ESTETIKA SUNDA: MERTANYAKEUN WARNA BUSANA TRADISIONAL SUNDA 

Chye Retty Isnendes

 

BUBUKA

            Taun 2013, lembaga sakola di Kota Bandung narima aturan anyar ngeunaan busana tradisional nu kudu dipake ku murid sakola ti tingkat SD nepi ka SLTA. Busana nu ditetepkeun teh iket jeung pangsi pikeun murid lalaki, oge kabaya jeung sampingna pikeun murid wanoja. Kitu deui elemen sakola lianna, kayaning guru jeung karyawan sakola, unggal poe Rebo dianjurkeun make busana tradisional Sunda. Eta aturan teh bareng jeung ditetepkeunna aturan dilarapkeun bahasa Sunda unggal poe Rebo.

Samemeh eta aturan aya, Bupati Subang katiten geus nerapkeun dipakena pangsi atawa busana tradisional dina hirup kumbuh sapopoena –kumaha di pagawean (kadinesan)? Kreativitas Bupati Subang laju disusul ku Bupati Purwakarta nu bisa dianggap radikal sawanganana dina nerapkan budaya Sunda, utamana dina hal busana. Ceuk salah sahiji sumber, eta Bupati teh netepkeun yen pulas (warna) busana nu dipakena kudu beda (bodas-bodas) jeung karyawan oge masarakat Purwakarta (hideung-hideung).

Salian ti lembaga sakola, Bupati Subang jeung Purwakarta, oge masarakat rea di dayeuh jeung di pilemburan, kiwari geus kahegemoni busana Sunda, utamana kaom lalakina nu make busana pangsi (hideung-hideung). Eta para palaku budaya teh upama masamoan boh di gedong boh di pakalangan marake busana pangsi atawa kampret hideung, lengkep jeung iket-na, oge pin kujang-na. Eta palaku budaya nu ngagorombol teh bet nyiptakeun suasana kulawu jeung ngabelegbeg ku simbul nu digunakeunana. Bet jadi paradoks nu ngurangan ajen kana budaya Sunda sagemblengna lantaran sacara harfiah, kecap ‘Sunda’ teh gumawang; caang; moncorong (KUBS, 1980:493).

Ieu paripolah cenah kudu dicangking sumangetna, tapi sumanget naon? Jeung naha enya katangtuan warna jeung busana nu ditetepkeun teh geus nincak kana aturan minangka busana tradisional Sunda? Tah ieu nu baris disalusur dina ieu artikel teh.

Busana Sunda minangka salah sahiji wangun estetika Sunda teh pakaitna jeung kaarifan lokal masarakat Sunda sacara umum. Estetika Sunda  nawarkeun ajen jeung aktivitas nu nyumorot; memancar ka jalma nu makena. Ajen-inajen luhung Sunda teh sipatna abstrak jeung kongkrit. Padoman-padomanna mangrupa sistem nu abstrak, tatapina dina larapanana mangrupa sistem nu kongkrit lantaran bisa jadi pakakas nu digunakeun dina ngabeberes jeung ngarengsekeun masalah di masarakat rea.

Seueur pisan wangenan kecap kaarifan lokal teh, tapi coba lenyepan kamandang Prof. Dr. Yus Rusyana. Saur anjeunna, kaarifan lokal atawa kawijaksaan masarakat lokal teh taya lian ti kamampuh masarakat dina makihikeun pasilitas nu dianugrahkeun ku Gusti Allah ka manusia. Eta pasilitas teh kayaning: alam pisik, alam hayati, komunitas masarakat katut aturan-aturanana, budaya, jeung agama (dina Isnendes, 2013:40).

Kaarifan lokal teh geus sakuduna nyumorot dina diri manusa Sunda dina ahlak atawa karakterna nu hade upama inyana ngaku dirina teh urang Sunda, turta ngalarapkeun ajen-ajen kasundaan dina kahirupanana. Karakter nu hade perelu dipateakeun jeung dibina ti leuleutik sangkan bisa diamalkan dina kahirupan sapopoe.

Ceuk Gulo (1982:29) karakter teh hiji kapribadian nu upama disawang tina titik tolak etis atawa moral patali jeung sipat-sipat nu relatip tetep; kukuh-pengkuh. Karakter hade upama diwujudkeun dina hirup kumbuh taya lian ti: hade hate, hate pikir, jeung hade laku-lampah. Karakter hade teh hartina mikanyaho nu hade, mikacinta sagala rupa nu hade, jeung ngalarapkeun dina kahadean jeung nu panghadena.  Salian ti eta, kamandang Raka, spk. (2011:36-37) netelakeun yen karakter teh sipatna nyumorot ti jero ka luar (inside-out), hartina kabiasaan hade dipilampah lain karana dipenta atawa dikudukeun ku jalma sejen, tapi kudu didumasaran ku kasadar jeung kahayang dirina pribadi. Ieu hal saluyu jeung konsep ihsan dina ajaran Islam yen ahlak atawa karakter teh “naon-naon nu dipilampah waktu taya saurang ge nu nalingakeun atawa nu nitenan laku-lampah urang, lantaran saestuna aya Gusti Allah nu maha uninga.”

Karakter teh kudu tuluy-tumuluy dibina ku cara diajar atawa dididik. Ngadidik peserta didik (formal, informal, jeung nonformal) ku cara ngawanohkeun, micinta, jeung ngalarapkeun busana tradisional Sunda, eta mangrupa salah sahiji cara dina atikan karakter. Hasil nu dipiharep taya lian ti pribadi-pribadi nu karakterna hade turta pengkuh jati dirina sakumaha dina ungkara Sunda jati nu teu kasilih ku junti, nu teu unggut kalinduan teu gedag kaanginan jeung pribadi nu cageur-bageur-bener-pinter-singer dina nyanghareupan paneka (tantangan) jaman.

Ku kituna ieu tulisan teh netelakeun estetika Sunda tina tilikan kosmologi, palasipah, karya sastra, jeung estetika Sunda patalina jeung atikan karakter. Data dikumpulkan tina kajian kapustakaan jeung wawancara. Ti dinya data diolah ku cara dianalisis jeung diinterpretasi. Maksudna mah minangka usaha nyalusur estetika Sunda pikeun ngajawab pasualan-pasualan budaya dina kakiwarian.

PEDARAN

 • Estetika Sunda: Kosmologi, Palasipah, jeung Karya Sastra

Kosmologi Sunda. Tina usaha nyalusur naskah, carita pantun, jeung interpretasi budaya ditetelakeun ayana tilu dunya (buana) dina tatanan kosmologi Sunda, nyaeta: buana nyungcung, buana tengah, jeung buana larang (tripartit) (bandingkeun jeung konsep Sumardjo, 2003:63). Ieu dunya atawa buana teh dipiyakin oge ku masarakat Baduy nu  dianggap tipikal manusia pituin (asli) Sunda. Ceuk masarakat Baduy, dunya teh aya tilu rupa nyaeta: buana luhur (suci) di surgaloka, buana panca tengah (bumi), dan buana handap (alam langgeng). Urang Baduy ge miyakin ayana: alam gumulung, alam caang, dan alam padang poe panjang (Ayah Mursid, Nopember 2013; Kurnia & Sihabudin, 2010:173).

11008478_897617283593096_7729682715387176135_n

 • Diagram 1 Konsep Buana dina Kosmologi Sunda (Isnendes, 2013)

  Tina konsep buana, katiten dua warna nu sok dipake ku masarakat Baduy Jero, nyaeta: bodas (telekung/iket) jeung jamang (baju tan kerah) jeung hideung (aros/sarung). Anapon masarakat Baduy Luar mah karereaanna didominasi ku warna hideung (baju tan kerah jeung calana kurung atawa sarung).

384199_299992310033720_447326744_n

Foto 1 Busana urang Baduy Jero tina www.google.com

Gambar dina diagram teh netelakeun warna bodas-bodas-hideung dina kosmologi, palasapah, kaimanan, oge kapengkuhan batin urang Sunda, kitu kamandang Benny spk. (1988) mah. Hartina sirah mangrupa gambaran kosmologi, hate mangrupa gambaran kaimanan jeung kapengkuhan batin, suku mangrupa kapengkuhan jeung kakuatan waruga. Ku kituna, dipikapaham ku naon pangna urang Baduy Jero make iket jeung baju warna bodas, sedengkeun sarungna warna hideung.

10984467_897897466898411_4871752801172639591_n

Foto 2 Busana urang Baduy Luar

ihramKitu deui perkara masarakat Sunda sabada abad ka-16 nu geus ngagem agama Islam, warna bodas dijadikeun simbul kasucian diri lantaran ngeunteung kana baju ihrom nu dipake ku umat Islam waktu haji ka baetulloh. Kecap baju oge kapan tina bahasa Persia (Coolsma: 1913:40), kitu deui kecap kabaya, sarua tina bahasa Persia (Satjadibrata, 1946:149).

Gambar 2 sumber: https://id.images.search. yahoo.com/ images

Masarakat Sunda abad ka-18 jeung ka-19 ngainternalisasi pangaweruh busanana tina kosmologi Sunda jeung Islam, ku kituna di masarakat rea, warna nu dipakena bodas jeung hideung. Sakumaha pamendak Wahyu Wibisana (3 Oktober 2014) nu netelakeun yen taya deui warna (dina budaya) Sunda mah iwal ti bodas jeung hideung. Bodas pikeun ibadah, masamoan, jeung kadinesan, hideung pikeun digawe jejeblogan, kitu saur anjeunna 10 dinten memeh dipundut ku Nu Kawasa.

Wahyu Wibisana ngahaja disabit, marga anjeunna salian ti budayawan Sunda, oge anggota tim panalungtikan Pakaian Tradisional Daerah Jawa Barat (1988). Kompetensi anjeunna kana kaweruh budaya Sunda, kaasup kana warna tradisi jembar jeung bisa dipertanggungjawabkeun.

Wahy11078169_897867116901446_3186352261140066133_nu Wibisana netelakeun deui, yen warna hideungan oge dipake pikeun indit-inditan tatapina teu lumrah (teu biasa). Selera (pangaresep) masarakat kana warna eta jadi salah sahiji sabab nu ngabalukarkeun arinyana jauh tina katangtuan busana tradisional.

Foto 3 gambar busana lalaki

Rancakalong010

Foto 4 Nu nabeuh tarawangsa di Sumedang tahun 1920-an (Herlina L, 2008)

Sanajan aya warna hideung (tina bahan buludru) nu dipake ku kaum menak Priangan, eta mah pangaruh ti kasultanan Mataram (Jawa) abad ka 17-an. Dina karereanna mah menak Sunda ge make baju bukaan (jas) tetep bae warnana bodas. Atuh di kalangan masarakat rea nu ilahar teh iket motif batik dina kasang lawon bodas atawa corak koneng jeung semu coklat, bajuna warna bodas, jeung celanana/sampingna warna hideungan.

Malah dina busana panganten, warna buludru hideung bisa disebutkeun teu dipikaresep ku urang Sunda. Urang Sunda milih warna bukaan bodas pikeun panganten lalakina. Kitu deui dina nu kapapatenan, warna bodas nu dipilihna pikeun ngajajap nu mulang ka kasucian. Konsistensi milih warna nu mangabad-abad lilana di masarakat Sunda nyumorotkeun palasipah nu dipageuhan dina kahirupan budayana.

11038797_897870113567813_2581588920781847264_nFoto 5

Busana menak Cirebon

Warna bodas-hideung oge mangrupa hukum sunatullah dina tataran kosmologi bagantina waktu jagat raya (beurang-peuting), salian ti mangrupa simbul tina kahadean-kagorengan. Jadi, upama kiwari, urang Sunda kaayeunakeun mamake baju hideungan nu disebut baju pangsi  –padahal harti pangsi teh calana nu logor jeung dijieunna tina kaen nu lemes turta biasa dipakena oge ku jawara pikeun kaperluan silat sangkan depokna laluasa (Rosidi, 2000:492)– ti mana atuh sungapan mikir jeung palasipahna?

Mungkin niru-niru urang Baduy Luar (nu disebut oge Baduy Panamping da ditamping/ dikaluarkeun lantaran dianggap boga kasalahan atawa oge kahayangna pribadi kaluar ti kajeroan)?, atawa sangkan dipikasieun da jiga jawara? Padahal para jawara kahot ge, siga dina poto-poto hasil panalungtikan Rusyana (1996) justru baju nu dipakena teh kampret bodas jeung calana hideung. Dina kapaksa make hideungan ge sok dirangkep ku kaos bodas atawa baju kutung bodas. Lantaran naon? Lantaran pikeun para  jawara kahot mah, kadugalan atawa silat teh ukur ameng; ulin, aranjeunna ngutamakeun kabersihan hate/batinna tur teu purun upama mamerkeun pangabisa-na. Ku kituna, dipakena warna busana tradisional hideung-hideung kiwari dina kadinesan jeung pasamoan teh, patojaiah pisan jeung kaluhungan budi urang Sunda. (sinambung)

Chye Retty Isnendes, Doktor di Departemen Pendidikan Bahasa Daerah

Diunggah sabada direvisi deui tina majalah Cahara Bumi Siliwangi, No. 15, April 2015

Iklan

10 comments on “ESTETIKA SUNDA: MERTANYAKEUN WARNA BUSANA TRADISIONAL SUNDA 

 • alhamdulillah kacaangan(kasundaan..hehe) dupi iket biru-hideung baduy luar, Kanekes, kalebet teu kana falasifah urang panamping bu. insyaalloh di sukabumi tos dikawitan digentos-dikawitan ku raksukan talekung, baju kutung bodas nu dianggo ku walkot,

  • Dede, syukur atuh pami kamanah mah. Saleresna teu kedah telekung, iket motif batik we namung kasangna ulah hideung, tiasa bodas, krem, atanapi coklat caang. Kitu De.

   Perkawis iket biru Baduy, eta aya parobahan warna da asalna mah (tina nanya jeung merhatikeun) horeng iket urang BL teh hideungan oge. Teras rupina aya estetika nu berkembang, margi samping batikna para cawenena biru, jadi dianggo oge ku lalakina dina batikan iket biru kasang hideungan. Jadi hideunganana tetep ningalikeun Baduy nu ditamping (dikaluarkeun, kaluaran, Baduy luaran)

 • Tinggalkan Balasan

  Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

  Logo WordPress.com

  You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

  Foto Google+

  You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

  Gambar Twitter

  You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

  Foto Facebook

  You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

  w

  Connecting to %s

  %d blogger menyukai ini: