Kritik Sastra: BASA TEH PAKAKAS EKSPRESI MANUSA

: Chye Retty Isnendes

 

Moal aya nu nolak kana ungkara judul di luhur. Sakumaha endahna gerak tari Indrawati Lukman atawa abstrakna lukisan Popo Iskandar, moal kaekspresikeun karelasikeun ti hiji subjek ka subjek lianna, upama teu ngaliwatan basa.

Basa oge salah sahiji unsur tina tujuh unsur budaya nurutkeun Koentjaraningrat. Basa oge jadi medium ekspresi perasaan manusa ngaliwatan sastra! Nu ahirna tina sastra (superstruktur) hiji bangsa bisa dipikawanoh kumaha budayana.

Tina rasa basa oge, masarakat pamaca bakal bisa nyangkem kapribadian panulis, utamana pangarang. Bandingkeun basa sastra Wahyu Wibisana (WW), Yus Rusyana (YR), jeung Ajip Rosidi (AR). Beda tiluanana ge.

Tiluanana geus ngahontal daya kaplastisan basana. Tapi diksi-diksi (pilihan kecap) nu dipakena nyorotkeun kualitas individualna sewang-sewang. Coba aos bae karangan-karangan WW, basa sastrana teh basajan, ngagalindeng, kontemplatif, familiar, jeung romantis. Karangan-karangan YR basana pepel kimpel, arhaik, simbolis, mileuweungan (semu geueuman) malah kadang surealis. Karangan-karangan AR, basana seukeut, tegas, sakapeung sinis, jeung realistis.

Upama dipapandekeun kana ungkara Ki Juru Pantun mah, basa YR mah ‘hadeuleum (nu) sieum’, basa AR mah ‘hanjuang (nu) siang’, sedengkeun basa WW aya di antara duanana. Maksudna mah kieu.

Nitenan basa sastra YR dina Jajaten Ninggang Papasten estuning karya nu pinuh ku kakuatan. Kakuatan eta karya teh diwakilkeun ku YR kana basa nu dipilihna, wujuding mental nu ngarangna. Basa-basa nu dipilih ku YR tea nyimbolkeun handeuleum nu sieum (hieum).

Tangkal/daun handeuleum warnana semu beureum-coklat. Malah semu-semu hideung nu kolotna mah. Eta tangkal diibaratkeun kana peuting nu linduk, nu samar, pinuh ku misteri. Dina peuting aya kakuatan, sieumna estuning endah tapi teu matak pikasieuneun, hieumna estuning dipiharep ku sagala mahluk, sabab dina peuting manusa bisa istirah, nyusun deui kakuatan, namplokkeun kasono-kahoneng, jeung nyalindung tina bentrakna beurang. Dina wanci peuting katingtriman datang sumerah.

Sieum oge ngungkarakeun tempat-tempat nu arang kasaba ku manusa, misalna bae leuwi, leuweung ganggong sima ganggong, atawa jaladri nu tanpa tepi. Ukur nu wani tur apal ajen diri nu sajati nu seja nyaba ka dinya.

Nitenan basa sastra AR, contona bae dina kumpulan puisina Jante  Arkidam,  kuring ngaibaratkeun kana ‘hanjuang nu siang’. Bet naha kitu? Daun hanjuang aya nu hejo, beureum, hejo-gading, malah beureum ati. Sanajan warna daunna nekarupa, tapi jelas atra warnana, henteu samar jiga handeuleum.

Nekawarna wungkul katiten atrana upama dina wanci siang (beurang), sabab panonpoe mawa caang nepi ka dunya pinuh ku warna. Dina siang, sagala rupa kahirupan katingal, taya nu bisa disumputsalindungkeun. Boh nu alusna boh nu goreng patutna, boh imutna boh sinis, nembrak jeung katara. Dina siang, manusa nyumenderkeun jeung ngahontal cita-citana nu rohaka.

Titenan geura dina sajak-sajakna AR sering milih ungkara ‘caang padang poe panjang’ atawa ‘caang padang narawangan’. Cindekna dina basa sastra, AR milih kawani di nu caang. Ngajungkiring tohaga, teu sieun diprotes, moal ngadodoho, katut luas tur ihlas.

Kana basa sastrana WW, contona bae dina kumpulan puisina Urang Naon di Cinaon  kuring mapandekeun kana wanci di antara nu dua tea. Misalna wae, kana (endahna) wanci balebat, kana hegarna hawa isuk-isuk, kana wanci carangcang tihang, kana wanci layung koneng pasosore, kana wanci  bulan purnama, nepi ka kana girimis jeung katumbiri, endah kabina-bina. Tapi lain dina wanci-wanci reuhreuy model kitu bae deuih, dina wanci hujan ngagebret, dor-dar gelap, kilat ting burinyay, atawa jelegerna kingkilaban, tetep endah dina basa WW mah.

Dina wanci-wanci kitu manusa sok kawisaya, tuluy kontemplasi sawirahma jeung kakuatan jati dirina. Menekung dina daya estetis Sang Wisesa alam raya. Kawanina nyamuni dina wirahma kamanusaan antara kakuatan beurang jeung peuting.

Basa sastra tilu pangarang/panyajak tadi nyumiratkeun jeung nyumorotkeun kawanina sewang-sewang dina tataran nu beda tapi dina adeg-adeg nu sarua: sastra ngambah dunya, mangaruhan rasa jeung pikir pamacana!

Ku sabab kitu, najan beda basa sastra nu dipake ku tilu pangarang tadi tapi tetep aya dina tataran kakuatan endah jeung hebat. Ari endah, nurutkeun l.A. Reid mah taya lian geus nyumponan sarat estetik hiji karya, sedeng hebat taya lian nyumponan sarat ekstra estetikna.

Kriteria estetik hartina eta karya geus nyumorotkeun wangun karya sastrana. Wangun karya sastra teh sagala rupa nu jadi ciri fisik eta karya. Misalna bae: pilihan fonem, pilihan kecap (diksi), bahan nu diwangun tina kekecapan nu easy beauty & difficult beauty, merenah-henteuna wangun kalimahna, wangun barisna, topografina mun puisi, atawa unsur struktur genrena. Kriteria ekstra estetik hartina bahan jeung eusi tulisan (karya sastra)na teh geus nyumiratkeun ajen kahirupan nu luhur tur universal.

Ku kituna, basa nu dipake ku pangarang teh memang konsepna sarua (langeu-na), tapi tindak tuturanna (parole) mah pribadi pisan. Sakumaha deukeutna basa sastra Iskandarwassid jeung pangarang Sahuri, tangtu beda ekspresi kreatifna mah.

Kitu deui dipilihna basa (Sunda atawa Indonesia) ku hiji pangarang, eta ge personal pisan. Hal eta lantaran basa nu dijadikeun medium sastra ku hiji pangarang aya dina posisi penting jeung utama ceuk dirina. Penting jeung utama teh hartina eta basa aya dina tataran tineung, tataran primodial, tataran basa, jeung tataran mental lianna ti hiji pangarang.

Contona bae, loba nu ngahanjakalkeun naha Godi Suwarna teu nulis dina basa Indonesia padahal kapan lulusan Jurusan Pendidikan B. Indonesia IKIP Bandung? Geuning jawabanna teh matak hemeng: cenah teh, Godi ngarasa nulis dina basa Indonesia mah teu ngawadahan gagasan nu hayang ditembrakkeunana lantaran kecap-kecap kurang bisa ngawakilan budalan ekspresina nu ngagalura. Malah inyana nyebutkeun, yen mending keneh eureun nulis (tibatan nulis dina basa Indonesia) lamun hiji mangsa basa Sunda paeh (taya deui media massa nu jadi situs nyebarkeun basa & sastra Sunda).

Singhoreng eta teh kadang kaalaman pisan ku kuring. Seseringna mah ngarasa lebar upama hiji gagasan ditulis dina basa Indonesia teh. Lain kuring teu boga jiwa nasionalis (da turunan pajuang leutik-leutik ge), tapi aya medium nu bisa ngawadahan gagasan-gagasan kuring nu merenahna dina basa Sunda. Basa Sunda, basa  karuhun, aki-nini, indung-bapa, dulur-dulur, nepi ka ayeuna masih tuluy dipake sarta diwariskeun ku kuring ka anak-anak kuring. Ah lain sing primodial deuih, da personal pisan tea tur ditangtayungan ku undang-undang.

Tapi, lain eta nu prinsip mah, nu puguh mah basa Sunda pikeun kuring geus ngawadahan sagala ‘pandangan dunya nu dimediasi’ku sastra minangka aspek komunikasi. Genep aspek komunikasi sastrana Roman jakobson, asana geus kawengku dina basa Sunda.

Ku sabab kitu, kuring ge teu nyalahkeun babaturan ti STSI nu eksentrik nu nyebutkeun hal-hal nu endah teh ku sebutan ‘nyastra’. Misalna bae, waktu kuring nyawang pamandangan nu kacida endahna, manehna noel bari nunjuk ka jauhna, cenah teh: “Chye, tingal, itu pamandangan meni nyastra kitu!”

Teu kudu disalahkeun, pan ceuk Pradopo mah dina sastra teh aya: 1) kaendahan, 2) kreativitas, 3) muatan pikiran-pikiran hebat, jeung 4) gambaran kahirupan nu pinuh ku daya pikat.

Ngan ulah bae lotek disebut nyastra, da eta mah tos puguh raosna: pedo elom….*

Yogyakarta, 20 Oktober 2002

(Dimuat dina Mangle No. 1909)

Iklan

7 comments on “Kritik Sastra: BASA TEH PAKAKAS EKSPRESI MANUSA

 • Tangtos basa katut “nyastrana” saurang jalma benten-benten, nu nuduhkeun dirina pribadi. Hanjakala abdi tos harilap deui kana karya sastra 3 pangarang nu disebatkeun ku Ibu. Perkawis nyerat dina basa Sunda, leres pisan, abdi satuju yen teu salawasna basa Indonesia mampuh ngawadahan naon nu hayang ditepikeun ku urang ngaliwatan ungkara basa. Sabab, di antarana, diksi basa Indonesia mah kawatesnan. Beda jeung diksi basa Sunda nu kacida beungharna. Kalihna ti eta, numutkeun abdi basa Sunda mah mibanda rasa, mibanda wirahma, benten pisan jeung basa deungeun (boh Indonesia boh Inggris) nu plat ‘datar’. Janten basa naon nu beunghar, basa naon nu endah? Jawabanana tangtu “Basa Sunda”. Cag ah!

 • Leres Bu, asa langkung neueul pami maos sajak atawa karya sastra lianna nu ku basa Sunda tibatan nu ku basa Indonesia mah, kom nu basa deungeun mah, hehe

  beunghar pisan basa Sunda teh, tapi asa beunghar keur sorangan geuning..

 • Tinggalkan Balasan

  Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

  Logo WordPress.com

  You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

  Foto Google+

  You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

  Gambar Twitter

  You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

  Foto Facebook

  You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

  w

  Connecting to %s

  %d blogger menyukai ini: