Kritik Sastra: CARPON NU NEMBRAK

: Chye Retty Isnendes

Dua wengi gulinggasahan, carpon “Guru jeung Indung” karya AK (Cupumanik, Taun VII No.5 Desember 2009) kapanteng wae. Bari nahan kanyeri da labuh tina motor, kuring lah-lahan nyeratkeun naon nu nyangkaruk dina ingetan. Sugan aya pulunganeunana.

Tina ilustrasi, tos kateguh kumaha jalan carita ieu carpon. Da eta aya gambar budak “nyeri beuteung” sagala, janten katohyan samemeh maca (ka Ayi Saca, ngailustrasian teh ulah vulgar kitu atuh, diajar lantip, ah). Sabadana dibaca, enya bae, tema nu dipidangkeun ku AK teh kantos ku sababaraha pangarang ngora diangkat dina carpon (Deni Hadiansah sareng Iwan Setiawan, nu kabaca teh). Janten sanes mangrupi tema istimewa deui.

Numutkeun Stanton, aya tilu hal nu tiasa disorot tina struktur carpon, nyaeta: tema sareng permasalahan, fakta carita (palaku, latar, galur), sareng sarana carita (judul, point of view, humor, basa, style pangarang, gaya basa, sns). Tangtu moal sadayana struktur dipedar, dijujulan bae nu pentingna.

Nu munggaran digurathandapan teh tema sareng permasalahan. Moal aya tema mun teu aya permasalahan. Masalah nu kapendak dina ieu carpon kalintang kompleks. Kahiji, budak nu hirup sareng nini lantaran kasang tukang kulawarga teu puguh, kadua, guru sareng lingkungan sakola nu teu kondusif, katilu seks bebas sareng jual-beuli kahormatan budak jaringao, kaopat ayana palaku-palaku transeksual, kalima moral nu jahili. Tina lima permasalah eta mucunghul tilu tema, nyaeta: sosial, atikan, sareng moral.

Maca carpon AK nu (mungkin) ngagambarkeun realita nu aya sareng carpon-carpon sajinis, kuring mah sok dugi ka muriding bulu punduk. Gusti, upami enya ieu carpon ngagambarkeun realita, sakumaha teuing bobrokna ieu masarakat. Ikon moral nu digambarkeun ku guru-guru nu bageur atanapi ku lembaga atikan (nu teu kondusif) teu tiasa nutupan jahilina kaayaan. Astagfirullah!

Masalah sosial dina ieu carpon nu kalintang rumitna dipateungteungkeun (dipertentangkan) sareng atikan. Dina ieu carpon ditembongkeun yen (lembaga) atikan teu tiasa janten solusi dina mayunan kahirupan sosial masarakat, malah sabalikna janten motif kanggo palaku pikeun sagancang-gancangna ninggalkeun eta lembaga. Ironis sareng pentingna diajar, komo sareng tujuan diajar mah: ngahontal prilaku nu mulya!

Guru sareng lingkungan lembaga atikan nu teu kondusif, naha mangrupa gambaran realita nu aya? Upami eta realitas karekam dina ieu carpon, kalintang matak ginggiapeunana. Guru nu sakedahna ‘digugu-ditiru’ bet kawas kitu paripolahna. Komo upami dipatalikeun sareng ajen kaabsahan salaku pendidik nu ahli, profesional, sarta tersertifikasi, pantes wae seueur guru nu teu lulus sertifikasina. Da geuning kitu kompetensina.

Mangkaning kompetensi nu kedah dicumponan ku guru teh aya opat rupa, kahiji kapribadian, kadua pedagogik, katilu akademik, kaopat sosial. Teu cekap ku pinter, S1, S2 akademikna, ari kapribadian sareng lungguh ngatikna teu aya mah matak sangar sanagara –ceuk dina pantun tea mah.

Tong heula kana basa sareng rengkak paripolah di lingkungan sakola, ku anggoan/busana ge guru mah kedah ati-ati. Komo ieu ku basa sareng rengkak paripolah. Basa guru mah, salamina kedah ngahudang motivasi kana hal nu positif kanggo siswa. Ku kituna, kasantunan basa sareng eusi nu didugikeun kedah diperhatikeun.

Nu kapendak dina carpon, tebih tina nyumponan kompetensi pedagogik, kapribadian ge henteu. Beu! Matak basa-basa siswana ge meni kalalasar kitu, da eunteungna guruna nu kitu tea mah. Sanaos enya, siswa ge ngeunteung kana pergaulan di sakurilingna, tapi di sakola mah apan nomer dua benerna, sabada nu kahijina bener di bumina sewang-sewang teh.

Tapi kanyataanana teu kitu. Di bumi teu diatik, di sakola kitu keneh, di lingkungan satimu-timuna. Teu aya we basa Sunda nu santun teh, basa Sunda nu ngawirahma; nu lemes; nu pinuh kawibawaan panyaturna. Taya.

Taya we basa Sunda nu ngagambarkeun lemes budi parangina urang Sunda cara nu digambarkeun dina novel multietnik awal abad XX Gadis Garut tina tarjamahan Fatat Garut karya S. Ahmad Abdullah Assegaf. Geura urang cutat sabagian:

Jika Anda naik kereta api dari Surabaya menuju Bandung, …anda akan merasakan sulitnya perjalanan disebabkan penuh sesaknya para penumpang, buruknya tingkah laku sebagian mereka, udara panas yang menyiksa, dan kurangnya pandangan yang menyejukan mata…sehingga …Anda seolah-olah …berada di sebuah penjara yang begerak. Tetapi jika kereta telah sampai di stasiun Banjar…statiun pertama di daerah Priangan, Anda akan merasa seolah-olah pindah dari satu alam ke alam yang lain. …Anda akan saksikan dataran yang luas yang diliputi hamparan hijau, …bukit-bukit tinggi…ditutupi rerumputan yang dapat menenangkan hati…menyejukan pandangan…Pemandangan semakin jelas terlihat dan tampak dalam bentuknya yang paling indah, dengan warna yang jarang ditemui dan dengan tampilan yang sangat mempesona.

 Di stasiun Banjar dan stasiun-stasiun sesudahnya, naik para penumpang dari daerah tersebut dengan tertib, dengan penampilan yang baik, dan dengan pakaian yang bersih. Anda akan kagum dengan akhlak mereka yang lembut, penuh sopan santun terhadap teman duduknya, dan sangat menghormati orang yang berbicara dengannya. Andapun akan merasa bahwa berbincang-bincang dengan mereka itu tidak kurang asyiknya dibandingkan menikmati pemandangan-pemandangan indah yang Anda saksikan …

 Kesimpulannya, semua yang Anda tidak sukai di dalam kereta sepanjang perjalanan dari Surabaya ke Banjar sekarang berubah menjadi Andai sukai. Hal itu tidak lain karena Anda sekarang berada di daerah Priangan dan kebanyakan orang yang Anda ajak bicara adalah orang-orang Sunda. Jste. (kaca 2-3).

Tuh nya! Muhun, tos tebih lalakon awal abad XX mah, tapi naha budi parangi teh sanes mancur ka nu mutahir mubyarna, kalah nyirorot ka nu peteng letekna. Atuh seni nu diwulangkeun ku guru seni oge, saukur teori nu kedah dicatet wae, matak moal dugi kana kalemesan sareng kani’matan mamaras rasana siswa. Cobi etah guru matematika. Aya nganggo basa Sunda dina waktu nyarekan wungkul sigana teh. Cenah ge ka siswa teh: “Belegug maneh mah…!” Naha pantes guru nyebut kitu ka siswa. Aya guru PLH, da boro-boro weruh kana naon nu kedah ditepakeun ka siswa perkara nyaah sareng hormat ka alam sabudeureunana, kalah ngajar budak barangbeuli kana kekembangan sareng tutuwuhan nu nguntungkeun jinisna pribadi, bari cenah lamun nyarekan bebeakan: tolol, bodo, setan! Iiiyyy, mudah-mudahan teu kaalaman ku pun anak, naudzubillahi, palias istan!

Teu nyaman sareng teu aman atuh sakola teh ari kitu mah. Moal matak betah tumaninah. Matak pantes, keur mah eukeur palaku teh kitu kasang tukangna, di sakola ge teu kenging pangaresep manehna teh, antukna nya teu katoel kasadaran dirina yen jinisna aya dina jalan nu salah, kalah beuki maceuh geuning, sareng naha teu ditoel kasadaranana ku AK sangkan janten pembelajaran ka nu maca?

Tema sosial, atikan, sareng moral mangrupi kakuatan ieu carpon. Tapi hanjakal, tema nu kompleks ieu teh dianggitna teu disarengan ku teknis jalan carita (galur) nu masihan kakuatan kana ieu carpon. Kapan aya teknik ‘ngalieuk ka tukang’, teknik pembayangan, sareng teknik konflik nu tiasa digarap dina ngawujudkeun janten carita nu narik ati.

Dina ieu carita, seuseueurna jalan carita digarap ku teknik konflik internal sareng konflik eksternal. Tapi eta konflik teh dijujutan tuluy ku AK dugi ka sagala dicaritakeun, nu antukna janten ngayayay sesah mungkaskeunana.

Aya tokoh transeksual nu janten penggerak carita, Si Uji. Sakedahna Si Uji sareng baturna dicaritakeun kalawan teknik pembayangan ge tos cekap, teu kedah diperelekeun dina teknik ‘ngalieuk ka tukang’ parebut calana jero dugi ka Tibum bingungeun naha rek ngalaksanakeun tugas atanapi ngalajur napsu? Ieu teu penting da sanes feature.

Moral-moral nu sakitu hinana (asana) teu kedah nembrak dina karya sastra dina basa-basa nu ngan sakitu ayana. Da nu kitu mah tos biasa digambarkeun dina warta-warta, dina feature-feature dina tipi, dina kisahan-kisahan kacangan.

Karya sastra nu mangrupi gambaran kahirupan (mimesis) nu dina ideal kuring mah (sanaos nyaritakeun kahinaan) kedahna dibungkus sareng dikemas ku gaya basa nu pinuh ku metafor sareng jalan carita pepel tur ngirut dugi ka janten carpon nu pinuh ku lenyepaneun (contona wae Lalakon Awon karya Godi Suwarna). Hal ieu oge diantarana nu kedah dibenahan ku AK dina carponna.

Kitu deui ka dewan redaksi kuring ngemutan, lantaran asa sering Cupumanik midangkeun carpon-carpon moral jahili nu nembrak, contona wae mangga aosan nu kantos dimuat. Keur mah carpon Sunda nu dipidangkeun teh ngan saese, janten sesah  milihan carpon deui teh, katambih nu maca teh aya budak jaringao sareng budak sakola (nu disadiakeun rohanganana), kumaha jantenna upami nu namper teh nu kararituna. Saha nu baris tanggel waler?

Paralun sanes bade janten ‘penjaga moral’ da diri ge sanglingeun keneh. Darma ibadah bae tina elmu nu ngan sakeprul. Cag!

Cigugurgirang, 11 Desember 2009

Iklan

4 comments on “Kritik Sastra: CARPON NU NEMBRAK

 • Asa hoyong maos carponna Bu sareng anu novel Gadis Garut tea, aya keneh d ibu??? he ,,,
  Ovi th pan nju diajar krisas tea ny Bu, tapi sakapeung rada sesah teh, teras bade naros naha tyasa pmi kritik nggunakeun basa omongan, jadi basa nu sok d anggo sapopoe teh dna paguneman biasa dna kritik akademis contona, da geuning sok kagok dina ngebrehkeun kereteg teh Bu ???

 • Assalamu’alaikum,,,
  sewu nuhun bu,,, ieu hal teh janten lenyepaneun. Bu, wios abdi ngiringan nambut? :), tos lami hoyong terang Fatat Garut teh,,,

 • Tinggalkan Balasan

  Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

  Logo WordPress.com

  You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

  Foto Google+

  You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

  Gambar Twitter

  You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

  Foto Facebook

  You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

  w

  Connecting to %s

  %d blogger menyukai ini: