PUPUJIAN NABI URANG SAREREA

NABI URANG SAREREA

1

Nabi urang  saréréa,
Kangjeng Nabi anu mulya,
Muhammad jenenganana,
Arab Kurés nya bangsana.

2
Ramana Gusti Abdullah,
Ibuna Siti Aminah,
dibabarkeunna di Mekah,
wengi Senén taun Gajah.

3
Robiul awal bulanna,
tanggal ka-dua belasna,
April bulan maséhina,
tanggal kadua-puluhna.

4
Ari bilangan taunna,
lima ratus cariosna,
tujuh puluh panambihna,
sareng sahiji punjulna.

5
Siti Aminah misaur,
waktos babarna kacatur,
ningal cahaya mani ngempur,
di bumina hurung mancur.

6
Parangina Kangjeng Nabi,
jatnika pinuh ku puji,
pinter tur gedé kawani,
sabar nyaah ka sasami.

7
Keur opat taun yuswana,
diberesihan manahna,
nabi dibeulah dadana,
malaikat nu meulahna.

8
Jibril kadua réncangna
Mikail jenenganana,
ngeusikeun kana manahna,
elmu hikmah sapinuhna.

9
Tuluy dada Kanjeng Nabi,
gancang dirapetkeun deui,
sarta teu ngaraos nyeri,
dicap ku Hotami Nabi.

10
Rama Nabi kacaturkeun
pupusna kacarioskeun
basa Nabi dibobotkeun
dua sasih kaunggelkeun

11
Kagenep taun yuswana
ditilar pupus ibuna
Nabi dirorok eyangna
Abdul Mutalib asmana

12
Kersana Rabbul’alamin
Kangjeng Nabi nu prihatin
yuswa dalapan taun yakin
éyangna mulih ka batin

13
Sabada wapat éyangna
Nabi dirawat pamanna
Abi Talib kakasihna
sadérék teges ramana

14
Kangjéng Nabi sering pisan
dicandak ka Nagara Sam
sok nyandak barang dagangan
di dinya téh pajeng pisan

15
Kacatur di éta nagri
loba pandita Yahudi
sareng pandita Nasrani
nu tepang jeung Kangjeng Nabi

16
Sadayana sasauran
ieu jalmi mo nyalahan
pinabieun ahir jaman
Torét, Injil, geus ngiberan

17
Sipat Nabi panganggeusan
aya di anjeunna pisan
harita loba nu iman
ka Nabi ngangken panutan

18
Karesepna Kangjeng Nabi
ka Gusti Allah ngabakti
di Gunung Hira maranti,
ibadahna saban wengi.

19
Di dinya jol kasumpingan,
Jibril nu nurunkeun Kur’an,
kalawan dawuh Pangéran,
Nabi didamel utusan.

20
Harita yuswana Nabi,
patpuluh taun kawarti,
diutus ku Allah pasti,
ngémbarkeun agama suci.

21
Anu iman pangheulana,
Siti Khodijah garwana,
Abu Bakar kaduana
sohabat nu pangmulyana

22
Murangkalih nu nonoman,
anu pangheulana iman,
Sayidina Ali pisan,
ka Nabi sadérék misan.

23
Jeung ari jalma beulian,
anu pangheulana iman,
Sayid Bilal kaleresan,
anu jadi tukang adan.

24
Ari lolobana pisan
ka Nabi téh ngamusuhan,
nganiaya ngajailan,
teu aya pisan ras-rasan.

25
Nuju tanggal tujuh likur,
bulan Rajab nu kacatur,
runut kaol nu kamashur
Kangjeng Nabi téh disaur.

26
Dipapag ku malaikat,
nyandak burok nu kasebat,
leumpangna téh cara kilat,
tutunggangan Nabi angkat.

27
Ti Mekah ka Baitul Maqdis,
teu lami-lami antawis,
ku jalmi henteu katawis,
Kersana Gusti nu Wacis.

28
Ti Baétul Makdis terasna,
naék tangga saterusna,
mi’raj téa kasebatna,
ka langit Nabi sumpingna.

29
Tujuh langit sadayana,
sareng aras pangluhurna,
disumpingan sadayana,
katut surga-narakana.

30
Kangjeng Nabi ditimbalan,
ku Gusti Nu Sipat Rahman,
anjeunna kudu netepan,
solat muji ka Pangéran.

31
Sadayana jalmi iman,
sami gaduh kawajiban,
solat nu lima giliran,
henteu meunang dikurangan.

32
Solat éta minangkana,
dina agama tihangna,
jalmi nu luput solatna,
nyata rubuh agamana.

33
Kapir Mekah kacaturkeun,
barang Nabi nyarioskeun,
mi’raj lain dimulyakan,
anggur pada nyeungseurikeun.

34
Pada hasud ngakalakeun,
ti dinya Allah ngersakeun,
Kangjeng Nabi dialihkeun,
ka Madinah disirnakeun.

35
Para sohabat pirang-pirang,
nu buméla milu iang,
milu ngalih saabrulan,
henteu pisan sumoréang.

36
Tambih kamulyaan nabi,
di madinah asal sepi,
jadi ramé ku nu ngaji,
muji ka Nu Maha Suci.

37
Sapuluh taun lamina,
di Madinah jumenengna,
agama Islam cahyana,
gumebyar ka mana-mana.

38
Ari mungguh Kangjeng Nabi,
nyaahna langkung ti misti,
ka umatna jaler istri,
leuwih ti sepuh pribadi.

39
Welas asih ka nu miskin,
sumawon ka budak yatim,
pada seubeuh ku paparin,
kadaharan jeung pisalin.

40
Akurna ka urang kampung,
calik satata ngariung,
tara angkuh jeung adigung,
sanajan ka urang gunung.

41
Ka nu nandang kasusahan,
gering jeung kapapaténan,
ngalayad sarta ngubaran,
ngajajapkeun ka kuburan.

42
Manis saur manis budi,
éstu mustikaning jalmi,
sajagat mo’ mendak deui,
saé rupa jeung parangi.

43
Raray lir bulan purnama,
halisna lir katumbiri,
waos lir inten widuri,
salira harum wawangi.

44
Éstu kersaning Pangéran,
lain seungit dimenyanan,
karinget pada nandéan,
diparaké seuseungitan.

45
Pirang-pirang mujijatna,
tawis kanabianana,
Kur’an nu nomer hijina
mujijat nu pangmulyana.

46
Tangkal nu pérang daunna,
disiram urut abdasna,
ngadadak loba buahna,
sarta hirup saterasna.

47
Domba nu banget kuruna,
sarta lalépét susuna,
diusap ku pananganna,
ngadadak juuh susuna

48
Dina hiji waktos deui,
sahabat bet kirang cai,
teras baé Kangjeng Nabi,
mundut cai anu kari

49
Cai ngan sakedét pisan,
éstu kabéh pada héran,
Nabi neuleumkeun panangan,
dumadak tuluy manceran.

50
Cai mancer loba pisan,
ka luar tina panangan,
sela-sela ramo pisan,
cukup keur jalma réaan.

51
Ya Allah Nu Sipat Rohman,
abdi téh iman ka Tuhan,
teu aya deui Pangéran,
lain ti Allah Nu Héman.

52
Nu ngadamel bumi-alam,
rawuh jeung eusina pisan,
nu wajib diibadahan,
taya anu nyasamian.

53
Sareng abdi iman deui,
ka Muhammad Kangjeng Nabi,
yén éta utusan Gusti,
miwulang ka jalmi-jalmi.

54
Nu sipat kapercantenan,
wijaksana tur budiman,
bener wungkul sasauran,
lain saur kaheureuyan.

55
Hurmat urang ka anjeunna,
dina mangsa jumenengna,
sareng sabada wapatna,
éstu teu aya béntenna.

56
Duh Gusti jungjunan abdi,
Sayidina Muhammad habibi,
pamugi salira nampi,
ka nu hina diri abdi.

57
Abdi umat ahir jaman,
anu banget panasaran,
hoyong tepang ngadeuheusan,
seja tumut serah badan.

(Ieu pupujian kenging ngempelkeun Yus Rusyana (Prof. Dr. H.) nu dicutat tina buku Lir Cahya Nyorot Eunteung (2009) Nu dieditoran ku Ano Karsana & Chye Retty Isnendes)

Iklan

106 comments on “PUPUJIAN NABI URANG SAREREA

 • subhanalloh……emut nuju ngaos ka pungkur nuju alit……kana hapaln ieu….bu pami tiasa abi nyungkuen pupujian akoid na iman…aya nu hilap deui….sukron

 • Assalamualaikum pun truk aya nu beda

  NADOM GUSTI URANG SAREREA

  Gusti urang sarerea
  Kanjeng Nabi anu mulya
  Muhammad jenenganana
  Arab Kures nya bangsana

  Ramana gusti Abdullah
  Ibuna Siti Aminah
  Dibabarkeunna di Mekah
  Wengi senen taun gajah

  Robiul awwal bulanna
  Tanggal kadua welasna
  April bulan masehina
  Tanggal kaduapuluhna

  Ari bilangan taunna
  Lima ratus cariosna
  Tujuh puluh panambahna
  Sareng sahiji punjulna

  Siti Aminah misaur
  Waktos babarna kacatur
  Ningal cahya mani ngempur
  Dibumina hurung mancur

  Babar taya kokotoran
  Orok tos kenging nyepitan
  Soca lir kenging nyipatan
  Sarta harum seuseungitan

  Medal Nabi ahir jaman
  Pirang-pirang kaanehan
  Sesembahan bangsa setan
  Kabeh pada raruksakan

  Nabi yuswa lima bulan
  Geus yasa angkat-angkatan
  Yuswana salapan bulan
  Geus capetang sasauran

  Yuswana sapuluh bulan
  Yasa ameng papanahan
  Ngelehkeun budak nu lian
  Tapi tara kumagungan

  Parangina Kanjeng Nabi
  Jatnika pinuh ku puji
  Pinter tur gede kawani
  Sabar nyaah ka sasami

  Keur opat taun yuswana
  Diberesihan manahna
  Nabi dubeulah dadana
  Malaikat nu meulahna

  Jibril kadua rencangna
  Mikail jenenganana
  Ngeusikeun kana manahna
  Elmu hikmah sapinuhna

  Tuluy dada kanjeng Nabi
  Gancang dirapetkeun deui
  Sarta teu ngaraos nyeri
  Dicap ku hotaminnabi

  Harita Nabi ayana
  Di lembur ibu inangna
  Halimah jenenganana
  Sadiah ngaran lemburna

  Rama Nabi kacaturkeun
  Pupusna kacarioskeun
  Basa Nabi dibobotkeun
  Dua sasih kaunggelkeun

  Keur lima taun yuswana
  Ditinggal pupus ibuna
  Tuluy dirawat eyangna
  Abdul mutolib asmana

  Kersana robbul’alamin
  Kanjeng Nabi nu prihatin
  Yuswa dalapan taun yakin
  Eyangna mulih ka batin

  Sabada wapat eyangna
  Nabi dirawat ua na
  Abi Thalib kakasihna
  Saderek teges ramana

  Kanjeng nabi sering pisan
  Dicandak ka nagri Syam
  Sok nyandak barang dagangan
  Di dinya teh pajeng pisan

 • Assalamu’alaikum…
  Salam kenal,
  Sareng ijin nyalin ieu nadoman, janten kaemutan nuju alit basa sakola agama…

  Mun tiasa mah bade sakantenan naros, Ari nadoman ieu teh saha anu ngarangna?

  Hatur nuhun..

  • Hatur nuhun, salam pangwanoh deui. Mangga tiasa disalin.Nadoman teu kasebatkeun saha nu ngarangna. Tapi tangtosna aya nu ngarangna aya nu nganggitna, boh Kiyai, boh ajengan, boh ulama Sunda (upama dina basa Sunda) harita. Namung sakumaha sipat sastra tradisional sejenna, pangarangna tara diserat, mun aya ge sok disumputkeun dina siloka-siloka. Ku kituna, karyana jadi milik balarea.

 • Assalammualaikum wr wb, alhadulillah haturnuhun parantos ngabagi ilmu anu kalintang ageung manfaatna mugi sing janten berkah kangge urang sadayana aamiiin

 • Ya Alloh, abdi mendak deui ieu pupujieun. Emut pas yuswa nembe 10 taun diajar ieu ku ustad a Fatah di Batulawang, Banjar, Ciamis, Jawa Barat. Ayeuna abi 28.
  Meni sono ka ieu pujieun. Enjing muludan, hoyong pisan bari ngaaos ieu. Hatur nuhun bu, abdi mening bingah. Mugia janten pahala kanggo ibu. Aamiin

 • Assalamu’alaikum…
  Alhamdulillah… akhirna mendakan oge pupujian ieu… ras k mangsa lawas nuju di ajar ngaos… nineung nyaanna g. Hatur nuhun

 • Tinggalkan Balasan

  Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

  Logo WordPress.com

  You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

  Foto Google+

  You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

  Gambar Twitter

  You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

  Foto Facebook

  You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

  w

  Connecting to %s

  %d blogger menyukai ini: