ANAK JAPATI NU TEU NURUT KA INDUNGNA

Chye Retty Isnendes


Dina hiji mangsa dina jaman sato hewan bisa nyarita. Kacaritakeun aya kulawarga japati nu cicing dina hiji sayang. Sayangna teh dina tangkal nu pati jangkung. Tangkal nu ngarimbun kana taneuh. Dina eta sayang aya indung japati jeung tilu anakna: Si Bodas, Si Coklat, Si Hawuk. Bapana eta anak-anak japati teh geus paeh dihakan careuh.

Kacida nyaahna indung japati teh ka anak-anakna. Isuk-sore dibere nyatu anakna teh, disina ngaloloh tina telihna nu aya dina beuheungna. Lila ti lila, anak-anakna teh ngagedean. Tina piyik jadi gumenol, lalaunan bulu-buluna ngandelan, tur ahirna bisa lumpat najan sosolontodan keneh ge jeung bisa diajar ngapung. Maranehna, Si Bodas, Si Coklat, Si Hawuk teh keur parakan kundang. Sok mimilu deuih lamun indungna neangan sarupaning cacing atawa sisikian. Sok parebut nu tiluan teh. Komo upama indungna meunang cacing mah, teu sirikna padupak-dupak, papacok-pacok, parebut we pokona mah.

Ceuk indungna. “Tong parebut, engke ge kabagean. Bakal kabagean, kabeh.” Cenah, leuleuy jeung sabar naker. Bari tuluy bulu beuheung anakna teh diberesihan, dipacokan, diusapan meureun ku pamatukna.

Lamun poe maju ka sore, maranehna hees dina sayang. Ditangkeup, dirungkupan ku jangjang indungna. Bisi anakna kahujanan, kaanginan, katirisan. Lamun isuk-isuk, anak-anakna diajar ngawih: ker, ker, ker, cenah, ngabageakeun panonpoe nu kakara bijil. Suka bungah silih tempas silih tembalan. Pabeubeurang, sanggeus nyaratu, anak-anakna disina diajar ngapung atawa lulumpatan. Diawaskeun seukeut pisan, lantaran sieuneun eta indung japati teh. Sieuneun nasib anak-anakna siga bapana nu tiwas dihakan careuh. Pan satru manuk mah, ti luhur heulang, tina tangkal oray, ti handap ajag atawa careuh.

Dina hiji poe, indung japati teh ngomong ka anak-anakna.

“Ambu rek neangan hakaneun. Sugan aya cacing, hileud, jeung sisikian. Jadi, poe ieu hidep caricing nya dina sayang! Ulah kamana-mana! Omat, ulah kamana-mana! Ambu rek ka beulah kidul, susuganan aya jagong. Sikina urang alaan. Ku ambu rek dibawa keur hidep… jadi omat ulah kamana-mana, nya!” ceuk indung japati omat-omatan pisan.

Anak-anakna cicing bae. Dina pikiranana, wah asik yeuh, rek ulin meungpeung teu aya ambu. Rek ulin satakerna, sangeunahna, senang-senang deukeut sirah cai lantaran di dinya becek jadi loba cacing… Kitu pamikiran Si Coklat jeung Si Hawuk. Si Bodas, nu cikal, ngareret ka adi-adina supaya nyatujuan omongan indungna. Tapi Si Coklat jeung Si Hawuk cicing bae bari ker- keran.

“Nya anaking. Ulah ka sirah cai, bisi aya careuh nginum. Omat nya bageur, Bodas, Coklat, Hawuk, sing nurut ka Ambu.” Cenah bari ngarungkupkeun jangjangna ka anakna nu tilu. Ti dituna mah amitan bari nangkeup heula, namplokkeun kanyaah ka nu jadi anak. Geus kitu geleber hiber. Ngiles kahalangan ku tatangkalan nu jarangkung.

Nu tiluan teh caricing keneh. Panonna maen silih isaratan. Barakatak weh Si Coklat jeung Si Hawuk seuseurian. Tuluy ajrag-ajragan dina sayang. Si Bodas ge bungaheun rek ulin sangeunahna, tapi manehna mah ingeteun kana papatah indungna. Tuluy ngahuit ka adi-adina, tapi adi-adina kalah nyeungseurikeun jeung moyokan lanceukna.

“Borangan! Wew borangan!” cenah bari meberkeun jangjangna, jlung-jleng kana dahan nu leuwih handap. Cle kana taneuh, nu duaan teh lulumpatan bungah. Si Bodas bingungeun, manehna ge hayangeun ulin, tapi sieuneun aya careuh. Hatena sabil. Lantaran dipoyokan wae, ahirna Si Bodas ge nuturkeun adi-adina, manehna aya niat ngaping adi-adina.

Nu tiluan geus dihandap. Daligdeu-daligdeu leumpangna can taregep. Sakapeung nyolontod beurat ku awakna, sakapeung nangkarak kadupak ku dulurna. Barakatak seuseurian, resep pisan. Lila-lila maranehna nepi ka sirah cai. Dina palebah nu becek, maranehna kokoer. Buringkal cacing. Bungah pisan macokan cacing bari ribut ker-keran.

Maranehna teu apaleun, dina rungkun aya sakadang careuh nu geus lila ngintip jeung nitenan tilu anak japati. Careuh teh geus kumetap neureuyan ciduh nempo anak japati satilu-tilu bari marontok bari parakan kundang keneh. Manehna bungaheun nempo anak japati nu can maher leumpang jeung ngapungna teh.

Bakating ku geus teu kuat hayang daging japati. Manehna bijil tina rungkun. Ngawahan. Sakilat! Gajleng! Gapruk! Tilu anak japati dirontok sakaligus. Anak japati nu kasima teh teu bisa kumaha. Disered tuluy digegel, dipaehan harita keneh. Si Bodas masih keneh eling bati jejeritan jeung ambu-ambuan… Tapi geus telat! Sihung jeung huntu careuh nu ranggeteng jeung seukeut teh ngabudal-badil awakna. Dunya poek saharita…

Kacaritakeun wanci lingsir ngulon, indung japati datang. Bungah nakeran. Telihna ngajendol tanda mawa hakaneun. Tapi, nepi ka sayangna? Manehna ngarenjag. Sayang geus kosong! Hatena ngaguruh teu paruguh. Cipanonna ngalembereh. Najan kitu, manehna kotatang-koteteng neangan tilu anakna. Ber ka wetan, ka kulon ka kaler ka kidul. Tapi anak-anakna teu nembalan panggero manehna.

Wanci panonpoe rek mubus, manehna manggihan sesa bulu anak-anakna di nu becek di sirah cai. Indung japati teh midangdam.

“Anaking, bet nyulayaan omong indung atuh hidep teh? Kumaha ieu ambu? Mangkaning ambu mawa jagong kabeuki hidep? Bodas, Coklat, Hawuk? Na teu ngawaro anaking?” cenah bari cipanonna murubut…

(Tah kitu, ganjaran pikeun mahluk nu sok nyulaan omongan indung)*

(Folklor, Sumber: Hj. Siti Asyiah, alm. 80 taun,

alamat: Nagrak-Sukabumi)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: