Kritik Sastra: SASTRA SUNDA NGIGELAN JAMAN

: Chye Retty Isnendes

(Dimuat dina Koran Sunda2005)

Sok aya sangkaan atawa tudingan kana kamekaran (eusi caritaan) karya sastra Sunda. Cenah teh: tinggaleun jaman, ngahunted teu maju-maju, ngeuyeumbeu, taya hal nu anyar, teu orisinil, alus keneh sastra beh ditu, teu bisa ngigelan jaman, atawa taya kreativitas pikeun ngarekam lalakon nu diwayangkeun jaman, jeung rea-rea deui bae. Eta tudingan teh bisa jadi enya bisa jadi salah. Enya, lantaran urang teu mendakan bukti ayana karya sastra nu faktual-kontekstual, misalna. Teu mendakan bukti teh lain karana teu aya sama sakali, tapi bisa jadi katutupan ku sikep apriori jeung… teu maca, dina harti teu nuturkeun kana buku-buku nu diterbitkeun, karya sastra nu dimuat dina media Sunda, atawa tinggaleun informasi dina hal eta.

Sastra teh gambaran kahirupan, jeung eta gambaran kahirupan teh kanyataan sosial, kitu ceuk Damono. Hartina naon boa lalakon nu karandapan dina karya sastra, eta teh mangrupa refleksi tina hubungan pangarang jeung masarakatna. Lalakonna aya nu pribadi, individual, atawa personal. Aya oge nu ngagambarkeun realitas nu leuwih lega, nu patali jeung kamekaran sosial, kajadian politik, atawa kajadian budaya nu mawa pangaruh dina hiji seler bangsa, nagara, atawa dunya.

Lamun urang sumender kana teori Goldman, tangtu nu disebut gambaran kahirupan sosial teh taya lian kahirupan jembar; kajadian nu mawa pangaruh gede kana kahirupan masarakat jeung nagarana, misalna bae konflik politik, barobahna tatanan kahirupan masarakat, budaya nu jadi dasar kana parobahan, jrrd nu mawa pangaruh badag dina unggal lini kahirupan lain ngalalakonkeun pangalaman pribadi wungkul.

Eta gambaran kahirupan sosial teh bisa direkam jeung karekam harita keneh dina mangsa parobahan sosial lumangsung. Bisa oge teu karekam jeung teu direkam ku pangarang salaku agen kreativitas. Loba faktor nu mangaruhanana. Di antarana aya nu disebut empati jeung impresi pangarang nu patali jeung faktor kajiwaan. Aya nu gancang nransformasi eta kajadian jadi karya sastra, aya nu kudu namper heula, sawatara minggu-bulan-taun. Jadi hiji hal nu dipendem dina alam bawah sadar pangarangna tur hiji mangsa diteang deui, bisa jadi mangpuluh taun tina dinamika nu kungsi lumangsung tea.

Sawatara kajadian nu patalina jeung parobahan sosial (politik) di Indonesia, aya rekamanana dina karya sastra, diserat ku para bujangga, sastrawan Sunda. Geura bae dina hasanah sastra Sunda modern, kapan novel Baruang ka nu Ngarora (1914) jeung Lain Eta (1932) teh kacida natratna ngagambarkeun kumaha status jeung hirarki sosial (menak-urang pasar-cacah) mangaruhan jalan kahirupan jeung takdir manusa. DK Ardiwinata jeung Moh. Ambri kalayan sadar ngarekam kahirupan alam harita. Sakitu mah aranjeunna teh adil nempatkeun tokoh-tokohna dina kanyataan sosial nu sakitu ayana.

Sumanget kebangkitan para rahayat leutik direkam ku Yuhana dina sawatara karyana, nyaeta: Carios Eulis Acih (1925), Carita Mugiri (1927), Kalepatan Putra Dosana Ibu-Rama (1927), Carios Agan Permas (1928). Di dinya Yuhana nepikeun protes sosial masarakat kana kateuadilan kaom borjuis jeung ajen-ajen kolonial-feodal.

Kahirupan masarakat di Tatar Sunda taun (1940-1950-an) nu walurat-masakat, sedih kingkin, teu aman lantaran nyanghareupan kamerdikaan jeung gorombolan dina mangsa-mangsa sabada kamerdikaan kapan dipotret ku para panyajak Sunda. Kis WS, Sayudi, Surachman RM, Hasan Wahyu A, Dedy Windyagiri, Ajip Rosidi, jrrd. Kajadian Konferensi Asia-Afrika di Bandung taun 1955 dipotret ku Karna Yudibrata tur dipatalikeun sumanget gedurna perjuangan Bandung Lautan Api 1946 dina sajak Seuneu Bandung nu disanggi ku Mang Koko jadi haleuang.

Atuh kajadian patelakna Indonesia jeung Malaysia (proyek nekolim), pakumbuhan alam demokrasi terpimpin (Bung Karno), jeung rurusuhan para mahasiswa nu ngareaksi eta hal karekam dina Mercedes 190 (dimuat jadi carita nyambung 1980-an, dibukukeun taun 1993) kenging Muh. Rustandi Kartakusuma.

Ramena PP 10 nu ngatur kahirupan perkawinan jeung rumah tangga, nepi ka PNS teu bisa nyandung alias teu kenging gaduh geureuha langkung ti hiji jaman Soeharto ditanggap ku Aam Amilia, pangarang wanoja nu seukeut intuisina dina novel Puputon (1979).

Geus puguhing potret sosial masarakat leutik mah direkam ku Iskandarwassid dina kumpulan carpon Halimun Peuting (1989) jeung ku Darpan Ariawinangun dina kumpulan Carpon Nu Harayang Dihargaan (1998).

Dina teks lagu-lagu aya pesen pangwangunan, pentingna: ngamasarakatkeun ajen-ajen Pancasila, KB, transmigrasi, olahraga (emut lagu Badminton-na Mang Koko nu sakitu popilerna?). Panyanggi jeung seniman lagu teh teu dipesenan ku pamarentah, tapi kreativitasna mudal dina kasadaran sosial bermasarakat jeung bernegara.

Kahirupan para mahasiswa dina jaman orde baru tur politik nu asup ka kampus karekam dina novel rumaja Kolebat Kuwung-kuwung Kinasih Katumbirian (19..) karya Tatang Sumarsono. Aya deui potret kana kateuadilan pamarentah, pangwangunan, imbas kapitalistik; modernisasi; jeung matrealistik direkam ku Cecep Burdansyah dina kumpulan carponna Anak Jadah (2002).

Jaman reformasi, karya sastra Sunda ku kreativitas pangarangna teu weleh ngarekam eta kajadian, faktual-kontekstual. Jaman panungtung politik Soeharto manggung (maju ka reformasi), daftar orang hilang ngantay, hususna para mahasiswa jeung aktivis, diabadikeun ku Tatang Sumarsono dina novel Galuring Gending (2001). Jaman kakacowan nyanghareupan reformasi Godi Suwarna nulis carita nyambung dina Mangle, Hadi AKS nulis carpon, Chye Retty Isnendes ngaguratkeun sajak, jeung rea-rea deui pangarang-panyajak nu ngarekam eta peristiwa. Panganyarna Deden Abdul Aziz ngarekam basa Sunda nu hirup dina jiwa jeung budaya barudak ngora kiwari dina noveletna Panganten (2003).

Atawa direkamna budaya global: HP jeung dunya maya (internet), kapendak dina carpon Godi Suwarna (‘I Miss You’ (2004)) jeung karya-karya pangarang sejenna nu makalangan dina Mangle. Mangga geura titenan.

Kitu deui kajadian tsunami panganyar di Aceh, kapan direkam ku Ano Karsana dina sajak nu kungsi dimuat dina Galura, Mei 2005, mun teu salah mah. Ditulis jadi sajak ku Chye Retty Isnendes. Kumaha dina sastra lancaran? Sim kuring tacan maca eta mah…

Taya, taya kajadian sosial nu kaliwat dina teks sastra mah. Paingan Wellek jeung Warren ngadurenyomkeun bebedaan sastra jeung sajarah, bisi saru, atawa almarhum Kuntowijoyo mere gurat nu jelas antara sastra jeung sajarah, da geuning enas-enas sajarah kahirupan kaunggel dina sastra mah. Tos puguhing karya sastra nu jelas-jelas sumender kana peristiwa sajarah alias roman sajarah tea, model: Pangeran Kornel, Mantri Jero, atawa karya-karya nu dikarang ku Yoseph Iskandar transformasi tina naskah Wangsakerta tea, tangtu bae tujul ngarekam tokoh, peristiwa, jeung setting sajarah nu factual-up to date-na eta mah.

Ana kitu mah, ceuk saha karya sastra Sunda teu faktual-kontekstual? Teu bisa ngigelan jaman? Sanajan, tangtu bae lain hartina karya sastra leungit fiksina, harti faktual-kontekstual di dieu signikansina kana sastra sosial atawa sastra kultural atawa sosiologi sastra nu diebrehkeun ku para ahli tea. Tina sawatara data jeung conto nu diasongkeun asana cukup keur karya sastra Sunda makalangan jadi sastra dunya, sastra nu pinuh ku ajen universal, nu henteu wungkul nguruskeun cecek bocek nu teu pira, lantaran palaku sastrana pinuh ku vitalitas, kreativitas, jeung mibanda jiwa-jiwa humanis-sosialis, ieu meureun nu pangpentingna mah, rasa manusa nu nyampakkeun ajen-ajen kamanusaan!***

Sukawangi, Awal Juli 2005

Iklan

2 comments on “Kritik Sastra: SASTRA SUNDA NGIGELAN JAMAN

 • Leres Bu, saur saha karya sastra Sunda teu ngigelan jaman?! Pan eces jentre atra pertela yen karya sastra teh mangrup miniatur kahirupan sosial dina wangun sastra, janten gambaran kahirupan sosial karekam dina karya sastra. Hal ieu jadi kayakinan yen karya sastra Sunda ngigelan jaman. Tong sakali-kali nyebutkeun karya sastra Sunda tinggaleun jaman mun urang can maca rupaning karya sastrana sorangan. Hanjakal Ibu… abdi seueur teu gaduh buku karya sastra nu nuduhkeun kamekaran jaman sapertos nu disebatkeun ku Ibu dina seratan di luhur.. Hik.. Hik.. Hik…

 • Tinggalkan Balasan

  Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

  Logo WordPress.com

  You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

  Foto Google+

  You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

  Gambar Twitter

  You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

  Foto Facebook

  You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

  w

  Connecting to %s

  %d blogger menyukai ini: