BANGGA JASA JADI BADUY!

:Chye Retty Isnendes

(Dimuat dina Cupumanik No. 95 Taun VIII No. 11 Juni 2011)

 

Desember 1995 harita teh, kurang leuwih 30 urang mahasiswa ti Jurusan Sunda IKIP Bandung seja saba budaya sakalian bari penelitian mata kuliah, datang ka Desa Kanekes, desa tempat nganjrekna urang Kanekes atawa nu popiler disebut urang Baduy. Jalan taneuh hara-haraeun nu disorang teu ngareunteutkeun sumanget da hayang apal jeung dulur nu jadi prototipe urang Sunda, cenah.

Sanepina di Ciboleger, dihiap ku Jaro Pulung di imahna nu lega. Hujan Desember ayeuh-ayeuhan. Bari mopoek bari ngahodhod katirisan. Najan enya pagugulung, ari taya cahaya mah enyaan kana hawa teh matak tiis. Cadu kapan di Baduy mah aya listrik. Harita ngandelkeun cempor jeung seuneu tina hawu bae.

Isukna, subhanallah. Nitenan imah urang Baduy Panamping di tapel wates ukur sababaraha ese. Imah Jaro, deukeut pisan ka jalan nuju ka Baduy jero jeung imah ayah naon tah, poho deui. Aya musola anyar keneh diwangun –bari teu dipake, tur jamban umum. Ka cai teh bbrrrrr tirisna. Cai teh lir cies bae, nyeyep. Halimun turun dangdaunan harejo seger, ciibun maruntang keneh dina daun dina tangkal. Asri jeung endah pisan. Imah-imah handapeun imah Jaro ngajajar teu sabaraha loba, samar katingalna da kahalimunan tea.

Geuning 16 taun teu karasa geus kaliwat. Ka Baduy deui tanggal 14-15 Mei 2011 kamari. Weuh, pangling. Jalan ka Ciboleger geus diaspal najan geus raruksak (deui) pisan. Memeh ka terminalna dipapag ku tower perusahaan komunikasi badag di Indonesia. Sup ka terminal, jadi loba ‘urang luar’ nu jadi ‘penjaga’ terminal. Mobil jeung beus pariwisata beuki rea wae ngajalugrug parkir di dinya. Alfamart dibangun (meni gemes kana ieu bangunan di Ciboleger, lantaran tangtu turis-turis teh baralanja jang bawaeun ka Baduy jero, saeutik-reana ngirim runtah plastik tah ka ditu), penginapan H. Juhen beuki rame bae ku nu transit (boh ku urang luar boh ku urang Baduy Jero/urang Tangtu nu hayang nempo ‘dunya’). Di hiji warung nu nyewakeun PS (play station) dangdut koplo kadenge ngagembrung tarik pisan, nu lalajona barudak rumaja Baduy luar jeung jero (beuh!). Maranehna pogot nenjokeun bujur jeung pinareup biduanna nu bajuna sarwa pungsat, dangdanana sarwa heboh. Maranehna diuk di hareupeun  warung, cenah mah nu urang Jakarta, nu ngajualan baju-baju modern dipajang, kayaning: levis, kaos-kaos merecet, daster, cocooan barudak, parabot rumah tangga tina plastik, jrrd deui –asa di Sukajadi di Ciboleger teh.

Sup ka gang wates antara wilayah Desa Kanekes jeung terminal, aya masjid nu belewuk jeung ngeueung taya nu malire, aya plang “Anda Memasuki Kawasan Hak Ulayat Masyarakat Kenekes (Baduy), jsb.” Di handapna aya pesan sponsor ti salah sahiji perusahaan komunikasi tea “Sinyal Kuat”, cenah. Ti dinya nanjak saeutik, imah-imah panggung handapeun imah Jaro beuki rajeg. Katiten, maranehna digiring kana industri basajan (tradisional): ngahasilkeun tinunan suat songket. Hasil tinunanana dipajangkeun warna-warni sangkan mincut nu meuli. Nu narinun sibuk, nu mihane anteng.

Nanjak deui ka imah Jaro Dainah –gaganti Jaro Pulung nu geus suargi. Nitenan sakuriling, namperkeun deui ingetan 16 taun kaliwat, weleh teu manggih. Di lelewek imah Jaro, nambahan imah sababaraha hiji, malah dikencaeun imah Jaro (tapel wates asup ka Baduy jero tea) ge aya imah ampir antel suhunan. Jalan nuju ka Baduy jero teh tangtu bae teu katingali, da kahalangan ku eta imah.

Ambu Jaro nu manis, nu kongkorong jeung geulangna sagede cingir, anteng ngincir benang di tepas. Di gigireunana anak awewena keur ninun, sorolok prak-sorolok prak. Toropong meni lincah asup kana pantengan lusi, barerana tohaga, prak! prak!, disada mawa benang sangkan ngumpul jadi lawon jadi suat songket. Harga 30 rebu meunang suat songket ukuran 200 cm x 20 cm (salendang), harga 300 rebu meunang suat songket 200 cm x 100 cm.

Di tepas beulah katuhu diberes-beres diapik-apik karajinan urang Baduy model koja teureup, kaneron teureup, jamang, kolotok, geulang teureup, jeung iket biru has Baduy luar. Enyaan, dina hate ngagerentes, orientasina geus ekonomi.

Jam salapan harita teh, taya halimun, taya reuhreuy hawa di dinya, hareudang –paingan ampir sakabeh wanoja baduy luar dikarutang-disaramping wungkul. Baheula mah di gigir katuhu hareup imah jaro teh aya batu-batu galede, kuring difoto di dinya memeh indit ka Baduy jero bari nyawang ka lebakkeun. Plung-plong matak waas. Rarambu leuweung ka Baduy jero beulah kenca (nu kahalangan imah tea) rekep ku tutuwuhan jeung jalan satapakna nu ledok ngelemeng dina panon batin.

Jaro Dainah keur aya semah, penting pisan sigana, kaciri di jero imah narimana. Bari ngobrol jeung semah, sakapeung narima telepun tina HP. Satengah jam nganti, Ayah Karmain, bengkong Cibeo nu oge jadi Sang Parekan (urang Tangtu purah ngabantuan para Puun di Tangtu Telu tur ngahubungkeun jeung Baduy luar, noel, ngajakan ka jero sanggeus ngobrol sakeudeung jeung Sang Panggiwa (nu mantuan Jaro Dainah dina urusan desa). Sang Panggiwa ngobrol ka Jaro, semah sasalaman. Kuring nyampeurkeun Jaro Dainah nyusul tepus obrolan peuting malem minggu, tanggal 14 Mei.

Sanggeus peuting ngobrol jeung Jaro – oge jeung Tubagus Rifki ti grup SAVE BADUY jeung Kang Uday ti BANTEN HERITAGE, yen maksud datang teh rek nyalusur tapak proyek penambangan, poe eta maksud teh rek laporan yen rombongan dibagi dua, tiluan mahasiswa (Derry, Fahmi, jeung Arief) rek sina ka wilayah Cikareo, nu tangtu bae kudu ngaliwat ka Tangtu Cibeo, limaan (kuring, duaan mahasiswa: Adit jeung Angga, jeung duaan ti WALHI JABAR) rek nyusud di Baduy luar bae.

(Tina laporan, target seismik (eksplorasi minyak) di Rangkas teh geus nepi ka opat wilayah, nyaeta: KALER: Kacamatan Leuwidamar nu ngawengku Desa Bojong Menteng, Desa Cisimeut, jeung Desa Nayagati, KULON: Kacamatan Bojongmanik nu ngawengku Desa Keboncau jeung Desa Parakanbeusi, Kacamatan Cirinten Desa Karangnunggal, KIDUL: Kacamatan Cijaku, Desa Cikate, jeung WETAN: Kacamatan Muncang nu ngawengku Desa Karang Combong jeung Desa Cilebang. Peuting tadi, Jaro Dainah ngaheueuhkeun dua wewengkon nu dipikaterangna geus keuna ku  seismik, nyaeta: beulah kaler jeung beulah kulon tanah ulayat Kanekes, kaasup kebon inyana nu dibeledugkeun seja diala minyakna. Tuluy Jaro nambahan katerangan yen Cikareo di suku Gunung Kendeng nu ngawates jeung Tangtu Cibeo ge eukeur lumangsung kagiatan seismik.

Jaro Dainah ngeceskeun oge, yen baresan tangtu telu (Cibeo, Cikertawana, Cikeusik) jeung inyana geus ngayakeun rembugan nu dibarengan ku kagiatan spiritual sangkan cai tong kaluar. Jadi motah-marudahna batin urang Baduy teh bener pisan ku ayana penambangan LUNDIN RANGKAS BV teh, tapi maranehna teu bisa hojah da memang kitu pamakena kudu tuhu kana aturan kajeroan jeung ‘pamarentah’ (nu teu nangtayungan). Anehna, ukur saeutik pisan media nu ngangkat hal ieu. Dina aya ge, di dunya maya kapanggihna.)

Sanggeus meunang widi jeung dunga Jaro, rombongan misah. Nu ka Cikareo dituyun ku Ayah Karmain jeung Kang Sangsang, urang Tangtu Cibeo. Nu di luar dibaturan ku Kang Subuh urang Ciboleger.

Dalapan jam asruk-asrukan ka tilu desa, Cibengkung Desa Bojong Menteng, Baduy Kompol Desa Cisimeut, jeung Narag Desa Nayagati. Alhamdulillah, bukti fisik teh meunang, nyaeta mangrupa patok-patok nu ditandaan ku pita beureum jeung biru kapanggih unggal 50 meter  jarakna, mancuh katembong pitana awir-awiran, terus aya liang-liang nu diurugan urut didinamit, jeung kapanggih pelak kabel sesa ngadinamit (make remot; jarak jauh) –jadi ceuk Ayah Obeh nu kebonna dibeledugkeun, perusahaan teh nandaan 1000 patok pikeun dibeledugkeun. Salian ti eta, di Baduy Kompol aya bukti yen taun 1988 kungsi ada seismik ngadinamit pasir, tur ayeuna, taneuh di sakuriling eta pasir teh ngareunteut ka handap. Puguh we warga kasieunan ku ayana seismik nu ayeuna nepi ka aya amuk massa ka patugas penambangan di Baduy Kompol. Aya untungna tina eta kajadian, geus ampir sabulan, kagiatan eksplorasi euweuh sorana.

Tim nu kadua nu ka Cikareo merelukeun waktu dua poe nepi ka anjog ka dinya teh. Tambahan waktu nepi ka tanggal 17 Mei nu teu direncana samemehna ngabalukarkeun logistik beak, tapi dikawal ku Ayah Karmain, tim  nguat-nguat maneh nepi ka bisa nyangking bukti, diantarana:  jalan heubeul (satapak) dibuka nepi ka bisa diliwatan ku toronton, ayana basecamp perusahaan, jeung tina rekaman kadenge aya sora-sora kagiatan seismik.

Mulang ti Baduy teh mawa koja, iket, kolotok, jeung geulang teureup. Dibahanan buah cariu (peuteuy raksasa) weh nu langka, minangka tanda nuhunna Kang Subuh geus ‘dibantuan’ cenah. Teu jadi bungah. Dina mobil ka Bogorkeun nu jalanna pul-ampulan, uteuk tuluy mikiran dulur-dulur di ditu. Wewengkon Sunda, hususna Baduy geus didodoho bae, kahirupan sosialna ge kitu keneh, didodoho materialisme, ilusi modern, jeung ideologi-ideologi absurd kaum borjuis.

Budaya memang bakal keuna ku robah, tapi ningal sorangan kanyataan na kongkolak: budaya nu didagangkeun (dipanen bari teu kungsi melak), bari dilalajoanan (siga di kebon binatang bae) duh hate teh seseredetan. Nu salila ieu ngadenge kecap Baduy teh ngelemeng kukuh-pancegna adat dina ka-alaman, boa lima taun deui ge, bakal sarua jeung urang nu nyebut dirina manusa modern. Tangtu leungit kearifan lokal, folklor, seni, jeung tradisi lisan urang Baduy teh, tangtu leungit prototipe Sunda teh, tangtu ilang kaum adat teh. Nya keun bae, da sunatullah. Tapi dina pikiran kuring teu kitu: nya keun bae ari maranehna narima kalawan sadar tur alamiah mah, tapi ning teu kitu, maraneh dipaksa dikontaminasi tur dipaksa dikondisikeun jiga ayeuna.

Beurat temen urang Baduy dina ulekan jaman transformasi jiga kiwari. Bangga jasa ning ngajaga leuweung jeung kapengkuhan teh? Teu cara ngaruksakna?***

Cigugurgirang, 27 Mei 2011

Bari inget ka Ayah Karmain Spk.

Foto 1: Rumaja Baduy luar keur lalajo dangdut koplo di sabrangeunana.

Foto 2: Tah perusahaan Lundin Rangkas neundeun tapak.

Foto 3: Imah nu geus rajeg handapeun imah jaro tea.

Margi ieu seratan kantos dina FB, nu suka & komentar diunggahkeun bae. Tah ieu di handap.

  • Japar SidikASA hoyong nganjang ka baduy tah…

  • Asep SalahudinSae seratana, Neng Retty. Muhun Baduy di jalan sisimpangan dina ngayonan paneka jaman…haturnuhun

  • Kang WarsaNu aya kari waasna , eta ge mung dina pikiran…Teu lepat-lepat teuing abdi atuh ceu dina Carita Si Kemed…. Kampung Ciherang kakeueum kulah pangalaan keusik… hehe

  • Chye Retty IsnendesKang Japra: mangga longok dulur urang mung ulah ngaraos janten wisatawan 🙂

  • Chye Retty IsnendesK’AS: Seratan Akang sae pisan komo dina eta Cupumanik. ^^

  • Chye Retty IsnendesK’Warsa: muhun, seratan kang Warsa unik, ekspresif, retorik.

  • Japar Sidiktah eta, biasana nu ka baduy mah sok jaranten wisatawan tateh, najan pituin urang sunda oge, bari kudu aya penerjemaah sagala pan..sedih puguh

  • Usep RomliBeuki bangga (hese, susah, beurat) saprak budaya jual-beuli nu sipatna kapitalistik (neangan untung ku enteng), nerekab ka wewegkon nu tadina kukuh pengkuh kana galur karuhun, napak dina tatapakan adat baheula. Leungit istilah mere maweh, ninggalan atawa mekelan lantaran diukur ku harga, untung jeung rugi tea.

  • Dinda MosaSaterasna kedah kumaha atuh urang mayunan nu sapertos kieu..?

  • Chye Retty IsnendesK’Japar: puguh kitu pisan. Ayeuna mah urang Baduy jero teh tiasaeun basa Enonesa, Kang, bari sok rebo mangmawakeun barang turis (duh sedih sareng watir pisan). Naha jadi kieu ieu teh?

  • Imas Ceu Irohkunaon eksplorasi bet diidinan…robah sagala rupana, robah alamna, robah sosial budayana

  • Chye Retty IsnendesK’Usep: muhun Kang, aya pendampingan perekonomian rakyat sagala, duka lah, pan hartosna digiring kana budaya kapitalistik meureun nya? Kawas nu enya meningkatkan perekonomian, padahal can tangtu sejahtera apan, da masalah rohani mah maranehna nu ngarasakeun.

  • Japar Sidikleres saur kang usep tah, kajiret kapitalis..nu leuwih parah eta nu daratangna cenah urang sunda tapi sok gaya make bahasa enonesa tea..jadi weh pan pribumi ge kacandak gaya

  • Yayan ‘Bedog’ SupriatnaTapi dina pikiran kuring teu kitu: nya keun bae ari maranehna narima kalawan sadar tur alamiah mah, tapi ning teu kitu, maraneh dipaksa dikontaminasi tur dipaksa dikondisikeun jiga ayeuna.Beurat temen urang Baduy dina ulekan jaman transformasi jiga kiwari. Bangga jasa ning ngajaga leuweung jeung kapengkuhan teh? Teu cara ngaruksakna?***

  • Chye Retty IsnendesDinda: duka atuh, abdi ge teu puguh hulu-buntutna tina ekspedisi teh. Teu aya gayung bersambut. Dina emutan mah sakuduna, pamarentah Provinsi jeung Kabupaten Banten kudu wijak dina nangtukeun Baduy minangka objek pariwisata teh. da ieu mah duka saha nu tanggung jawabna ge teu puguh. Baduy teh ibarat kueh seja marebutkeun da raos tea. Tos puguh laleur nu eunteup jeung kokod-kokod monongeun nu nyabakan, acan nu ungas-ingus bae mawa virus.

  • Kang WarsaSumebarna kapitalisme dibantuan ku agen-agen bayaran nu titelna teh doktor jrrd. Kedokna kesejahtraan, padahal ngaruksakna sanes kana alam lingkungan tapi kana mindset: Silih Siku aing-aingan, ieu aing nu mampu nu sejen nyingkirrrfr!

  • Chye Retty IsnendesImas: eta teh ijin ti Pusat, Jakarta. Prov jeng Kab mah sigana tumut bae teu tiasa kukumaha.

  • Kang WarsaDilalajoan bari diemprakan ku urang-urang nu resEp kana sinetron (Hehe )

  • Chye Retty IsnendesK’Warsa: sedih kuring mah, boro-boro emprak. Nu emprak mah nu aya pemasukan we kana kantongna. Ti mimiti calo, tukang jaga di terminal, dugi ka pamarentah meureun. Acan biro perjalanan, jeung personal-personal nu boga kapentingan nu teu bertanggung jawab.

  • Usep RomliIsuk pageto, situs Arca Domas bakal diekploitasi jeung dieksplotasi kupara investor kalawan alesan pemanfaatan sumber daya alam & peningkatan PAD.

  • Chye Retty IsnendesK’Usep: tangtos, geura. Ibarat nuang bubur, ti sisina heula, nu panasna, tos tiis mah amrin.

  • Sofwan Saeful MalikResfek ku iyasan2na oge simpatina ka urang baduy khususna, oge dina miara budaya lokal sapuratina. Hatur nuhun, Teh Chye

  • Sariak LayungSeratan na sae teh, mhn “kasejahteraan” jd kedok, leuweung diruksak nepi k bulistir, tos bulistir mh d antep karep taya nu mirosea, cinyusu jeung pancuran ukur waasna, nu nyesa ukur taneuh ngahgar jeung ktunggaraan, oge k keuheul jeung k ambek knu boga kawasa jeung knu boga dosana **bri kekerot** ~ panineungn leuweung pasir malang salin jinis jd pasir ngahgar bulistir pernahna wetaneun lmbur abdi**

  • Chye Retty IsnendesSL: tiasa narekahan teu tah eta pasir sangkan hejo dai, Pa Sarjana?

   9 Juli 2011 pukul 12:27 · SukaTidak Suka
  • Chye Retty IsnendesSL: tiasa narekahan teu tah eta pasir sangkan hejo dai, Pa Sarjana?

   9 Juli 2011 pukul 12:27 · SukaTidak Suka
  • Sariak LayungSssttttt **bri nghrewos ~ teteh ulah nyabit2 sarjana, isin ah he**, tangtos, kiwari pasir bulistir tos d pelakan deui ku masarakat, rupina pryogi 5~10 taun eta pasir hejo deui,

   9 Juli 2011 pukul 12:44 · SukaTidak Suka
  • Chye Retty IsnendesHehehe… bakating ku bingah, nu jadi adi tos disidang. Kantun damangna tah ayeuna mah. Perkawis pasir bulistir ayeuna tos dipelaka deui sae pisan atuh, kedah teras dikomporan supados marelak deui.

   9 Juli 2011 pukul 12:59 · SukaTidak Suka
  • Deri Hudaya Atos disebar bu. Heheh
   Nuhun.

   9 Juli 2011 pukul 15:43 · SukaTidak Suka
  • Chye Retty IsnendesDerry; mangga.

   9 Juli 2011 pukul 15:59 · SukaTidak Suka
  • Deri HudayaHehe.. Henteu, maksadna ku Deri tos disebar.

   9 Juli 2011 pukul 16:01 · Tidak SukaSuka · 1
  • Hadi Napster ‎:::::::
   Semoga Baduy akan baik-baik saja. Dalam ikhtiar dan doa semua, tentunya. Haturnuhun pisan Ibu Chye….

   9 Juli 2011 pukul 16:03 · Tidak SukaSuka · 1
  • Chye Retty Isnendes Derry: sae. Nuhun.
   Hadi; mudah2an. Amiin.

   9 Juli 2011 pukul 19:22 · SukaTidak Suka · 1
  • Asep Ruhimatnuhun kana kintunanana, akang tos maca dina cupumanik, sae.

   9 Juli 2011 pukul 21:30 · SukaTidak Suka
  • Chye Retty Isnendesk’AR: Htr nuhun, Kang.

   9 Juli 2011 pukul 21:33 · SukaTidak Suka
  • Sariak Layung Hehe sok aya2 wae teteh mh, pidungana we hyong saenggalna dmng, teteh..ayi sadar yen gelar nu skedap deui bkl kcangking th gning snes knggo gagayaan atnpi papaes nami wngkl, tngtos kdah tiasa “dprtnggung jwbkeun’ sacara akademik, teu cara kmri wktos ijasah aliyah kneh..asa teu seueur emutan, naha ayena bet jntn emutan (beban) kieu, ayi ge ngrtos teteh tangtos lu2san paguron mh ditungtut kedah “selangkah lbih d depan” batan lulusan SLTA tina sgla hal na ge (emutan, paripolah, sikep, srrd),
   mugi2 we elmu kcangking tiasa d amalkeun+aya mngfaatna knggo ayi pribadi, lngkngn krj oge masarakat, amin

   9 Juli 2011 pukul 23:59 · Tidak SukaSuka · 1
  • Chye Retty IsnendesSL: Mugi sing janten Sarjana nu Sujana. Amiin.

   10 Juli 2011 pukul 6:09 · SukaTidak Suka
  • Sariak LayungAmin teteh, cikcik *bri ngahuleng* urng mn tah mang sujana th teteh? He

   10 Juli 2011 pukul 8:11 · SukaTidak Suka
  • M M Sang Pujanggateh udah lama saya kepengen tau adat istiadat suku badui ( badui dalam } kbtlan kalo menurut silsilah dari ibu saya punya garis ke turunan dari sana…,, ceritain dong apa saja yg teteh ketahui dari suku baduii…. Nuhun nya tehhh…wil weungiii….

   10 Juli 2011 pukul 22:31 · Tidak SukaSuka · 1
  • Firman Nugrahamun ‘era’ jeung ‘teu wasa’ geus laas, nya meureun pager mana deui nu masih bisa ngariksa kahirupan “pituin”…

   11 Juli 2011 pukul 8:41 · Tidak SukaSuka · 1
  • Chye Retty IsnendesSang: Ya itu, coba buka grup Save Baduy, ada blognya. Ada tulisan Tth ttg Baduy. Di catatan Tth jg ada. Mangga diaos. Boleh lihat album fotonya, ada ft2 baduy jg.

   11 Juli 2011 pukul 17:25 · SukaTidak Suka
  • Tuti C. AtmawidjajaChye, reueus tiasa maos tulisan Sunda nu sae pisan. nyeri hate; bangsa ieu teu luput tina modernisasi/globalisasi.

   12 Juli 2011 pukul 13:59 · Tidak SukaSuka · 1
  • Chye Retty IsnendesTeh Tuti: hatur nuhun, Teteh. Isin ah ku Teteh. Panginten dampak awonna nya Teh?

   12 Juli 2011 pukul 14:44 · SukaTidak Suka
  • Tuti C. AtmawidjajaSumpah, sae pisan. Meni nikmat macana. Dampak awon? Henteu oge, salami bangsa baduy satia kana budaya karuhunna. Ulah dugikeun ka sapertos budaya Sunda nu tos seep digentos ku budaya batur 🙂

   12 Juli 2011 pukul 14:51 · Tidak SukaSuka · 1
  • Chye Retty IsnendesMuhun Teteh kahoyg m qt, mung dn kanyataanana ning? Terlalu gencar promosi ‘modern’ srg falsafah materialisme kapitalistik nu dikampanyekn ku pamarentah nu hoyg ‘satata’ srg nagara sejen -berarti tacan satata urg t nya?, jdna sarwa serab sarwa silo ku nu ti luar. Eta ngimpi2 t dipaksakn ka masarakat adat Teh, kum di sa-Indonesia. Cobi numutkn Tth kmh? Bilih abdi lepat 🙂

   12 Juli 2011 pukul 15:10 · SukaTidak Suka
  • Tuti C. AtmawidjajaLeres yen bangsa baduy teh gaduh hak kanggo ngaraoskeun kamajuan di dunia, asal kabiasaan/kapercayaan nu diturunkeun ti karuhunna ulah ditinggalkeun. Kumargi eta teh tiasa dijantenkeun asset nu tiasa diical ka turis. contohna, di mesir org budaya bedoune (urg padang pasir) dimumule kanggo tujuan narik wisatawan. akibatna, bangsa ieu kabutuhan sandang n pangan kajamin lantaran masukan dollars ti turis 🙂

   12 Juli 2011 pukul 15:22 · Tidak SukaSuka · 1
  • Chye Retty IsnendesHtr nuhun Teh kamandangna. Emutaneun kg urg sadayana.

Iklan

8 comments on “BANGGA JASA JADI BADUY!

  • Nu ngelemeng dina emutan : “setiap individu, suku bangsa, malah kuduna mah bangsa ngagaduhan kamampuan pikeun ngarencanakan perubahan diri dina menyikapi zaman. Ngagaduhan kamandirian pemikiran dan tindakan, anu ngamuara kana kearifan lokal. ” Tapi patarosanana, naha perlu “urang luar” membantu atawa memfasilitasi perubahan diri urang baduy atawa urang mana bae. Atanapi in the other side masihan kebebasan sepenuhna ka urang baduy kanggo ngarespon zaman. Emut ka Biku Panyavaro : “ketenangan tertinggi adalah kemampuan melihat hakikat bahwa segala sesuatu berubah. Di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. ” Lah …. chye balelo geuning nyarios Sunda teh, padahal pituin urang Sunda. Teu kenging diseungseurikeun isin ….

 • Duh bagja salah sahiji kahoyong nu can kahontal etateh, nepungan karuhun di kanekes, nuhun pisan ieu artikel ngabantos kana ka sono sim kuring

 • Tinggalkan Balasan

  Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

  Logo WordPress.com

  You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

  Foto Google+

  You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

  Gambar Twitter

  You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

  Foto Facebook

  You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

  w

  Connecting to %s

  %d blogger menyukai ini: