alhamdulillah… hartina apresiasi juri saluyu jeung lelembutan. Kamampuh maca sajak nu dibarengan ku ‘perebutan makna’ nepi ka titik apresiasi pangluhurna ti anaking kana eta sajak geus maksimal.

Ieu catetan mangrupa dokumen nu ditulis ku kuring, indung Pohaci, dina proses kreativitas anyar ngama’naan sajak pikeun kaperluan pasanggiri. Lain ku nanaon ditulis teh, sugan bae bisa jadi eunteung ka nu maca, ka nu resep maca sajak, ka para juri, katut ka para guru dina proses nyangking maksud hiji sajak nu dibaca ku para siswa.

Maca sajak hiji kagiatan gampang-gampang susah. Kagiatan maca sajak aya dina gunggungan apresiasi sastra (ngajenan karya sastra). Cara ngajenan nu pangbabarina nya eta ku maca boh diilo boh digerendengkeun boh digalantangkeun. Tapi maca ge mangrupa proses nu panjang, komo maca sastra mah. Lantaran dina maca sastra salian ti aya identifikasi kana struktur sastra oge kudu maham kana harti jeung maksud. Harti nu nembrak jeung maksud nu nyumputna. Pamaca sajak kudu maher ngarebut maksud nu ditawarkeun ku hiji sajak. Tah dina proses ngarebut maksud tea ieu merelukeun katabahan panyajak pikeun miharti jeung misurti naon sabenerna nu hayang ditepikeun ku panyajak tur naon sabenerna nu dicaritakeun ku eta sajak.

pohaci2

Miharti sajak aya dina daya nalar jeung wilayah pamikiran, sedeng misurti sajak aya dina wilayah minat jeung seukeutna rasa. Minat tumuwuh tina jorojoy nu teu bisa dipaksakeun, rasa datang tina cinta nu dikondisikeun. Jadi kana gunggungan sajak nu mangrupa salah sahiji genre sastra, nu maca kudu boga heula minat jeung kacinta nu jorojoy tina ati sanubarina. Eta mangrupa modal dina ngagulang-gaper sajak-sajak pinilih nu rek dibacana.

Pohaci, sering gagal dina pasanggiri. Pohaci ge sering jadi pinunjul. Kondisi kagagalan jeung kapunjulanana saimbang tur bisa dijadikeun pembelajaran. Bisa dima’lum da mood-mood-an keneh kondisi kajiwaanana. Tapi tina titenan nu objektif salaku palatihna nu ngarekam prosesna salila ieu, kamampuh Pohaci dina ‘memancarkan’ harti jeung maksud anyar kana sajak nu dibacana, umumna geus kahontal. Malah sok hookeun sakapeung ku empati jeung improvisasina nu ceuk ukuran mah ngaleuwihan ‘palatihna’ waktu keur di SMA. Anapon dina prungna gagal, pan minat jeung kamampuh juri ge mangaruhan kana penilaian. Tilikan ti saurang palatih, jeung ti tilu juri bakal beda. Eta mah biasa.

Proses micinta sajak-na Pohaci ti umur 5 taun keneh. Inyana nulis sajak tur dikirimkeun ka rubrik ‘Mupu Kembang’ majalah Sunda Cupumanik, tur dimuat dina eta majalah. Proses maca sajakna mah ti kelas 3 SD. Salila sakola di SD Labschool UPI sababaraha kali Pinunjul ka-1 maca sajak. Nu pangdipikareueusna cenah waktu jadi Pinunjul 1 maca sajak “Krawang-Bekasi” Chairil Anwar di ITB Seni Fair ’11 jeung maca sajak “Namaku Sumba” Taufik Ismail di Event ulang taun Nestle Jakarta ’10. Di SMP pon kitu deui, nepi ka kiwari geus tilu kali pinunjul, tingkat Jawa Barat jeung Kota. Deui-deui sajak “Krawang-Bekasi”-na Chairil Anwar nu dibacakeunana jadi Pinunjul nu ka-3 dina Even Bulan Bahasa ’13 di Balai Bahasa Provinsi. Pohaci ge kungsi miluan maca sajak “Kidang Kawisaya” Chye Retty Isnendes dina Konser Tangara Bulan ’12.

Pohaci kungsi gagal dina acara Riksa Budaya Sunda ’13 nu diayakeun ku mahasiswa Pensatrada JPBD UPI. Gagal nepi ka ceurik jeung kedal ucap moal miluan deui maca sajak dina RBS –memang aya wae kasus dina eta kagiatan nu mangrupa ka-teu-sugema-an boh ti para pamaca sajak boh ti para guru nu ngapingna. Malah Kang Cece Hidayat jrrd mah taun ’14 ge teu ngirimkeun siswana deui. Teu kaharti, cenah.– Tapi lantaran sieun ku guruna, Pohaci miluan deui dina RBS ’14, tur meunang semet Harepan ka-2. Keun bae, meunang-eleh mah pan biasa ari wajar-wajar keneh mah, maksudna taya kasus nanaon, pan tadi ge mangrupa pembelajaran jeung penempaan jiwa sangkan leuwih kuat ka hareupna.

/2/

Samemeh miluan pasanggiri maca sajak tingkat Kota (17/05/14), tilu minggu samemehna, Pohaci ningalikeun sajak nu kudu dibaca. Kuring kerung. Deuh ieu sajak ‘luhung’ kieu dibikeun ka nu ‘handay’, katepi moal kani’matan tingkat tinggi nu dicangking ku budak SMP engke dina prungna? Dina tilikan psikologi siswa (SD-SMP-SMA) materi sajak kudu dipilih mana nu saluyu jeung tingkatan kajiwaan siswa. Ari ieu? Tos mah eusina ge nyaritakeun kosmologi Sunda, birahi muni, jeung basana ge arhaik pisan, Kang Teddy A.N. Muhtadin atuh panyajakna ge. Saha nu teu weruh ka anjeunna? (kasus teu merenah milih materi sajak pikeun tingkatan SMP, peresis siga dina RBS ’14. Sami sajak karyana Teddy A.N. Mutahdin “Pitaloka” nu nyaritakeun pati, kapeurih & kasedih pohara tina tragedi Bubat. Tina sisi pendidikan, sajak nu kitu dipahing pisan pikeun kamekaran jiwa siswa lantaran bakal nyulusup tanpa sadar kana lelebutanana tur mangaruhan kajiwaanana).

Sajak nu kudu dibaca teh judulna “Ambu”. Kieu eusina.

 

Lain indung mun teu surti kana jerit batin hiji lalaki

Jerit nu mo gampang ditembrakkeun

Jerit nu ngancik di satukangeun lalangse hate

Jerit nu ngaweuhan tur muni dina dada Ambu sorangan

 

“Naha ieu teh geter purba

atawa ukur pucuk awi nu bengbatan?”

 

Guruminda ukur tungkul

Socana tembus ka Buana Panca Tengah

Tapi bet matak helok

Aya mangpirang Ambu ngagupay di saban madhab

 

“Ulah samar anaking,

Ambu ngeunteung di sakumna wanoja

anu ngeungkeuy ti garba ka pajaratan

Moal eureun Ambu ngeunteung,

Memeh alam burakrakan.”

pohaci1

Simpe sakedapan

Tapi Guruminda taya manah ngudar sila

 

“Ulah ringrang anaking,

saban eunteung nungtun jalan ka Ambuna.”

“Bral!”

2005

 

Kuring kaget waktu Pohaci nanya kekecapan sajak nu ampir sakabehna eta kekecapan teh teu dipikaharti ku manehna. Tapi eta mah bisa keneh diterangkeun da aya kamus. Tapi waktu Pohaci nanyakeun maksud “geter purba”, “mangpirang Ambu ngagupay di saban madhab”, “ti garba ka pajaratan”, “saban eunteung nungtun jalan ka Ambuna” beu! Ieu letah jadi ngaheurinan kecap nu rek diterangkeun. Kasurtian tingkat tinggi tina hubungan batin nu hese diterangkeunana ka budak umur 14 jalan! Kuring bingung kudu kumaha ngajentrekeunana.

Sanggeus mikir dua poe dua peuting pikeun neangan cara nerangkeun maksud nu muni tina sajak, ahirna kuring nimu ide. Pohaci dititah maca buku “Purba Sari Ayu Wangi atawa Lutung Kasarung” Ajip Rosidi (Nuansa, cet ka-4, 2008, kandel 377 kaca, b. Indonesia). Buku dibaca tilu poe anggeus. Ngartos, Neng? Budak cicing. Kuring bingung, kumaha atuh? Ahirna kuring nitah deui maca buku “Sanghiang Lutung kasarung” Ahmad Bakri (Pustaka Jaya, 1976, 126 kaca, b. Sunda buhun), buku anggeus opat poe ieu mah, hese meureun. Ngartos Neng? Budak teu ngajawab. Lila ngahuleng. Ahirna manehna ngajawab. Enya ngartos, ieu teh ‘anak bogoh ka indung’ nya Mah? Gebeg teh. Kuring melengek.

“Terus, Neng berperan sebagai naon?”

“Neng kudu berperan salaku indung nu mapatahan anak lalakina.”

Duka katepieun duka henteu duka karebut duka henteu maksud sagemblengna sajak, tapi kuring ngarasa, Pohaci geus maksimal miharti jeung misurti eta sajak. Dititenan kumaha cara macana, ning kieu: kahiji, budak teh miharti jeung misurti heula eta sajak kalawan gembleng; kadua, ngapalkeun kekecapan, minimal apal-cangkem cenah; katilu gerakan; kaopat kakara maca sajak hareupeun eunteung. Sakapeung menta dicontoan, nya dicontoan diluyukeun jeung hontalanana.

Tanggal 17 midang dina pasanggiri. Teu poho kuring mekelan ku dunga-dunga nu nguatkeun jiwana jeung papatah “sing enjoy sing ihlas, macana kudu jeung hate, berikan yang terbaik, kemenangan mah ukur bonus tina sikep daria urang”. Budak unggeuk. Hasilna? Eta bonus tea, Neng. Wilujeng, anaking. Diajar tong petot jeung sing solehah, pan pohaci teh widadari nu alus budi. Widadari ambu.*

 

Cigugur Girang, 17/05/14

Iklan
%d blogger menyukai ini: