PUISI MANTRA: SISI TERAPI HIJI HEGEMONI SASTRA RESIDUAL

: Chye Retty Isnendes

Sia neuleu aing leuleunteuhan

          Imbal sia lelenyapan

          Pegat tali paturay seuri

          Rep kuliar 3X

 

          (Ajian ti Informan Bp. Oting di Kac. Nagrak Kab. Sukabumi)

 

BUBUKA

Ngahaja ieu tulisan dijudulan kitu, sangkan babari maluruh ku naon sababna mantra boga aspek terapi di masarakat. Salian ti eta, tangtu bae dipiharep ieu judul nyambung kana tema pedaran.

Mantra teh puisi. Puisi bebas merdika, numutkeun Yus Rusyana mah. Puisi nu disawang tina basana kacida arkais jeung estetis, puisi nu disawang tina sifatna nyaeta puisi nu kacida murbana lantaran ngandung kakuatan magis. Kakuatan magisna tangtu bae upama dilalarkeun ku sora nu harus tur dibantuan ku instrumen-instrumen nu tangtu nepi ka kawangun suasana kondusif pikeun nimbulkeun efek magis tea.

Tina saperkara katerangan di luhur katangen yen mantra teh hiji genre sastra nu mucunghul ti mangsa heubeul. Naha saperkara? Lantaran hakekat mantra bisa dititen tina loba perkara. Misalna wae tina wangenanana (Lanman), ciri pokona (Waluyo), patalina jeung kapercayaan masarakat (Sunda), geus puguhing tina aspek kagunaanana mah.

Ieu genre nu masih keneh aya dina mangsa kiwari teh sabenerna geus jadi hegemoni (murba) dina mangsana. Mantra teh jadi hegemoni di masarakat. Eta hegemoni nu masih karasa eksistensina nepi ka kiwari teh, lantaran aya jeung sumebarna dibantuan ku aparatus-aparatus.

Nu jadi aparatus-aparatus sifatna bisa individual jeung kolektif. Aparatus individual, taya lian ti individu-individu nu mibanda kawenangan sosial dina nyebarkan mantra. Misalna bae: paraji/indung beurang, dukun–dukun ilmu putih, dukun-dukun ilmu hitam, tabib, paranormal, individu nu boga karep nalungtik mantra, para dalang, para saman, para biso, nepi ka para intelektual jeung akademisi ngaliwatan kapentingan jeung pangabutuhna –model urang, jeung  para ahli aliran agama nu tangtu. Anapon Aparat kolektif, taya lian ti kolektivitas nu mibanda kawenangan sacara sosial nyebarkan eta mantra. Misalna bae: puseur-puseur uji kanuragan (penca silat/paguron silat), pasantren-pasantren elmu aliran agama –teu nutup kamungkinan lembaga Islam ge, nu kalayan sadar ngudukeun ayana turun waris mantra-mantra ngaliwatan patugas-patugasna tea.

Aparatus jeung medan (situs) nyebarkeun mantra, ngalantarankeun ieu produk heubeul teh tuluy hirup, diheueuhan, jeung dipraktekkeun ku masarakat nu tangtu. Hal ieu lantaran mantra tuluy-tumuluy diperjuangkeun kahirupanana ku aparatus-aparatusna jeung oge dirojong ku situs nu fungsional –model riungan ieu.

Mantra nu beunghar ku: simbol, ideologi-ideologi, pranata-pranata, opini-opini, gagasan-gagasan, tingkah paripolah, jeung mangrupa artefak budaya, geus jadi hegemoni dina mangsana, jeung  nransformasi maneh kana widang-widang kahidupan nu patalina jeung superstruktur, misalna bae dina widang sastra, tatamba/pengobatan, kayakinan, sosial, jeung budaya.

Dina sastra (Indonesia), misalna bae, Sutardji Calzoum Bachri teh hiji tokoh penting nu ngarefleksikeun karyana ngaliwatan kakuatan mantra nu dipiyakinna nepi ka jadi puisi-puisi nu ngandung kakuatan magis. Kitu deui Ajip Rosidi nu kungsi nulis sajak nu bahan atahna genre mantra nu dimuat dina kumpulan sajakna nu kakoncara Jante Arkidam, eta sajak teh judulnaJati Walagri’. Yus Rusyana ge kungsi nulis sajak Sunda ‘Aing Raja Peuting’ ngaliwatan  gaya mantra dina kumpulan sajakna Buana nu Pinuh ku Mega. Dina carpon aya judul ’Neng Yaya Gering Tipes’ dina kumpulan carpon Kanyaah Kolot karya Karna Yudibrata nu nyaritakeun kumaha percayana masarakat lembur ka dukun batan ka dokter dina nambaan budak nu gering payah. Potret sosial nu pikasediheun dina sudut pandang kapentingan mantra. Lantaran digambarkeun kumaha bodo jeung panipuanana eta dukun. Nepi ka aya babasan dukun lintuh panyakit matuh teh kabuktikeun dina eta carpon mah. Padahal loba dukun nu nambaan bisa disebutkeun cerdas (localism genius) dina ngokolakeun mantra jeung ubar lembur, dibarengan ku pangaweruh sanajan basajan kana perkara tutuwuhan ubar. Salian ti eta, aya deui carpon ’Carita Aprak-aprakan’ (Chye Retty Isnendes) nu kungsi dimuat dina Mangle nu nyaritakeun pangalaman batin hiji wanoja nu gulet jeung dunya mantra. Jeung rea-rea deui karya sastra nu make hipogram mantra dina karyana.

KLASIFIKASI MANTRA DI PASUNDAN

          Fungsi mantra dina saat ayeuna –utamana pikeun barudak jeung  generasi ngora, ukur minangka materi pangaweruh estetis nu jadi bahan dina Mulok Basa Sunda, eta ge bakal kapanggih mun diajarkeun ku guruna. Kitu deui, mantra ge diulik ditalungtik di Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah/Sunda UPI Bandung jeung Jurusan Sastra Sunda UNPAD minangka bahan ajar dina mata kuliah nu tangtu. Tina ieu katerangan, kalungguhan mantra ngageser tina bagian superstruktur hiji institusi; nagara; etnik–, jadi superstruktur gagasan pendidikan wungkul. Tatapina, ieu pergeseran bisa dima’naan minangka cara transformasi mantra pikeun tuluy diaku ayana.

          Mantra nu sakitu loba sesebutanana, di Pasundan numutkeun Yus Rusyana bisa digolongkan jadi genep klasifikasi, nyaeta ieu di handap.

Jangjawokan pikeun milampah pagawean sapopoe.

Asihan pikeun ngawasa sukma nu lian.

Ajian pikeun ngawasa kapunjulan diri, kabedasan, ludeungan, jejem, simaan, jrrd.

Rajah pikeun sanduk-sanduk menta ijin ngambah tempat nu sanget, muka pihumaeun, jrrd.

Singlar pikeun nyinglar sabangsaning lelembut jeung sato nu jahat ka manus.

 Jampe pikeun ngubaran.

      Hasil panalungtikan nu nulis di Kacamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, taun 1997-1998 (geus lila pisan) di masarakat mah ngaran-ngaran mantra nu kacida lobana teh –kaasup nu genep beunang Yus Rusyana teh teu penting, nu dipentingkeun teh esensi dina dipakena.

Dina mupu mantra di Kabupaten Sukabumi, mantra nu aya ngaranan jeung teu aya ngaranan teh digolongkeun dumasar kana genep jenis mantra nu digolongkan ku Yus Rusyana. Anapon dina ngagolongkeunana, nu nulis boga formula sorangan ku cara nyekel kana tilu kriteria, nyaeta: 1)  tujuan dipakena mantra, 2) mahluk lemes nu disambat, jeung 3) sarat-sarat mibanda mantra.

Tujuan teh nanyakeun pikeun naon eta mantra fungsi/kagunaanana. Mahluk lemes nyaeta saha nu disambatna. Aya dua golongan mahluk lemes nu disambat, 1) ML tina pangaruh Islam jeung 2) ML tina non Islam. Nu kadua ieu dibagi deui jadi a) ML dianggap hade; sok nulungan manusa, b) ML nu dianggap jahat; nyusahkeun jeung ngaganggu manusa. Sarat mibanda mantra nyaeta cara hiji jalma mibanda eta mantra, biasana kudu nyumponan sarat tinangtu ku cara ’meuli’. Eta sarat teh nyaeta puasa 14 jenis, jeung kakuduan jeung pamahingan nu dipigawe ku nu meuli. Mantra di Sukabumi nu ditalungtik nyaeta kagolong kana mantra bodas (white magic) lain mantra hideung (black magic).

 SISI TERAPI MANTRA

Lantaran mantra geus jadi hegemoni, ku kituna, tingkat kapercayaan masarakat kana mantra kacida luhurna. Hal eta dibuktikeun ku ayana jenis mantra bodas ’putih’ (whitemagic) tea. Mantra putih biasana dipake minangka media tatamba nu positif, sedengkeun mantra hitam kaseleksi ku alam nu jadi mediasina. Pon kitu deui, teks mantra ge disaluyukeun, dipondokkeun, dileungitkeun, jeung diinterpretasi deui ku masarakat nu makena, minangka upaya ngawetkeun nu disaluyukeun jeung kondisi masarakat kiwari.

Mantra putih tea mibanda bobot terapi preventif (nyegah) jeung kuratif (nambaan), utamana genre jampe jeung ajian. Tapi sacara umum, sakabeh mantra nu ditalungtik ku nu nulis mibanda eta unsur. Lain sing sacara fisik/materi tapi sacara psikis/immateri, nyaeta murba dina sugesti, pikiran positif, jeung kayakinan. Eta hal teh patali jeung pengobatan raga, jiwa, individu, kelompok, lingkungan kulawarga, jeung sosial.

Aspek teurapeutik mantra di Sukabumi bisa katiten tina tema, tujuan caritaan, jeung kagunaan mantra.

Tema nu kapendak ku nu nulis nyaeta: 1) hub. sosial, 2) kabersihan, 3) kasehatan, 4) seni, 5) etika (dahar, indit-inditan, pergaulan), 6) elmu pangaweruh (biologi, tata surya, geografi, alat reproduksi, jrrd), 7) adat jeung budaya, 8) peternakan/ingon-ingon, 9) cinta, 10) kasampurnaan lahir, 11) kasampurnaan batin/jiwa/sukma, 12) do’a, 13) pertanian, jeung 14) kasalametan/kaamanan.

Tujuan caritaan: 1) hutang lawas dipunahan, 2) kabersihan badan jeung kabersihan batin, 3) larangan nu ngajuru gancang muka tur orok salamet katut indungna, 4) si jabang bayi boga kakuatan nyanghareupan kahirupan, 5) dangdan teu weleh kewes jeung pantes, 6) sangu nu didahar jadi getih jadi sari, 7) rejeki tumetep, 8) salamet dina lumampah, 9) rahayu ngalaksanakeun pancen, 10) kabersihan awak, 11) kabersihan barang nu didahar, 12) dipikawelas, dipikasono, dipikaasih, dipikatineung ku nu deukeut ku nu jauh, 13) nambahan kakasepan/kageulisan, 14) sora nu matak dedengeeun, 15) kasalametan diri, 16) jadi puseur perhatian, 17) kakuatan lahir, 18) kakuatan batin, 19) ngaburungkeun hubungan papacangan/ewe-salaki, 20) ngaburungkeun panyakit, 21) kasalametan rajakaya/tatanen/ingon-ingon/anak incu, tina gangguan kunti/hantu/siluman-sileman, 22) kasakit cageur sabihari, 23) kasalametan jeung karahayuan di palabuan, 24) ditambahan rejeki atawa kakayaaan.

Gunana mantra: 1) kahontalna cita-cita, 2) lungsur-langsar rahayu dina mancen gawe, 3) kakawasana sukma nu disambat, 4) nambahan cahaya kakasepan atawa kageulisan, 5) nambahan kakuatan lahir, 6) nambahan kakuatan batin, 7) pakaya henteu diganggu, 8) anak-incu teu diganggu, 9) dileungitkeun sarta dicageurkeun tina kasakit.

Tina nu ditataan di luhur, eta sadayana hasil nafsirkeun tina 50 mantra, can total sadayana (183 mantra ti 33 informan).

Nu ditandaan ku aksara biru, eta nu ditandaan teh raket patalina jeung sisi preventif jeung kurarif dina kasehatan/pengobatan/medis. Tapi saestuna sadaya nu ditataan di luhur teh mere rasa aman jeung kapercayaan ka nu percaya. Minangka sugesti nu jadi instrumen dina ngahontal katingtriman jiwa. Wallahu’alam.

 PANUTUP

          Saestuna, sisi teurapeutik mantra lain wungkul dina teks mantra, tapi dibantuan ku barang-barang nu marenganana. Barang-barang eta sifatna aya nu wajib ayana jeung aya nu bisa diganti. Misalna dina nambaan budak hareeng, indung budak teu kudu mawa budak dijiad ku dukun/kasepuhan, tapi cukup mawa cai herang boh dina botol aqua boh dina gelas kitu bae. Gorolang bae dukun teh ngalalarkeun mantra (teks) kana eta cai. Caina engke diinumkeun ka budak nu hareeng. Biasana nu dibaca ku dukun dina ritual nambaan nyaeta mantra jampe atawa ajian. Cai dina eta proses nambaan jadi barang nu wajib ayana.

          Barang-barang nu marengan mantra dibacakeun jadi penting kalungguhanana (sekunder) sanggeus teks mantrana eta sorangan (primer).***

 Sukawangi, 19 Februari 2009

(Dimuat dina Cupumanik, April 2009)

Daftar Bacaan

Danandjaja, James. 1994 (Cet ke-4). Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan Lain-lain. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Damono, Sapardi Djoko. 1979. Sosiologi Sastra. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa-Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Ekadjati, Dr. Edi S. 1991. Kebudayaan Sunda. Jakarta: Yayasan Pembangunan Jawa Barat.

Iskandarwassid. 1992. Kamus Istilah Sastra. Bandung: Geger Sunten.

Isnendes, Retty 1998. “Analisis Puisi Mantra di Kacamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi” (Skripsi). Bandung: Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah-FPBS-IKIP” (Kenging Hadiah Sastra LBSS 1999)

­___________. 2002. “Puisi Mantra di Kec. Nagrak Kab. Sukabumi: Analisis Deskriptif Teks dan Konteks” dina Jurnal Bahasa dan Sastra Vol. 2. Bandung: FPBS-UPI.

Luxemburg, Jan van dkk., 1992. Pengantar Ilmu Sastra (diindonesiakan oleh Dick Hartoko). Jakarta: Gramedia.

Prawirasuganda, Akip. 1964. Upacara Adat Sunda di Pasundan. Bandung: Sumur Bandung.

Pradopo, Rachmat Djoko. 1987. Pengkajian Puisi. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

Rusyana, Yus. 1970. Bagbagan Puisi Mantra Sunda. Proyek Penelitian Pantun dan Folklore Sunda.

Waluyo, Herman J. 1995. Teori dan Apresiasi Puisi. Jakarta: Erlangga.

Wellek, Rene & Austin Warren. 1995. Teori Kesusastraan. Jakarta: Gramedia.

Iklan

4 comments on “PUISI MANTRA: SISI TERAPI HIJI HEGEMONI SASTRA RESIDUAL

 • Asa emut kana kasauran H Asep Haerul Gani basa diskusi di Pusat Studi Sunda, harita, inyana ngaguar pedaran anu judulna Aspek tarapeutik sastra keur kajembaran diri. Dina eta pedaran dieceskeun yen, puisi lain ngan ukur djerona aya kalimat nu endah, tapi ngandung unsur tarapeutrik jeung terapi. Mantara atawa jangjawokan jeung jampe dipakena ku para dukun, sebab eta tokoh teh dianggap dipercaya nepi ka nimbulkeu sugesti ka pasena. Numutkeun kajian hipnoterapi mah mantra teh mangrupa sugesti diri, beuk kiat sugestina eta bisa mere pangaruh ka pkiran bawah sadar. Dina kapercayaan masyarakat tradisional mah mantra teh memang kacida dipercaya ku masyarakat. Di jaman modern kiwari ge sabenerna mantara mah aya, ngan kalimah na geus modern.

 • Tinggalkan Balasan

  Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

  Logo WordPress.com

  You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

  Foto Google+

  You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

  Gambar Twitter

  You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

  Foto Facebook

  You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

  w

  Connecting to %s

  %d blogger menyukai ini: