FLORA SUNDA

: Chye Retty Isnendes

(Dimuat dina Cahara Bumi Siliwangi, 7 Desember 2010)

Siki tarum rinu kembang 
badoang manuk badori
eunteup dina kalijaga 
manuk walet jangjang beusi 
cihcir disada peuting 
dina kayu tunjung tutur 
kumaha piakareunana 
melak supa samar jadi 
daun bakung pisitan buah kokosan 

(Sinom Bogoran-Siki Tarum).

Katerangan Gambar: 1. Bakung (Crinus aciaticum), 2. Tarum areuy (Indigofera tinctoria), 3. Kuciat (Ficus septica), 4. Ki Hujan (Samanea saman)

 

Naon sih flora Sunda teh?

Nu nalungtik ngeunaan flora atawa tutuwuhan sacara umum mungkin tos seueur. Malih aya ahli urang Walanda nu ngumpulkeun tutuwuhan tur ngalengkepan nami latenna dugi ka kurang leuwih 3000 spesies (jinis), nyaeta K. Heyne. Kumaha dina hal panalungtikan ngeunaan flora Sunda? Dina tengetan panulis, aya sababaraha urang pemerhati hayati nu kataji ku tutuwuhan Sunda, nyaeta: Pa Unus Suriawiria, dosen manten di ITB nu nyerat perkara lalab dina bukuna Lalab (dalam Budaya dan Kehidupan Masyarakat Sunda), Pa Haryoto Kunto nu ningalikeun katajina anjeunna kana tutuwuhan di dayeuh Bandung dina bukuna Semerbak Bunga di Bandung Raya, atanapi Pa T. Bachtiar ahli geografi nu nuju ngulik ngeunaan toponimi husus topikna tina tutuwuhan.

Tina tilu tengetan, utamana perkara lalab jeung toponimi, katiten kumaha raketna urang Sunda jeung alam sabudeureunana, utamana perkara tutuwuhan. Lalab jadi ciri nu mandiri dina perkara kuliner Sunda. Tuang tanpa lalab (jeung sambel) bagaikan langit tak berbintang cenah, aya nu leungit, teu komplit, teu sampurna. Tur eta lalab teh sayagi dina lingkungan Sunda, najan teu dipelak husus. Numutkeun Pa Unus, tina galengan sawah wungkul tiasa ditaruk kurang leuwih 15 tutuwuhan lalab, di antarana wae: jotang, jonge, gelang, antanan, kurawet galeng. Eta lalab teh kari col we kana sambel marengan sangu ngebul atawa haneut ti nu nganteuran. Laukna peda beureum atawa sirinding, ah cukup, hilap kana macul (deui). Tuangna di dinya we dina galengan bari sila atawa andekak. Emh nikmat. Paingan aya sajak Sunda nu judulna ”Dunya Beuki Beurat”, nu mertelakeun kumaha kanikmatan urang Sunda nu saluyu jeung harmoni alam sabudeureunana.

Tina perkara ngaran lembur (toponimi), kapan jentre lembur urang seuseueurna dingaranan tina kondisi alam, utamana tina tutuwuhan: (cukang)kawung, manglid, kopo, (ci)beunying, bungur(sarang), (ci)awitali, maja(lengka), maja(laya), angkrek, waru(doyong), jste.

Eta tina dua sawangan teh ngalengkepan kumaha tutuwuhan jadi pancaran kabudayaan urang Sunda. Nu paling penting tina perkara tutuwuhan Sunda nyaeta kumaha karuhun Sunda mere ngaran kana eta tutuwuhan. Mere ngaran, eta bagian tina identifikasi nu asup kana wilayah intelektualitas urang Sunda.

Jadi, naon atuh flora Sunda teh? Nu disebut flora Sunda atawa tutuwuhan Sunda teh nya eta tutuwuhan nu jadi bagian tina kabudayaan Sunda sacara umum nu dipikawanoh, dimangpaatkeun, tur jadi bagian tina kahirupan urang Sunda boh sacara fisik boh sacara batin. Ieu wangenan  jadi penting lantaran dina sajarah Jawa Barat (elmu sejarah, hartina dina tataran fakta empirik; fakta primer) kacatet ngaran-ngaran tutuwuhan dina kahirupan masarakatna, pon kitu deui dina hal materina, eta tutuwuhan teh aya atawa kungsi aya di kieuna.

Flora Sunda jeung Sajarah Sunda

Urang apal kana ngaran tutuwuhan tarum (indigo) nu geus dimangpaatkeun ku masarakat Karajaan Sunda jeung Pajajaran. Eta tarum teh, jadi bahan pikeun mulas lawon tur geus dibalantikeun deuih. Urang ge teu heran kana ngaran walungan Citarum atawa Karajaan Tarumanagara da pasti patali jeung eta tutuwuhan nu popiler harita. Kitu deui dina abad samemeh ka-17, urang ge apal kana pedes jeung pare. Malah pedes mah kapan jadi pakakas tukeur pikeun pangabutuh primer masarakat Sunda jeung karajaan-karajaan sejen di Nusantara. Malah jeung Portugis mah, eta pedes teh jadi panyumpon pamenta Portugis dina raraga rukun gawe jeung pamulangan jasa keamanan.

Kitu deui dina jaman kolonial, urang sakitu masketna jeung kopi, enteh, karet, tiwu, kalapa, jarak. Malah kopi mah nepi ka jadi hariring batin dina sisindiran kleung dalengdek.

Kleung dalengdek Buah kopi raranggeuyan Ingkeun anu dewek Ulah pati diheureuyan

Hiji kaendahan nu gelar tina hideungna sajarah nagri nu kajajah. Kaendahan tina paitna kopi jeung kasang sangsarana masarakat Sunda nu jadi inlander di handapeun peupeuh jeung tajong Tuan Kawasa, dina subordinasi, stereotif, jeung dominasi mental kuli nu diopinikeun ku imperialis. Kitu deui jeung jarak nu nyumiratkeun minyak tina paitna penjajahan Jepang di tatar Sunda.

Salian ti tutuwuhan nu dipikaterang sacara fakta empirik, biologik, jeung historik, ragam kakayaan tutuwuhan di masarakat Sunda oge sacara permanen bisa katimu dina tamperan sastra jeung folklore, komo dina produk tinulis mah. Sastra lisan Sunda ngawadahan kreativitas manusa Sunda nu raket interaksina jeung alam sabudeureunana. Dina babasan, paribasa, sisindiran, carita rahayat, guguritan, lulucon, kakawihan murangkalih, flora Sunda hirup tur diawetkeun. Dina folklor kitu keneh; dina kaulinan, kapercayaan, ubar tradisional, undagi (arsitektur tradisional), tatarias, tataboga, tatabusana, jste., flora Sunda teh kakayaan nu tan wangenan ajenna; kalintang berhargana.

Flora Sunda dina Panalungtikan

Ngaran tutuwuhan Sunda nu kapendak tina panalungtikan salami dua taun ieu (2009-2010)[1], geuning hese dilacakna di lapangan. Urang Sunda kiwari apal wujud teu apal ngaran atawa sabalikna apal ngaran tapi teu apal wujud kana tutuwuhan Sunda. Ku kituna, sumber data tina panalungtikan taun kahiji (2009) teh mangrupa teks tinulis jeung lisan nu nyimpen informasi katut data ngeunaan flora Sunda.

Tina genep teks nu dianggo (Naskah buhun Sewaka Darma, Naskah buhun Amanat Galunggung, Kamus Umum Basa Sunda, Kamus Basa Sunda R.A. Danadibrata,Semerbak Bunga di Bandung Raya, Lalab dalam Budaya dan Kehidupan Masyarakat Sunda),katut teks lisan ti lapangan, kaidentifikasi tutuwuhan Sunda 1131entry tutuwuhan Sunda.

Tina eta entry, dilacak deui eta tutuwuhan teh pangaweruh jeung kamangpaatanana di masarakat Sunda. Tina babagian tutuwuhan nu dipikaweruh jeung dimangpaatkeun teh nya eta: akarna (28 tutuwuhan), huina (umbi) (38 tutuwuhan), tangkalna (334 tutuwuhan), daunna (236 tutuwuhan), kembangna (106 tutuwuhan), jeung buahna (kaasup sisikian) (317 tutuwuhan).

Hanjakalna, tina entry nu sakitu seueurna teh seueur keneh nu can dipikaterang wujudna, boh gambarna boh tangkal hirupna. Malah seueurna mah tos teu kapendak (teu disebut tumpur ge). Siga dina sinom Siki Tarum di luhur, aya tujuh  flora atawa tutuwuhan jeung genep bagian tutuwuhan nu disebut. Naon wae? Tujuh tutuwuhan nu aya: tarum, kalijaga, tunjung tutur, supa, bakung, pisitan, kokosan. Babagian tina tutuwuhan nu lima tea nyaeta: siki, kembang, kayu, akar, daun, buah.

Tina nu tujuh ngaran tutuwuhan, dua tutuwuhan: kalijaga jeung tunjung tutur panulis teu terang jeung teu mendakan gambarna –manawi aya nu uninga?, atanapi tos tumpur mung aya dina pupuh jeung karya sastra lianna? Ieu ambahan pikeun panalungtikan urang satuluyna, ngobet tur ngawanohkeun deui tutuwuhan Sunda nu tos langka.

Pamungkas Tuwuh

Tina identifikasi data nu kakumpulkeun sajumlahing entry tutuwuhan Sunda (1131), eta ngagambarkeun yen urang Sunda apal, terang, wawuh, wanoh, raket sarta kungsi hirup dalit,  malah dimangpaatkeunana pisan eta tutuwuhan. Tina hal mere ngaran, ieu mangrupa kabeungharan batin urang Sunda dina unsur pangaweuh nu ningalikeun kaintelektualan urang Sunda. Upama aya 1131 ngaran tutuwuhan, hartina aya jeung kungsi aya 1131 spesies tutuwuhan.

Kumaha kiwari eta tutuwuhan Sunda teh dina mangsa bukbak lahan pikeun kapentingan: mall, babakan junti agreng, pabrik, area pertanian, jrrd? Kumaha palire pamarentah jeung masarakat (Sunda) kana tutuwuhan Sunda?

Hal sejen, dina tataran teknologi jeung komunikasi nu ngadunya (internet), ngaran-ngaran daerah tutuwuhan teh aya indikasi dikawasa ku nu ngunggahkeunana. Misalna, upami urang tatar x nu ngunggahkeunana, ngaran lokal x bakal dipikaterang ku sajagad, ngaran lokal y mungkin aya atawa mungkin moal aya dina internet.

Hal ieu kedah dikritisi, margi sacara sadar atawa teu sadar maehan kabeungharan batin nu hirup di tatar y. Salian ti eta, eta ngaran nu diunggahkeun teh bisa jadi rujukan nasional, padahal K. Heyne nu urang Walanda ge teu maksakeun maneh kudu aya ngaran rujukan; acuan, kajaba ti ngaran latenna nu dianggap henteu barobah basa tur bisa dirujuk ku sagala bangsa.

Tina hal ngaran ieu oge, sim kuring bade ngemutan ka Bapa Gupernur. Anggo wae ngaran Ki Hujan ulah Trembesi kanggo tangkal nu dipelak di dayeuh Bandung. Langkung nyunda da ngaran tutuwuhan Sunda, banda urang Sunda. Sakantenan mopilerkeun deui ngaran tutuwuhan Sunda.

Punten jeung hatur nuhun.*

Cigugurgirang, 09 Desember 2010

[1] Tim panalungtik: Ketua: Retty Isnendes, S.Pd., M.Hum. Anggota: Dr. Ana Ratnawulan, M.Si, Asep Sutiadi, S.Pd., M.Si., Drs. Dede Kosasih, M.Si.

Iklan

6 comments on “FLORA SUNDA

 • ibu, kataji pisan eusinaaaa. tapi da nya eta nya Bu, kakirangan gambar. padahal media visual mah sok nambihan karesep maca jeung diajar. he
  ngeunaan pedes (merica), dina babad cianjur ge rada kasebat bu, nalika mataram bade ngajajah cianjur, ku dalem teh dipasihan siki pedes. pami teu lepat mah eta teh papatah kangge mataram yen najan cianjur alit, moal ieuh kudu pasrah. ti dinya cianjur kalebet daerah nu teu kajajah ku mataram harita. tapi nu janten patarosan abdi nyalira teh, ayeuna asa teu ningal tangkal atawa tilas kebon pedes di cianjur. he
  nuhun Ibu, 🙂

 • Tinggalkan Balasan

  Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

  Logo WordPress.com

  You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

  Foto Google+

  You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

  Gambar Twitter

  You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

  Foto Facebook

  You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

  w

  Connecting to %s

  %d blogger menyukai ini: