REFORMASI WISUDAAN-NASKAH LONGSER

LONGSER

 

REFORMASI WISUDAAN

: Chye Retty Isnendes

 

Para pamaen:

Penyiar

Ceu Enuy

Ceu Sri

Ceu Ine

Ceu Lia

Nu Lalajo & Pangrawit

Atribut: disaluyukeun

/1/

Di panggung katembong aya TV gede ngajugrug. Ine asup bari sasapu tuluy ngomong sorangan.

Ceu Ine: Emh ari batur, poe ieu teh wisudaan, saramen. Malah tadi ge cenah Ceu Enuy mah diliput sagala kana TVRI Bandung. Nya eta atuh milik teh bet sisit kadal pisan. Kudu ngontrak deui-kudu ngontrak deui. Kudu ka handap deui-ka handap deui. Teu lulus deui-teu lulus deui. Emh batur mah ka marana boa engke teh, kuring mah jadi tutunggul we meureun.

Nu Lalajo:       Mending ge ulah waka lulus, Ceu!

Ceu Ine:          Naha?

Nu Lalajo:       Kapan aya reformasi!

Ceu Ine:          Naon hubunganana?

Nu Lalajo:       Kapan sembako naek, Ceu!

Ceu Ine:          Geus puguh eta mah!

Nu Lalajo:       Kapan nagara kacow, Ceu!

Ceu Ine:          Geus pada terang eta mah!

Nu Lalajo:       kapan Habibie mingkin bingung, Ceu!

Ceu Ine:          Aeh-aeh, kawas nu ngabejaan bolon wae. Geus nyaho ieuh, geus nyaho!

Nu Lalajo:       Kapan Jurusan urang mah teu aya pendaftaran PNS taun ieu mah Ceu!

Ceu Ine:          Aeh heueuh, bener! Milik mah moal pahili-hili, bagja mah moal paala-ala. Masing lulus ayeuna ge angger we jadi PNS mah bareng taun hareup nya?

Nu Lalajo:       Meureun, mun lulus seleksi PNS-na!

Ceu Ine:          Iih mani kicu…

Keur kitu, Ceu Enuy asup bari mawa cau dina piring jeung cai dina gelas. Sok diteundeun hareupeun tipi.

Ceu Enuy:       Cenah tadi hanaang? Yeuh dipangmawakeun…

Ceu Ine:          Aduh Ceu Enuy, nuhun pisan. Puguh tatadi ti kampus hanaang keneh. Geura tadi ngareuah-reuah nu wisudaan. Emh…peurih hate…

Ceu Enuy:       Keun bae sakeudeung deui ge kaalaman, nya Mitra? (ka nu lalajo)

Nu Lalajo:       Enyaaaaa….

Ceu Enuy:       Ieuh, tadi aya mahasiswa pinilih rek diliput ku TVRI Badung, aeh, Bandung. Geura nya urang setel tipina. Boa geus tatadi…

Ceu Ine:          Ah teu kudu lalajo, panipuan …

Ceu Enuy:       Panipuan kumaha? Sidik tadi teh aya nu dibebedol, malah kuring ge sarua dibebedol, dipaksa rek diwawancara cenah.

Ceu Ine:          Panipuan lah. Eta mah diwawancara soteh bongan we mayar. Mun teu diwawancara mah meureun kuring nu diwawancarana teh (bari baeud)

Ceu Enuy:       Ih nanaon teh sok suudon. Kapan ayeuna mah keur jamanna reformasi. Tidak ada itu KKN!

Ceu Ine:          Korupsi-Kolusi-Nepotisme?

Ceu Enuy:       Lain!

Ceu Enuy:       Kocopak-kocopak naek! (Nu lalajo nyengir)

Nu Lalajo:       Teu lucu!!!

Ceu Enuy:        Bae we!

/2/

Tuluy Ceu Enuy mukakeun tutup tipina bari nyetrekkeun tombol. Manehna ngagero…

Ceu Enuy:       Tuh pan? Ceuk abdi ge bakal aya wawancara, tuh jeung dua mahasiswa pinilih tea, tuh gening mani ambarehoy…

Ceu Enuy nunjuk ka Ceu Sri jeung Ceu Lia nu umat-imut bae. Penyiarna anteng nengterewelang.

Penyiar:           Assalamu’alaikum Wr. Wb. Wilujeng siang nu mentrang-mentring. Wilujeng patepang anu munggaran sareng sim kuring, penyiar anyar tur dadakan ti TVRI Bandung. Wasta sim kuring –mangga catet—pun: Pwahaci Retty Isnendes Sosoca Nagri sukabumi Pramesti Camperenik Sundaning Sekar Kentring Manik Mayang Sagara. Asal sim kuring tangtos ti Sukabumi ayu wangi. Wangina kaangin-angin neumbag camara di kampus tonggoh (bari umat-imut)

Ceu Enuy:       Aduh Ceu Ine, eta ngaran mani panjang kitu… Semaruknya teu aya tandingan meureun? Kapan sim kuring oge Siti Saleha Noor Fatonah Fatahilah Tafi Tak Fatah Hati Zuga Cantik Menarik Zuanita Kucap-Kiceup…

Ceu Ine:          Apan sim kuring ge Neneng Genjreng Ine Novita Widorini Balakatiktrik-Balakacombrang Sagara Umpalan tea?

Penyiar:           Gandeng atuh! Rek siaran yeuh! Para saderek, dina danget ieu alhamdulillah, urang tiasa ngumpul ngariung, bongkok ngaronyok dina Panglawungan Tembang Sunda… (ditoel ku Ceu Sri)

Ceu Sri:           Sstt Panglawungan Wawancara Wisudaan…

Penyiar:           Aeh, sumuhun, tangtos pisan dina Panglawungan Wawancara Wisudaan. Ku kituna sim kuring ngahaturkeun wilujeng sumping. Sumping ieu sasumanding. Sumanding sareng sim kuring. Kuring bingah tanpa tanding… (ngahaleuang)

Ceu Sri:           Duuhhh hanjakalna ….(milu ngahaleuang)

Ceu Lia:          Heup! Heup! Atuh eta mah rumpaka kawih. Kumaha sih penyair teh?

Ceu Ine:          Penyiarna pemula, pasti da geer eta teh zemu-zemu ngadegdeg tuluy ngacaprux…

Ceu Enuy:       (unggeuk) karunya nya, gugup pisan sigana teh. Kawasna mah tidak mempunyai kecakapan yang memadai untuk jadi penyiar…

Ceu Ine jeung Ceu Enuy haharewosan tuluy seuseurian.

Ceu Lia & Ceu Sri: Ceu Penyiar, ngaromongkeun urang sigana teh…

Penyiar:           Sentak, Ceu Lia, sok sentak sakali mah!

Ceu Lia;          Jempe! Tong seuseurian! (ambek)

Ceu Enuy & Ceu Ine jempe saharita, tulu papelong-pelong, key deui sareuri bari nunjuk kana tipi.

Penyiar:           Antepkeun lah, urang teruskeun we acara urang (Ceu Sri & Ceu Lia arunggeuk)

Sesepuh sareng Pupuhu Jurusan anu dihormat

Bapa miwah Ibu Dosen anu dihormat

Bapa-bapa, Ibu-ibu, sepuhna mahasiswa anu diwisuda nu dihormat

Alo-alo, Suan-suan, Ua, Paman, Bibi, Nini, aki, Uyut, Bao, Janggawareng, Kait Siwur, tug ka pancakaki-pancakaki lianna

Ti sisi ti gigir, ti handap, ti luhur, ti kenca, ti katuhu, kum karuhun sadayana

Ceu Sri:           Mugi ulah ngahalang-halang jalan

Aki Sangkoronyoh Kosong-Nini Sangkoronyoh Kosong

Pangosong-ngosongkeun jalan

Tapi ulah kosong-kosong teuing

Eusina sukma jeung bayu

Ceu Lia:          Ey bisaan Si Eta (bari nunjuk Ceu Sri)

Ceu Ine:          Ey bisaan

Ceu Enuy:       Ey bisaan

Penyiar:           (Ngadilak ka Ceu Sri bari manyun, tuluy nyarita deui)

Sumangga atuh para wargi. Dina dinten ieu urang patepang raray paamprok wajah dina acara anyar tur spesial “Wawancara Sabosenna”. Dina ieu panglawungan, urang kasumpingan dua mahasiswa tuladeun, nya eta:

Ceu Sri:           Sim kuring, wasta Sri Teti Herawati Kebahasaan Kenging A ti Cigereleng tea. Kantos jadi seksi diklar di Himpunan tur ngoordinir CCBS taun 96 tur kalintang suksesna. Ngan eta, edas, patukeur piala harita teh. Tapi tak jadi sual. Tah di gedengeun sim kuring:

Ceu Lia:          Sim kuring nepangkeun nu montok bohono tea, Enden Lia Yuliasari Kerimbaan Edelweis Gunung Puntang Pancak Suji Halimun Bajra di Ponclot Papandayan (bari unggeuk ka nu lalajo).

Nu lalajo kaleprok bari tingsaruit.

Ceu Ine:          Ceu Enuy, urang pareuman nya?

Nu lalajo:         Entong, entong!

Ceu Enuy:       Baruk paramitra ngiring lalajo?

Nu lalajo:         benuuuullll

Ceu Enuy:       Ari kitu mah, mayar pajeg jeung listrikna dibagi rata…

Nu lalajo:         huuuuhhhh

Penyiar:           Paramitra sadayana, urang lajengkeun.

Ieu dua mahasiswa teh minangka mahasiswa pinilih nu diseleksi kalayan ketat tur seksi. Namung sateuaacan diteraskeun, aya patarosan?

Nu lalajo:         Catet Neng Sri!

Ceu Ine:          Emangna diskusi?

Ceu Enuy:       iih ngisinkeun pisan nya, ceu Ine? (Ceu Ine unggeuk)

Ceu Sri:           Ngisinkeun lebah manana, hoyah?

Ceu Enuy:       Ngisinkeun, teu tiasaeun bermain peran. Matak oge ngiringan SAMBADA geura…

Ceu Sri:           Punten, kieu-kieu ge sim kuring teh anggota SAMBADA. Malih kantos jadi pamaen utami dina ‘Si Denok Kabelejog’. Mung margi kabujeng kabelejog, jadi teu cios…

Ceu Enuy:       Sim kuring mah komo kantos jadi Sekum!

Ceu Ine:          Sim kuring oge aktif dina widang olah raga dan kesehatan, diklar, jeung nu sanesna. Teu hilap di Senat Fakultas ge teu kalangkung (bari sombong)

Ceu Lia:          Sim kuring ge aktivis. Tuh saksina Teh Ade nu kantos jadi Dalem Pancaksuji. Nya Teh?

Nu lalajo:         Ari abdi kumaha? Pan rek naros tea?

Penyiar:           Dibedokeun…

Nu lalajo:         Huuuhhhhhh

Penyiar:           Mangga urang teraskeun deui wawancara teh. Patarosan salajengna, Saderek Ceu Sri Kebahasaan: Kumaha kesan-kesan Saderek kana ieu pangreuah-reuah wisuda teh?

Ceu Sri:           Sim kuring sugema pisan. Bagja nu tan wangenan. Hatur nuhun adi-adi, katampi pisan ku Ceuceu, mugi jadi amalan nu bakal nyaangkeun titincakan tur dihapunten dosa-perdosana…

Penyiar:           Upami Saderek Lia Kerimbaan?

Ceu Lia:          Sim kuring oge seja ngahaturkeun sewu nuhun laksaketi kabingahan. Sanes wungkul ka adi-adi urang di Himpunan, tapi oge ka Ibu-Bapa Dosen urang nu sakitu balageurna tur ngangken urang ku hate nu jembar katut elmuna nu luhung. Hatur rewu nuhun…

Ceu Ine:          Jadi sedih kuring mah, Ceu Enuy…

Ceu Enuy:       Muhun sami… (duanana tingalingsreuk bari meureut tungtung kabayana)

Penyiar:           Saderek Ceuceu Sri, saurna Saderek ngarengsekeun ujian teh nyabet gelar sarjana kalayan lulus Cumlaude?

Ceu Sri:           Sanes cumlaude deui, Cumlaude Sekaleee

Penyiar:           Dupi Saderek Ceuceu Lia?

Ceu Lia:             Sekaleee Cumlaude

Ceu Enuy bari ngabegeg:        Kemelut meureun, nya mitra?

Nu Lalajo:       Kemelut ni yeee!!

Penyiar:           Kumaha tah dongengna dina sasayagaan wisudaan? Mangga carioskeun!

Ceu Sri:           Tangtos aya dongengna.

Kieu geura……………………………………………………………..(Ngadongeng, improvisasi)

Penyiar:           Ari Saderek Ceuceu Lia?

Ceu Lia:          Sami. Teu benten meueus-meueus acan sim kuring ge sareng Ceu Sri. Nu ngabentenkeunana, sim kuring mah ti Cimahi, Ceu Sri mah ti Cigereleng. (Sri unggeuk bari seuri muhun-muhunan).

Penyiar:           Ayeuna urang naek kana patarosan nu rada-rada panas. Saderek Lia, salami kuliah kantos ngiring demo teu?

Ceu Lia:          Uh tangtos pisan. Kahiji demo waktos kode Jurusan urang dileungitkeun dina UMPTN, sediih teh harita teh. Kadua, demo jalan taun 96, harita teh IKIP bade dibeulah ku jalan raya tea geuning. Pedah jalan teh bade tembus ka IKIP. Urang demo harita. Katilu, demo penurunan SPP taun 96 keneh. Kaopatna, demo Reformasi salami bulan Mei. Uuh sababaraha rintakan. Kapan Saderek oge janten salah sahiji kokojona, emut? (ka penyiar).

Penyiar:           Ssstttt jempe (bari luak-lieuk). Gara-gara demo wae, sim kuring asup kana kotak hitam rektorat (luak-lieuk deui). Ayeuna mah urang wawancara deui. Ulah naros sim kuring, pan sim kuring penyiarna?

Ceu Sri:           Komo sim kuring mah, Saderek Penyiar, demona ge lima kali. Demo nu kahiji dugi ka kaopat, sami. Tah demo nu kalima mah…

Penyiar:           Naon tah Ceu Sri?

Ceu Sri:           Demo kageulisan di Himpunan geuning.

Ceu Enuy:       Sim kuring mah komo genep kali.

Penyiar:           Demo naon tah Ceu Enuy?

Ceu Enuy:       Demo keterampilan menjahit.

Ceu Ine:          Alah mani agul. Yeuh Neneng Genjreng tujuh kali demona…

Penyiar:           Naon katujuhna Ceu Ine?

Ceu Ine:          Demo LISENDA: menari, nembang, degung, basa eta di Himpunan. Teu singna agul, sareng Ceu Elis Mia, Ceu Elis Rosmala, Kang Yusef, Kang Jajang, dan sebagainyah…

(Keur Ine nyarita, celenun Sri nyokot gelas Ine, lekik diinum buru-buru).

Penyiar:           Heup, heup, na jadi ka mana-mendi ieu teh? Saderek sadayana, memang kahirupan mahasiswa teh istimewa waktu maranehna ngaguratkeun katineung nu manjang dina hatena sewang-sewang tina sakitu puluhna kagiatan pleus tina kuliahna…

Ceu Ine:          (Ceu Ine rek nginum)

Alah-alah naha cai kuring saat kieu, Ceu Enuy?

Ceu Enuy:       Aeh, naha bet nuding teu pupuguh? Nanaon teh kedah aya saksi sareng bukti Ceu Ine. Coba titenan naha biwir kuring baseuh? Sok titenan! (bari monyong)

Ceu Sri & Ceu Lia seuseurian.

Ceu Ine:          Sanes kitu, kahoyong mah jujur, jujur, Ceu Enuy. Sim kuring ge surti, tapi kedah jujur!

Ceu Enuy:       Baruk? Keukeuh nyangka ka kuring? (rek nangtung, ambek).

Penyiar:           Saderek sadayana, kiwari tos dugi ka mangsana urang wawancara ngeunaan nu rada abot saeutik. Mangga sakseni deui, sing tarenang teu kenging haliwu…

(Nu pasea teu tulus paseana lantaran kabebenjokeun ku penyiar. Sanajan bari buad-baeud, duanana mencrong deui kana tipi).

Penyiar:           Patarosan salajengna, saparantos Demo Reformasi ngajelegur, ayeuna urang hirup dina jaman nu disebut Jaman Reformasi. Kumaha pamendak Saderek Lia, naha aya pangaruhna kana acara wisudaan urang?

Ceu Lia:          Aya tangtos pisan. Kapan urang teh tos sapuk sanes, bade mekel timbel, teras bade botram sasarengan. Tah kamari ge sasayagaan rada reformasi sim kuring teh.

Penyiar:           Maksadna?

Ceu Lia:          Ih odob penyiar teh. Maksadna sim kuring teh aya dina kondisi Refot Nasi, Penyiar!

Penyiar:           Sae, mani maksa! Sareng teu kenging ngahinis Ceu Lia, kieu-kieu ge kapan sim kuring nu ngadamel naskahna. Ngartos? (Ceu Lia unggeuk) Ayeuna kumaha pamendak Saderek Sri?

Ceu Sri:           Komo pisan abdi mah. Kapan di rorompok teh bade aya kariaan badag, sanaos henteu refotnasi teuing, angger nasi mah masih refot.

Ceu Enuy:       Abdi mah penyiar, sanes refotnasi atanapi nasi masih refot nanging ayeuna teh nuju ngareformasi mesin jait.

Ceu Ine:          Komo abdi mah refot skripsi keneh. Enya atuda tacan rengse…

Nu lalajo:         Huuuhhhhhh

(Sabot ceu Ine nyarita, Ceu Lia nyokot cau)

Penyiar:           Jadi kacindekanana?

Ceu Enuy:       Cau kuring leungit hiji!

Ceu Ine:          Teu kenging nyangka ka sim kuring, Ceu Enuy?

Ceu Enuy:       Saha nu nyangka?

Ceu Ine:          Tapi tina kasauran Saderek, Saderek nuding sim kuring?

Ceu Enuy:       Ti mana saderek terang?

Ceu Ine:          Kapan mata kuliah Semantik teh kenging A atuh? (nyureng)

Ceu Enuy:       Tapi nu jelas, cau sim kuring leungit hiji. Mangga simpen deui dina tilasna, upami henteu…

Ceu Ine:          lamun henteu, rek kumaha?

Peniar:             Biarkan saja yang parebut cau mah. Mangga urang teraskeun deui acara wawancara sabosenna. Tos bosen? Teu acan nya???

Ceu Enuy:       Ke heula atuh, ulah waka wawancara deui. Kumaha ieu persoalanana? Cau sim kuring leungit hiji…

Ceu Ine:          Muhun cai sim kuring ge saat. Aya nu ngalekik. Panasaran sim kuring mah, cing sugan Penyiar terang teu?

Penyiar:           Taroskeun we ka Saderek Ceu Sri sareng Ceu Lia.

(Ceu Sri & Ceu Lia keur ngarongkong cau jeung cai deui…)

Ceu Enuy & Ceu Ine: tah geuning malingna. Hayoh ka dieukeun cauna, gantian caina!

Ceu Sri:           Ih atuh bikeun saregot mah, hanaang…

Ceu Lia:          Enya pira ge cau sasiki. Kita kan temen, paling sabaraha hargana. Ke urang warung sangu Jembarsari, lah, di Ledeng…

Ceu Sri:           Enya, kapan sim kuring teh teu kaburu nimbel-nimbel acan ti lembur teh. Atuh ihlaskeun we sakitu mah…

Ceu Enuy:       Teu bisa. Persoalanna ieu cau lain sacau-cauna!

Kabeh:             Cau naon kitu?

Ceu Enuy:       Cau meunang MAHUGI!

Nu lalajo:         Huuyyy pamahugi ge mani agul!

Ceu Sri:           Ieuh, mani owel ku sakitu ge. Ayeuna teh kapan Jaman Reformasi, Jaman Refotnasi, jeung Jaman Nasi Masih Refot. Cing atuh sakitu-kitu wae mah ihlaskeun wee. Urang teh kudu Situko Tole Panjang.

Ceu Enuy & Ceu Ine: Naon eta teh Saderek?

Ceu Sri:           Urang teh kudu melihat situasi, kondisi, meperbesar toleransi untuk menambah pandangan dan jangkauan.

Ceu Ine:          Owh paingan nu deukeut ge dijangkowww we nyah?

Ceu Enuy:       Geus lah, teu kudu berpidato. Geus teu usum itu berpidato. Yang penting mah sekarang kita harus unjuk rasa. Sekarang kan jamannya unjuk rasa?

Nu lalajo:         Letter B, yeuuh???

Penyiar:           Ke heula, ke heula. Urang teu kudu patorong-torong kieu. Cenah urang teh kudu kompak? Ning teu kompak wae?

Ceu Ine:          Penyiar tah gara-garana mah. Bongan tema teu diwatesan, jadi weh teu puguh kieu: topik melebar tema meleleh…

Penyiar:           Memangna lilin? Ieuh, tong ngalepatkeun sim kuring. Tuh lepatkeun mah pencetus idena…

Kabeh:             Saha kitu?

Penyiar:           Kang Tatang Sumarsono!

Kabeh:             Ih teu puguh pisan! Kang Tatang, hallooowww???

Ceu Lia:          Gandeng, lah. Jempe kabeh! Penyiar teruskeun deui wawancarana! Hayoh geura tanya deui sim kuring!

Penyiar:           Ah sudah tidak berselera…

Ceu Enuy:       Urang pareuman wae kitu tipina?

Penyiar:           Ke heula, ke heula! Nanaon teh ngan pareuman-pareuman bae. Da kitu urang mah kahayangna teh mematikan saja. Ieuh, lamun nanaon dibungkem antukna sagala sistem moal jalan. Tuluy aya dengdem tuluy aya demo. Tuluy aya karuksakan, tuluy, tuluy, ka dituna kabudayaan teh bisa ancur. Eukeur mah kabudayaan Sunda teh teu ronjat-ronjat katambah rek dipareuman nyah?

Ceu Enuy:       Mangsa bodoh, la, nya Ceu Ine? No way kebudayaan. Bongan basana ge diapilainkeun. Geuning buktosna? Ieuh, terang teu? Urang teh tos dua kali dipermalukan. Urang teh kedah waspada!

Kabeh:             Waspada? Waspada kumaha? Bakal aya demo deui kitu? Atawa bakal perang?

Ceu Enuy:       Mun perelu demo, nya demo! Tapi ulah perang mah, soalna urang ukur boga kujang! Para saderek, urang teh geus terang pan ancaman kahiji: waktu Jurusan urang digabungkeun kana hiji program nu dianggap langkung ronjat prestiseuna? Malah ieu penggabungan teh sanes wungkul pikeun basa Sunda tapi oge basa-basa daerah sejenna di Nusantara. Pengikisan Jurusan Bahasa Daerah teh dibuktikeun dina leungitna kode UMPTN. Tarerang, pan?

Kabeh:             Apallll. Kaduana?

Ceu Enuy:       Geus sababaraha taun pengangkatan guru basa daerah atawa pendaftaran PNS teu aya. Urang teh ibarat parahu nu keur lalayaran diserang topan. Lamun sakali deui ancaman teu diwaspadai, urang bakal kalebuh.

Kabeh:             Harr? Naha?

Ceu Enuy:       Lantaran meureun urang henteu intropeksi diri. Henteu ngayakeun peningkatan kualitas diri, nepi ka meureun tidak bisa bersaing dengan yang lainnya. Sok, lima kali atawa lima taun taya pengangkatan guru basa daerah, cilaka basa Sunda urang, cilaka Jurusan jeung alumnina. Pen-stagnasi-an yang dilakukan pemerintah berhasil, sil, sil!

Penyiar:           Sy sy sy sy…montong ka mana karep Neneng. Bisi aya cakcak bodas. Dilarang bicara politik!

Ceu Sri:           Tapi penyiar, ayeuna mah Jaman Reformasi. Sagala rupa kudu transparan, leres?

Nu lalajo:         Reformasi! Reformasi! Damai jangan berhenti!

Penyiar:           Heup! Ayeuna kuring marentah, geura lalajo tipi deui! Ieu wawancara tacan rengse kapan. Simpen heula nu bieu teh…

Ceu Sri:           Bull shit itu wawancara. Kuring mah hayang reformasi!

Ceu Lia:          Enya satuju! Kuring ge hayang dibagi nasi!

Ceu Enuy:       Nu lalajo, asa teu pantes nya Ceu Lia sareng Penyiar nyarios kitu? Hartosna mereka tidak mendukung reformasi total!

Nu lalajo:         Hidup reformasi total!

Ceu Enuy;       Urang reformasi we nya? Urang pareuman?

Ceu Lia:          Sok we pareuman, kuring ge geus bosen. Siapa takut?

Ceu Ine:          Aeh, ngalawan Saderek?

Ceu Lia:          Sok rek ditagenan. Wani, lah!

Ceu Sri:           Tos, atos, Ceu Lia Yuliasari Kerimbaan. Ngelehan we urang mah. Kapan tidak berdaya di jero tipi?

Ceu Lia:          Teu, kuring mah. Wani, lah!

Ceu Ine:          Aeh cucungah! Rojok geura ku sapu liang irungna Ceu Enuy! (bari ngasongkeun sapu ka Ceu Enuy. Ceu Enuy ngarojokkan tipi ku sapu)

Ceu Lia;          Ayoh? Siapa takut? Hayu Ceu Sri, geuwat! (bari ngajewang Ceu Sri siap-siap rek lumpat ka luar tina tipi. Ku Ceu Ine jeung Ceu Enuy katempoeun).

Ceu Enuy:       Ais?? Rek kamana? Dirojok heg!

Ceu Enuy ngarojokan tipi. Ceu Lia & Ceu Sri ribut ka luar, tuluy lumpat ngurilingan panggung. Ku Ceu Enuy & Ceu Ine diarudag.

Penyiar:           Eureun heyyy. Wawancara can rengse!

Ceu Lia:          Geus bosennnnn!!!

 

Tamat

Ledeng, 14 Oktober 1998

 

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: