TOHA PAHLAWAN BANDUNG SELATAN

: Chye Retty Isnendes

Para Pamaen:

 1. Mohammad Toha
 2. Ema
 3. Adina Mohamad Toha (Juhaeriyah/Juju 10 taunan)
 4. Holil (pemuda pejuang)
 5. Karim (pemuda pejuang)
 6. Nanang (pemuda pejuang)
 7. Euis (papacangan Mohamad Toha)
 8. Iis
 9. Nani
 10. Nunung
 11. Letnan Jansen
 12. Kapten Pieter
 13. Kapten Robert
 14.  Kang Adeng (mata-mata)
 15. Rayat (Nini-nini, aki-aki, jrrd)

Nayaga, operator, tim artistic & perlengkapan disaluyukeun.

BABAK I

Adegan 1

(Toha, Ema, Juhaeriyah narangtung dina posisi rek papisah. Adegan sedih).

Toha        

Ema, hapunten abdi teu tiasa ngajajapkeun… (Bari nyekel leungeun emana).

Ema     

Kudu wayahna Ujang. Hampura oge ema kalah indit ninggalkeun Ujang (Nyusut cipanon).

Toha

Ema, kapan kahoyong abdi, sangkan ema sareng Juju salamet. Ema mah sing raos-raos di Garut, ngarah abdi tenang bajuang henteu ngemutan Ema… (malik ka adina) Juju kahade nya bageur, entong leupas tina panangan ema. Kade dina rombongan teu kenging balangah…

Juju                

Muhun Akang.

Ema 

Ema indit, Ujang. Hayu Nyai… (indit… tuluy balik deui) Kahade nya sing salamet, sing iatna dina pangperangan. (Cipanonna disusut ku karembong, leungeun katuhuna ngusap sirah Toha. Tuluy indit bari nuyun Juju)

Adegan 2

(Waktu Toha ngajanteng neuteup indung jeung adina, Holil, batur saperjuanganana asup ka panggung).

Holil

Bung! isukan Bandung siap dibumihanguskan. Siap dibeuleum. Ceuk Kapten, urang kudu gancang mersiapkeun suluh, minyak tanah, jeung kayu api.

Toha

(Nyekelan tarang) Ya Allah. Urang geus gawe rongkah nyieun wates pikeun padumukan urang jeung Si Kapir! Tapi geus tepi kana waktuna Bandung dibeuleum batan kudu jadi sayang Si Kapir.

Holil  

Rayat kajeun ngungsi tibatan Bandung diserbu jeung dijieun markas ku Si Kapir.

Toha  

Kumaha Barisan Banteng? Siap gabung jeung Barisan Hizbulloh?

Holil

Siap Bung! Kabeh geus sauyunan pikeun meuleum jeung ngaratakeun Bandung. Pertempuran kari prung!

Toha

Merdeka atau Mati!

Holil

Merdeka atau Mati! Bung! Hayu urang ka Markas, nu sejen geus ngadaragoan, rundingan urang apan can anggeus…

Toha

(Unggeuk) Hayu…!

(Toha jeung Holil teu sadareun, dina rungkun, aya nu ngintip. Ceulina rancung-rancung wae ngadengekeun nu padungdengan. Waktu Toha jeung Holil indit, manehna kaluar)

Kang Adeng

Teu nyahoeun… aya uing. Rek dituturkeun ka markasna. Rek dilaporkeun ka Tuan Jansen. Uing meunang roti, meunang kiju, meunang gulden. Hurseh!!! (Lantaran bungah, teu nempo tincakeun, sukuna titajong) Domba Nini…. Aeh domba Nini, domba Aki meureun. Aeh tai domba geuning… Aduh aing mah nincak tai domba. (Sukuna dikesed-kesed kana jukut) Aduh mana boroeun teh? buru udag Adeng bisi leungiteun kiju… nu seungit nu gurih nu pedooo emh …udag ahhh.

BABAK II

(Bandung dibumihangus, Imah-imah dibeuleum taya nu nyesa. Tingpeletok tingpeletek sora rangkay kaduruk. Di luhur, kapal udara tingharieng bari nembakan rayat. Rayat tingjarerit. Ketir. Sora dar – der – dor, mungguh matak keueung. Rayat paburisat bari barangbawa nu kabawa, buntelan, hayam, domba, budak pahili jeung guguling. Nini-nini, aki-aki, jste.)

Pamuda I

Beuleum! Beuleum!

Pamuda II

Bandung bumihanguskaaan!

Pamuda III

Rasakeun siah Kapir!!!

Toha

Ka sisi! Ka sisi! Aki-Nini naha teu milu ngungsi? Hayoh geura ka Beulah kidul! Ka Dayeuh Kolot – ka Dayeuh Kolot!

Aki-aki

Ka Beulah mana Ujang?

Nini

Ka Beulah mana Aki?

Aki-aki

Hih cicing, ke nanya heula!

Toha

Tuh, Aki jeung Nini ngiring kana rombongan itu!

(Aki-aki rusuh bari nyekelan kampretna nu rek morosot, sarungna morosot sukuna rek tikojot, indit ninggalkeun nini. Pohoeun. Para perawat ngabantuan rayat. Para pamuda kitu keneh. Panggung riweuh ku kasibukan)

Nini

Aki-aki kolot ku maneh, poho ka kami. Awas rek dibere tonggong engke peuting!

Perawat

Hayu Nini,  ku abdi dijajapkeun.

(Arindit ninggalkeun panggung.)

BABAK III

Adegan 1

Luitenan Jansen

Beest (bist: Binatang)! Verdomesech! Sialan! Inlander-inlander itu membakar semua rumah di kota Bandung Selatan! Pieter! (ngageroan Pieter)

Kapten Pieter

Siap Luitenan!

Jansen

Kita tidak berhasil menduduki kota itu orang inlander. Ik sangat marah! Siapkan peleton serdadu-serdadu kita untuk menghadapi dan menyerang itu orang-orang inlander. Padahal Bandung is het paradijs (adalah surga) sekarang hancurrr! Verdomsech! (sialan, goblog!)

K. Pieter

Siap!

Luitenan (Letnan) Ada orang kampung kaki tangan hendak melapor.

K. Jansen

Suruh menghadap itu orang!

Robert

Masuk kamu inlander!

(Kang Adeg ngadegdeg nempo Letnan Jansen)        

L. Jansen

Jij (ka Pieter) Tanya itu orang.

Pieter

Siap! Informasi apa kau bawa Tuan Adeng?

Kang Adeng

Eu..eu… be..berita pent.. penting Tuan.

Robert

Kenapa kamu ngadegdeg Tuan Inlander?

Kang Adeng

Karena.. karena gemeter Tuan…

Pieter

Kamu main-main Hah? Ada apa jej (yey) kemari waktu ada Tuan Letnan. Berani-beraninya hah!

Kang Adeng

Tidak berani Tuan… saya sumpah demi God, berita penting.

Robert

Berita penting apa?

Kang Adeng

Anu.. taeun… rusiah Tuan!

Pieter

Rahasiah? Zeg eet Jej (hey maneh) mau keju?

Kang Adeng

Mau… mau Tuan.

Pieter

Ambilkan keju, Robert! (Robert nyokot kiju tuluy dibikeun ka Pieter)

Pieter

Ini! Ambil!

(Kang Adeng rek nyokot kiju tapi diheureuyan ku Si Pieter)

Kang Adeng

Eh eh domba Nini! Tuan jangan begitu doong (Kang Adeng jejengkean nyokot kiju tina leungeun Pieter nu jangkung).

L. Jansen

Ha.. ha… ha… inlander mau keju? Tukar dulu itu berita kamu punya.

Kang Adeng

Mangga… baik Tuan, tapi rusiah, bisi penongton nyahoeun. (bari luak-lieuk.Letn an Jansen, Robert, jeung Pieter milu luak-lieuk)

Robert

Ayo, Tuan Adeng kita tukeran kiju dengan berita di kamar sepi. Kita bawa Letnan? (nanya ka Jansen)

L. Jansen

Ya ayo inlander! Ikut kami!

Kang Adeng

(ngadegdeg deui) Dibawa kemana Tuan?

Pieter

Kemana saja!

Kang Adeng

Aduh jangan dipestol Tuan! Gimana anak istri saya, ampun…. Pan sayah teh mau ngasih info jetu, ari Si Tuan (kalah andiprek bari leuleus).

(Ku Robert dijungjungkeun tuluy disepak bujurna, Kang Adeng nyolontod asup ka kamar).

Adegan 2

Di Markas, opat urang jajaka pejuang (Toha, Holil, Karim, jeung Nanang) jeung opat urang wanoja palang merah (Euis, Nani, Iis, jeung Nunung) keur ngarobrol. Nani keur ngubaran Holil, Iis keur ngubaran Karim. Euis jeung Nunung keur ngobrol duaan. Toha jeung Nanang ngobrol di sabrangeunana)

Toha

Urang geus mundur ti Bandung ka Cilampeni, tuluy mundur deui ka Bale Endah nepi ka dieu… Nagreg. Kurang Ajar Si kapir!

Karim

Teu meunang kumaha. Maranehna mah boga senjata, malah boga kapal udara sagala. Ari urang? Ukur awi seukeut, bedog, jeung pestol oge teu ratus-ratus acan. Aduuh! (bari nyabak tatuna)

Iis

Nyeri Kang?

Karim

Henteu… ketang ari aya Iis mah (bari nyawel gado Iis).

Iis

Ih si Akang mah. Cicing atuh, ieu perbanna nuju dilereskeun oge…

Holil

Kade Is… Bung Karim mah sok bohong…

Nanang

Bung Karim atawa Bung Holil? Kade Nani oge.

Nani

Muhun  bade ati-ati.

Holil

Alah Bung Nanang mah sok kitu. Ehm ehm, Neng Nunung teu kenging ngobrol wae sareng Neng Euis, itu Akang-akangna hoyong dibaturan.

(Nunung jeung Euis ngadelek bari arimut).

Toha

Kade sadayana, tentara jeung juru rawat ulah balangah… Katungkulkeun ku resep tatu diubaran, jadi poho kana kawajiban.

(Karim nangtung nyampeurkeun Toha)

Karim

Ari Bung Toha… Sakedap mah atuh urang teh nyirnakeun pikir. Itu Euis ngantosan oge. Sok atuh geura caketan.

(Bari nyurungkeun Toha lalaunan sina ngadeukeutan Euis nu oge direreyang ku tiluan sina ngadeukeutan Toha).

Holil

Boboko ragrag ti para

Ninggang kana panto keser

Nya bogoh ulah katara

Ambeh henteu matak gehger”

Iis

Ari ceuk abdi mah

Lamun arek ka Cirata

Hadena ka Wanayasa

Lamun arek mikacinta

 Hadena tong asa-asa

Toha

Aeh, kapan urang teh keur perang. Komo kuring mah sarerea geus nyaho boga tekad nu rek dilaksanakeun. Tong sok ngaheureuyan. Aya waktuna. Kuduna mah urang teh

Ti peuting ka Cikijing

Ti beurang ka cijayana

Ti peuting urang caringcing

Ti beurang kudu iatna

Nunung

Komo kitu:

Leumeung teundeut cocongoan

Dibawa ka rajagaluh

Meungpeung deukeut sosonoan

 Jaga mah urang pajauh

Nanang

Ku kituna, Bung Toha! Ieu ge sami pangperangan. Perang sabil antara perjuangan jeung asih.

(Sanggeus diojok-ojok, Toha ahirna ngadeukeutan Euis)

Toha

Euis, saleresna Euis langkung terang kana hate Akang, sakumaha nu kantos dikedalkeun basa harita di Dayeuh Kolot. Tong hariwang, Akang moal cidra, tapi lantaran isuk pageto Akang ngalaksanakeun tugas;

Kapinis ulah disumpit

Tangkal muncang ngarangrangan

Euis, Akang rek pamit

Dungakeun ti kaanggangan”

Euis

Duh Kang Oha,

Kembang goyang jeung ermawar

 Pacampur jeung kacapiring

 Hariwang rea kakelar

 Tagiwur teu ngeunah cicing

                  

Namung sanaos kitu,

Pileuleuyan jami beas

Huut sajeroning pais

Pileuleuyan abdi ihlas

Imut sajeroning nangis

Para wanoja

Duh Akang,

Hanggasa bawa ti gunung

Dipipit bawa ti rawa

Ka saha nya sumalindung

Nitipkeun raga jeung nyawa

Para pajuang

Duh geulis ulah kitu, ulah matak ngalewangkeun. Kapan

Hampelas raraga jati

Palataran babalean

Iklas raga reujeung pati

Rek melaan kasaean

Para wanoja

Amiinn… Upami kitu mah,

Saninten buah saninten

Saninten di parapatan

Hapunten abdi hapunten

Bilih aya kelelepatan

Nani

Urang pataremakeun heula panangan bari mataremakeun ati. Urang cangcang heula emutan pasinikeun na pangperangan.

(Para wanoja jeung para pajuang sasalaman bari sedih kabina-bina. Maranehna indit ninggalkeun panggung bari papasangan. Kang Adeng luncat ti gigir sanggeus tatadi ngintip).

Kang Adeng

Sok kadinyah sosonoan, isukan mah cocoh siah… rasakeun…

BABAK IV

Adegan 1

(Kang Adeng katangkep, diinterogasi jeung disiksa ku Karim ku Holil, jeung ku Nanang)

Karim

Yakin kuring mah, maneh nu sok ngamata-mataan pergerakan pamuda ka Belanda. Ngaku siah!

Adeng

Aduh henteu Bung! Maenya Akang tega…. (ngangles)

Holil

Alah siah penghianat! Geuning Si Kapir nyaho markas urang. Tuluy ka kota mana para pajuang mundurna, geuning nyarahoeun!

Adeng

Teu pisan-pisan Nun.

Nanang

Ari kamari di tangsi Akang keur naon?

Adeng

Pan Akang mah damel jadi tukang sasapu di ditu teh.

Holil

Heueuh bari nukeuran informasi ku kiju nya? Dasar penghianat! Bejakeun! Naon deui nu dijual ka Si kapir.

Adeng

Hen.. henteu… (ngadegdeg).

Karim

Nu kieu nu jadi cucuk dina perjuangan teh. Hayang senang sorangan bari teu mikiran ngajual nagara! Ngajual lemah cai, siah!

(Adeng disiksa ku Holil jeung ku Karim).

Holil

Batur mah hayang senang teh walatra bari ripuh nahan serangan musuh nu senjatana lengkep. Na ari maneh! Ngahianat bangsa sorangan sakitu urang keur dadahut mertahankeun kamerdekaan oge, siah! (gemes).

Adeng

(Ripuheun ampun-ampunan).

Nanang

Bung! Tong sok ngalajur napsu. Geus geus ayeuna mah urang bikeun ka pingpinan Barisan di markas.

Karim

Keuheul kuring mah! Can sugema lah!

Nanang

Ari kitu mah saruana atuh Bung Karim!, ari ngagegedekeun napsu sorangan mah!

Holil

Tuman Bung Nanang! Kacida pisan kalakuanana teh ngajual perjuangan kana kiju kana roti, nu teu pira.

Nanang

(Sabar) Enya kuring ge ngarti, tapi pan aya pamingpin urang nu bakal mere hukuman ka manehna, hukuman naon nu pantes keur manehna!

(Bari mawa Adeng tina ranggeuman Karim jeung Holil. Karim jeung Holil nuturkeun bari angger nyentakan Adeng, sakapeung nyepak bujurna).

 

Adegan 2

(Lampu nyorot ka Ema)                                 

Ema

Ya Alloh, ngimpen naon abdi? Ieu dada meni duludugdag kieu. Getih patinggeleser, hate keueung taya hinggana sareng lelenyapan bari awak leuleus satulang sandi. Ya Alloh.. (ngahuleng sakeudeung) Toha (reuwas) Toha anaking… Duh Gusti tangtayungan anak abdi. Mohamad Toha anaking…

(Lampu nyorot ka Euis)

Euis

Kang Oha… Naha mani luluasan. Para panyusup rea nu mulang deui… Ari Akang? Cenah meuntas walungan Citarum rek ngalaksanakeun tekad nu sakitu mulyana. Tapi ieu… Euis… Duh Akang, Euis sieun akang henteu mulang deui. Kumaha jangji pasini urang? Saurna akang rek nyandak Euis ka Garut? Ditepangkeun ka Ema? Teras lamun Indonesia tos aman deui, saur Akang urang bakal tulus ka bale nyungcung? (Nyuuh kana bantal, bari nyusutan cipanon) Akang… geuning saur Akang,

Hampelas raraga jati

Palataran babalean

Iklas raga sareng pati

 Ngabelaan kasaean

Kasaean keur perjuangan. Duh Akang Euis bade shalat bage ngadua ka Gusti kanggo kasalametan Akang…(ngarongkong mukena).

(Lalaunan lampu pareum).

Adegan 3

(Muhamad Toha digusur ku Pieter. Beungeutna ruksak tapak neunggeulan. Dina awakna getih narapel).

Robert

Penyusup berengsek! Verdomsech! Beest! Setan! (bari najong Mohamad Toha, Toha ngaguling bari nangkuban).

L. Jansen

Suruh mengaku itu tentara inlander! Cari informasi dari mulutnya! Supaya kita mengetahui taktik mereka! (diuk dina korsi meja bari leungeunna ngetruk-ngetrukkeun iteuk leutik).

Pieter  

Siap Letnan!

He inlander, kata siapa Indonesia merdeka, hah? Dasar tolol! Lihat di sebelah kanan kamu orang! Itu gudang mesiu kami, senjata, bren, peluru, granat, bola meriam, dan banyak lagi akan menghancurkan negrimu. Terutama Bandung Moi! (Bandung indah) Ha…ha…ha….

Toha    

(Maksakeun hudang bari jajarigjeugan). Anjing penjajah! Aku tidak takut mati! Akan kuhancurkan gudang senjatamu! (nunjuk ka nu tiluan).

L. Jansen

Ha..ha..ha… lucu, lucu,…sudah mo dead (det) masih ngomong juga. No..no…tak akan tentara Netherland kalah sama tentara inlander… Ha..ha.. ha… Ini granat.. kamu tahu hah? Ambillah kalau bisa buat perjuangan..ha..ha…

(Toha kekerot leumpang jajarigjeugan. Ku Robert disepak. Toha ngahaja meubeutkeun maneh kana suku Letnan Jansen)

Toha   

Air… aku haus.. Letnan …

L. Jansen

Ha..ha.. ha.. Jej (ka Pieter) beri dia air, kasihan mau mampus ha…ha…

(Pieter mere cai ka Toha. Toha diuk nyarande kana meja, leungeunna nyekelan meja, lalaunan leungeun kencana nyokot cai tina leungeun Pieter, Teu disangka eta cai teh dibanjurkeun ka Jansen. Jansen reuwas ngajauhan meja bari ngepruk-ngepruk bajuna. Teu antaparah Toha nyokot granat dina meja. Tentara Belanda tingrarenjag reuwaseun).

 Toha

Aku siap mati. Letnan. Mati bersama kalian, Kapir!

Robert   

Jangan! Jangan! Itu bahaya keparat! (kabeh geumpeur).

Jansen

No..no…no… jangan dekati gudang itu… (rek ngarontok Toha).

Toha

Demi Indonesia merdeka. Ema… Toha hapunten, Euis pileuleuyan (Toha ngahuleng sajongjonan tuluy nyuuh kana meja. Nu tiluan ngangseg rek ngarempug Toha).

Toha

Naon rek naon penjajah? Ambil nih ambil granatnya kalau berani (bari ngasong-ngasong granat ka nu tiluan, nu tiluan malundur deui).

Toha           

Demi Indonesia merdeka!… Ashadu ‘ala ilaha ilalloh waashadu ana muhammaddarosululloh …Allohu Akbar!

(Granat ditarik pelatukna tuluy dialungkeun, sorana ngahiung.. (euweuh sora nanaon, jempling…) teu lila ngaburicak seuneu disusul ku jelegurna gudang mesiu. Tentara nu tiluan ngajaloprak tapi samemehna maranehna ngajarerit bari sasambat).

Jansen

Oh my Goddd!

Pieter

Mamihhh

Robert

Auuuuu Helen aku mati! Good byeee!!!!

(Toha oge ngarumpuyuk teu cengkat deui).

(Panggung pahibut ku tentara, juru rawat jeung rayat. Sora dar—der–dor kadenge deui. Sora tingjarerit kadenge deui. Kembang api diseungeut, gendang disadakeun, kabeh waditra ditakol. Rancag rada lila, tuluy ngalaunan, jempling).

Jururawat

Narangtung bari ngawih ngahudang-hudangkeun pamaen sejen sangkan milu nangtung babarengan ngawih,

Mohamad Toha

Getih suci nyiram bumi

Tulang setra mulang lemah

Babakti sungkem pertiwi

Cikal bugang putra Sunda

Nyatana Mohamad Toha

Pahlawan Bandung Selatan

Patriot ti Dayeuh Kolot

Tugu ngajentul ngajadi ciri

Tarate nu ligar di empang

Jadi tanda gugurna pahlawan Toha….

Bandung, 31 Juli 2004

Diedit deui 16 Agustus 2012

Kantos ditampilkeun jadi drama perjuangan di Kp. Sukabaru Cigugurgirang-Parongpong-Bandung dina acara 17-an Mieling Kamerdekaan 2004.

(Rujukan: buku Toha Pahlawan Bandung Selatan karya Min Resmana)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: