Kritik Sastra: TINI KARTINI SARENG PERSPEKTIF KAWANOJAAN

Chye Retty Isnendes*

Terang jenengan Tini Kartini teh ngawitanana tina karya sastrana nu mandiri atanapi ti nu antologi, dina buku atanapi majalah. Di IKIP jenenganana langkung sering disabit sareng dianggo rujukan paelmuan tina perihal panalungtikanana. Taun 1997, kuring diaku janten anggota PATREM. Di PATREM tangtos bae, kuring jadi terang saha ari Tini Kartini sacara fisik, sareng saeutik ngalelekan ide-idena, hususna ide-ide ngamajukeun organisasi sareng sawanganana kana karya-karya wanoja. Kasimpulan kuring harita; Tini Kartini teh ngaran penting dina hasanah sastra Sunda, di sagedengeun Aam Amilia.

Waktos PATREM bade nerbitkeun deui antologi carpon, sawanganana kana karya sastra wanoja beuki tembres bae. Komo saparantos ngupingkeun debat adurenyom para senior PATREM (Tini Kartini, Naneng Daningsih, Aam Amilia, Ami Raksanagara, jrrd) nu menanggapi kritikan-kritikan para lalaki kana antologi munggaran PATREM; Guriang Tujuh.

Tini Kartini kalawan jelas ngasongkeun konsep kana karya sastra nu bade dibukukeun. Tini Kartini oge salah sawios nu nyeleksi sareng ngoreksi eta naskah carpon. Konsep Tini anu katangkep ku kuring nyaeta: karya sastra wanoja teh kudu lega ambahan, rea panemu, sareng timu pangaweruhna. Tini Kartini ngusulkeun yen karya sastra wanoja teh kedah diserat ku kadariaan, ngasongkeun logika sanes wungkul perasaan, tehnik nyerat kedah dihadean, sareng tema nu digarap sanes wungkul sabudeur: kasur, dapur, sumur (domestisian/karumahtanggan). Malih mun tiasa mah meureun kedah siga seratan lalaki.

Konsep nu hade pisan dugi ka kuring ngahuleng, bari dina hate ngagerentes; tiasa moal nya karya sastra wanoja siga kitu? Pikeun kuring bae sadirieun, asana teh bangga amat. Tuluy kuring harita ngawalon dina ati –margi kuring teh yunior keneh, sadar diri–; yen kuring rada teu sapagodos kana konsep karya sastra wanoja nu hade samodel kitu. Tapi kuring oge teu tiasa ngawaler, upama ditaros naha bet rada teu sapagodos?

Ayeuna kuring rada tiasa ngawaler eta pertanyaan sorangan. Kuring tiasa memaknai konsep karya sastra Tini Kartini samodel kitu. Geuning anjeunna oge aktif dina organisasi nu ngabahas perkawis kalungguhan wanoja sareng lalaki (gender). Saeutik-gedena, Tini Kartini tos uninga kana konsep perspektif feminis (sawangan kawanojaan) sareng ‘sadar diri’ yen kamampuh wanoja sareng lalaki teh tiasa sami-satata, henteu dibedakeun ku jenis kelaminna. Eta kamampuh teh tangtos bae kedah dibarengan ku pendidikan kulawarga sareng pendidikan di masarakat nu henteu ngabeda-bedakeun potensi hiji manusa tanpa malire kana jenis kelaminna.

Namung Tini Kartini oge sadar, yen perspektif kawanojaan teh sulit pisan dilarapkeunana dina kanyataan. Pagedrugna ajen-ajen nu tos mapan nu notabene dicekel, dijagaan, dihakiman ku kaom lalaki (patriarki) sareng ajen-ajen anyar dina sagala wangun kahirupan (hususna feminisme) kacida tarikna. Malih nimbulkeun kateuresep, apriori, salah paham, tipu daya, sareng –meureun oge fitnah.

Tini Kartini kalawan daria, ngalangkungan konsepna hoyong nempatkeun karya sastra wanoja satata sareng karya sastra lalaki tapi oge anjeunna masih nempatkeun maneh dina sawangan lalaki (kapangaruhan ku pikiran-pikiran lalaki/patriarki). Memang dina polarisasi model kitu, tangtosna oge hese ngaherangkeun ciburial tina cibeas. Dunya awewe nu salami ieu direpleksikeun ku lalaki, jadi mangaruhan daya pikir wanoja nu teu tiasa nempatkeun maneh dina sawangan kawanojaanana kalawan ajeg.

Sedengkeun numutkeun pamendak kuring mah, karya sastra wanoja teh kudu jadi dirina pribadi nu napak dina kawanojaanana. Anapon tema teu jadi pasualan, nu penting pangarang wanoja kudu daria ngagarap karyana; disarengan ku ambahan nu lega tea, rea panemuna, timu pangaweruhna, sareng nu penting mah: ludeung turta bertanggungjawab dina berkaryana.

Tema-tema domestisian henteu ngahalangan hiji karya sastra jadi hade/bermutu. Malih hal eta kedah diangkat ku wanojana pribadi kana ranah kasusastraan; yen eta oge hiji kakawasaan kaom wanoja dina berkiprah di dunya sabudeureunana. Sareng hal eta kedah diajenan ku kaom lalaki nu moal bisa persis ngarasakeun, midamel, sareng ngarefleksikeun dina wangun seratan; hal-hal nu aya patalina sareng kawanojaan.

Dina pamustunganana, konsep Tini Kartini jadi konsep nu gentlement nu kedah diemutan ku kaom wanoja tur diwujudkeun dina karya (sastra). Sareng leres, Tini Kartini teh hiji ngaran penting dina hasanah sastra Sunda..***

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: